Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bilete de avion


Anunt de participare numarul 115707/22.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala:  Str. Razoare, nr.5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050506, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii, Tel. 3162598, 3182597 int. 19360, 19362, In atentia:  Lucian Gogoi, Email:  [email protected], Fax:  021.316.35.11, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Bilete de avion
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Str. Razoare, nr. 5, sector 6, Bucuresti, cod postal: 050506, Romania
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 20 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 180 si 1, 325, 710EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: ori de cate ori apare necesitatea organizarii unor deplasari internationale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se achizitioneaza servicii de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale solicitate de autoritatea contractanta)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- cantitatea maxima a acordului cadru este de 3.341 bilete de avion.
Lotul nr. 1?plecari din Bucuresti=1501 bilete de avion; Lotul nr. 2?plecari din Bucuresti=179 bilete de avion; Lotul nr.3?plecari din Bucuresti=510 bilete de avion; Lotul nr. 4?plecari din Iasi=227 bilete de avion; Lotul nr. 5?plecari din Oradea=227 bilete de avion; Lotul nr. 6?plecari din Timisoara=227 bilete de avion; Lotul nr. 7?plecari din Sibiu=227 bilete de avion; Lotul nr. 8?plecari din Cluj=227 bilete de avion; Lotul nr. 9?plecari din Targu Mures=16 bilete de avion
Valoarea estimata fara TVA: intre 180 si 1, 325, 710EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 09.05.2011 pana la 31.12.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-garantie de participare>Lot 1?6.130, 40euro;Lot 2?648, 70euro;Lot 3?192, 28euro;Lot 4?900, 80euro; Lot 5-900, 80 euro;Lot 6-900, 80euro; Lot 7-900, 80euro; Lot 8-900, 80 euro; Lot9?51, 20euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si de catre Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene ? FRONTEX
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- decl. priv. eligibilitatea, decl. priv. calitatea de participant la procedura, decl. priv. neincadrarea in prevederile art. 181 - certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat in copie certificata , ,conform cu originalul? semnata si stampilata de reprez. legal, certif. priv. taxele si impozitele locale in copie certificata 'conform cu originalul' semnata si stampilata de reprez. legal?valabile la data deschiderii ofertelor si sa ateste faptul ca oper. econ. nu are datorii la momentul eliberarii, declaratia de acceptare a cond. contractuale
- capacitatea de exercitare a activ. profesionale: - certificat de inregistrare in copie certificata 'conform cu originalul', semnata si stampilata de reprez. legal; certificat constatator - eliberatde Min. Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor, in orig. sau copie legalizata: -obiectul de activ. al ofert. include activ. care face obiectul achizitiei;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 - documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in original si traducere legalizata in limba romana sau copie legalizata in limba romana), mandatul de incheiere a acordului cadru/contractelor subsecvente (orig. sau copie legalizata) - pentru persoane juridice straine)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil aferent exercitiului financiar 2010, vizat si inregistrat de organele competente, in copie certificata , ,conformcu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila); certificat de rezidenta fiscala ? pentru ofertantii straini; informatii generale despre firma
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat I.A.T.A (International Air TransportAsociation ) valabil in anul 2011 ? in copie certificata , ,conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal, pentru ofertant; ? Licenta de turism (pentru ofertant) valabila la data depunerii, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, informatii privind subcontractantii\asociatii- completarea formularului G cu subcontractantii si specializarea acestora. In cazul asocierii (depunerii ofertei comune), in acordul de asociere se va desemna liderul asociatiei, se vor mentiona partile din contract (procentul), executate de fiecare asociat, angajamentul ca in cazul castigarii procedurii isi vor legaliza asocierea si vor respecta clauzele contractuale pana la expirarea garantiei produselor. Garantia de participare, scrisoarea de inaintare si oferta, se vor depune de liderul asociatiei. Documentele de calificare se vor depune de toti asociatii. In cazul subcontractarii, operatorul economic castigatorva prezenta acordul de subcontractare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-sa cunoasca in orice moment poz. sa in clasament;
-sa nu cunoasca nr ofert.Licit. electr. se desfasoara in 2 runde.Durata unei runde de licit. electr.: 1zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2011 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2011 10:00
Locul: sediul Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, strada Razoare nr. 5, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
se admite participarea unui reprezentant al ofertantului, cu Formularul S si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ordinului M.A.I. nr.280 din 2009 priv. Acordul-cadru de parteneriat dintre MAI si FRONTEX
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Acordul-cadru de parteneriat dintre MAI si FRONTEX)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala:  Strada Razoare nr. 5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050507, Romania, Tel. +40 213162598, Email:  [email protected], Fax:  +40 213163511, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2011 16:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer