Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bitum Tip D 50-70


Anunt de participare numarul 149267/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Domeniului Public Pitesti
Adresa postala: Str.Obor , Nr.3, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110040, Romania, Punct(e) de contact: Florentin Mircea Braniste, Tel. +40 248221401, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 248218266, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Bitum Tip D 50-70
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sectia reparatii strazi si mecanizare, punct de lucru din oras Stefanesti - Valea Mare.Program de lucru: 7, 30 ? 15, 30 ?de luni pana vineri.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Bitum tip D50-70
Valoarea estimata fara TVA: intre2.515.000 si 3.334.950 leiValoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata, pana la 31.12.2014, a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006, fara ca pretul sa se modifice, respectiv pana in data de 30.04.2015.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Bitum: 1000 tone in anul 2014 urmand a se suplimenta pana la cantitatea maxima de 1330 tone in anul urmator conform art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006.
Valoarea estimata fara TVA: intre2.515.000 si 3.334.950 leiValoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata, pana la 31.12.2014, a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006, fara ca pretul unitar sa se modifice, respectiv pana in data de 30.04.2015.Pana la aprobarea bugetului propriu pe anul 2014 in functie de necesarul de Bitum, cantitatea de 1000 tone din anul 2014, poate fi suplimentata in anul 2015, respectiv pana in data de 30.04.2015, prin act aditional in conformitate cu art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006, fara ca pretul unitar sa se modifice, pana la nivelul maxim de 1330 toneprin act aditional, in conformitate cu art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006, fara ca pretul unitar sa se modifice, respectiv pana in data de 30.04.2015.Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 515, 000 si 3, 334, 950RON
II.2.2) Optiuni
Da
Sunt aplicabile prevederile art.6, alin (3) din H.G. 925/ 2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de part: 30.000 lei- perioada de valab a gar de part: 90 zile de la term lim de primire a ofert, inclusiv.- forma de constit a garan de part care va fi acceptata.a)Scris de garan bancarab)Inst de garantare emis in condit legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;c)Suma in numerar depusa la casieria unitatii;d)Prin virament bancar sau cu OP in contul nr: RO18TREZ0465006XXX000180, Trezo Pitesti, cod fiscal 4122213, beneficiar ADP Pitesti;Conf art 88/HG 925/19.07.2006: (1)Garan de part, constit de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de AC in cel mult 3 zile lucrat de la data constit garan de buna exec. (daca garantia de buna executie a fost solicitata).(2)Gar de part, constit de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de AC dupa semnarea contr de achiz publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castig, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrat de la data expirarii perioadei de valabilit a ofertei.(3)In cazul in care AC se afla, conform prevederilor art. 209 din OU, in sit de a anula procedura de atribuire, garan de particip se restituie dupa data expir termenului de depunere a unei contest cu priv la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrat de la aceasta data.(4)Dupa primirea comunic prev la art.206 din ordonanta de urgenta, ofert ale caror oferte au fost decl necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de part inainte de expir perioadei prev la alin.(2) sau, dupa caz, la alin.(3), daca transmit AC o solicitare in acest sens.- Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC suma calculata conf prev art. 278¹ din OUG nr.34/2006.Ofertantii in calitate de IMM benef de reducerile reglem de legea 346/14.07.2004.2.Data de echivalenta leu-valuta, la cursul BNR, va fi cu 4 (patru) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. a) cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului fara TVA, iar pentru ofertantii in calitate de IMM cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului, conform legii 346/14.07.2004, art. 16, alin 2.b) modul de constituire a garantiei de buna executie : - retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
- scrisoare de garantie bancara (formularul nr.11).- scrisori emise de societati de asigurare potrivit art. 90 alin 1 din OUG 925/2006;c) contractantul are obligatia de a deschide un cont de garantie de buna executie la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. (conform art. 90 din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006
Formularul nr. 12 B
Cerinta nr. 2
Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
Formularul nr. 12 C
Cerinta nr. 3
Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: Formularul nr. 12 D
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. Braniste Mircea- director;
2. Ograda Cristina ?contabil sef;
3. Savulescu Lavinia ?jurist;
4. Radulescu Ana ?sef serv. tehnic si problematica mediului;
5. Calin Nicolae ?sef birou aprovizionare si achizitii publice.
6. Pavel Ionel ?inspector specialitate (presedinte al comisiei de licitatie);
7. Rusea Marian ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);8. Radu Popescu Madalina ?inspector spec. (membru al comisiei de licitatie);
9. Paun Dumitru ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);
10. Pantila Viorel ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);
11. Ceapraz Dan ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);
12. Visinescu Mihaela ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);
13. Trandafir Laurentiu ?inspector specialitate (membru al comisiei de licitatie);
14. Dobrogeanu Carmen ?inspector spec. (membru al comisiei de licitatie);
Cerinta nr. 4
?Cerinta obligatorie (conf. Ordin 314/12.10.2010 ): Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ?formular 13.
Cerinta nr. 5
Dovada indeplinirii obligatiei de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat si bugetul local:
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) Se prezinta certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale ) Se prezinta certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate si legalizate in limba romana. Documentele solicitate trebuie sa fie inregistrate si vizate la autoritatea din tara respectiva. Cerinta nr.1
Persoane juridice / fizice romane
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC: Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente care sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, inainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul in original / copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma de copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
Persoane juridice / fizice straine
Forma de inregistrare / atestare: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, inainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul in original / copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma de copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in valoare de minima de 2.515.000 lei.
Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiar.
Se prezinta original sau copie stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? .
Se prezinta original sau copie stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul? .
In cazul in care contractele sunt incheiate in alte monede decat leul, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R. Se prezinta formularul nr. 12E cu tabelul anexat.
Cerinta nr. 2
Declaratie de conformitate sau performantaa calitatii produselor. Ofertantul va prezenta obligatoriu declaratie de conformitate a calitatii produsului insotita de raportul de incercare emise de catre laboratoare independente conform SR EN 12591, Anexa Nationala NB si art.30 si art.31
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditata pentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru furnizarea de produse similare celor ofertate, alte documente echivalente, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Documentul se depune in copie stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii, pentru partea de contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
---
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conditie: participa doar ofertantii inreg in SEAP.a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul TOTAL al ofertei financiare exprimat cu doua zecimale si fara TVA.In cazul care, in urma etapei de licitatie electronica, vor exista pe primul loc, preturi la egalitate, se va solicita ofertantilor aflati la egalitate o noua oferta financiara, depusa in plic inchis la sediul autoritatii contractante, la o data precizata.Atentie : pretul unitar folosit la calculul ofertei financiare totale nu trebuie sa contina mai mult de 2 zecimale.b)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiilecare definesc obiectul cont: nu exista limite;c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispoz ofertantilor in cursul licit el si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispoz participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii ref la: - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licit el- numarul particip la licit el- clasament.d)inform relevante privind procesul licit el: - Inainte de lansarea unei licit el, AC va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conf cu criteriul de atrib stabilit in docum de atribuire.- In vederea realizarii etapei electronice, AC va introduce in SEAP inform solicitate in mod automat de sistemul informatic. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte (reoferteze) preturi noi. Invitatia se va transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi.Invitatia de participare si notificarile de incepere a licit el vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica( e-mail ) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Va rugam sa verificati adresa de e-mail prezentata in oferta.e)cond in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -in cadrul licit el ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.-licit el se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licit el.In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licit el elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de AC.Numarul de runde ale licit el: 1.Licit el va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) zi.Modul de departaj a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: Daca, in urma fazei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe primul loc contractul se va incheia cu ofertantul a carui oferta initiala are pretul cel mai mic. Daca si preturile initiale sunt egale, se va solicita ofertantilor aflati la egalitate o noua oferta financiara, depusa in plic inchis la sediul AC, la o data precizata.f)informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, cond tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licit el operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro.In caz contrar, conform prev art. 44 alin. 2 din HG 1660/2006 oferta depusa nu va putea fi luata in considerare. AC va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prev art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licit el asa cum prevede art. 169 alin.(2) din OUG 34/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 11:00
Locul: Sediul ADP Pitesti, strada Obor, nr.3, Mun. Pitesti, Jud. Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: Daca, in urma fazei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe primul loc contractul se va incheia cu ofertantul a carui oferta initiala are pretul cel mai mic. Daca si preturile initiale sunt egale , se va solicita ofertantilor aflati la egalitate o noua oferta financiara, depusa in plic inchis la sediul autoritatii contractante, la o data precizata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf OUG 34/06, art.256²*) Pers vatam poate sesiza CNSC in ved anularii act si/sau recun dreptului pretins ori a interesului legitim, in term de 10 zile incepand cu ziua urmat luarii la cunost, in cond prez OG, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Pitesti ? JURIST Savulescu Lavinia
Adresa postala: str. Obor, nr.3, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110194, Romania, Tel. +40 248221401 / +40 248223526, Email: achizitiidomeniulpublciptest[email protected], Fax: +40 248221401 / +40 248223526 / +40 248218266
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 13:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer