Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - BOLTURI DIN OTEL PENTRU UTILAJE DIN CARIERA


Anunt de participare (utilitati) numarul 118504/04.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala:  BAZA DE APROVIZIONARESTR. ENERGETICIANULUI NR. 15, ,Localitatea:  ROVINARI, Cod postal:  COD 215400, Romania, Punct(e) de contact:  ELISABETA HUICA, Tel. 0253/372213, In atentia:  BIROU D.C., Fax:  0253/371122, 371212, Adresa internet (URL):  www.cnlo.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
BOLTURI DIN OTEL PENTRU UTILAJE DIN CARIERA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZIT ROVINARI SI DEPOZIT MOTRU
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
BOLTURI DIN OTEL PENTRU UTILAJELE DIN CARIERA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)
42419810-7-Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
BOLTURI DIN OTEL PENTRU UTILAJELE DIN CARIERA = 1621 BUC
Valoarea estimata fara TVA: intre 80, 244.43 si 108, 329.98RON
II.2.2) Optiuni
Da
VAL. MARE CONTINE POSIB.SUPLIMENTARII CU MAXIM 35%, IN TEMEIUL ART.6(3) DIN HG 925/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 09.05.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE1500 LEI, CONFORM ANEXA LA FISA DE DATE A ACHIZITIEI; GARANTIE BUNA EXECUTIE - 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII -MODALITATI LEGALE DE PLATA IN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA DATAFACTURII.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art.181 din OUG 34/2006, CERTIFICAT DE INREGISTRARE emis de Oficiul Registrului Comertului, CERTIFICAT CONSTATATOR de la Oficiul Registrului Comertului, DOCUMENT EDIFICATOR care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conf. cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident ? Documentele vor fi prezentate in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte incheierea aunui contract pe produse similare, CERTIFICAREA SISTEMULUI CALITATII pentru un producator sau orice document care dovedeste ca este in curs de certificare, AUTORIZATIE DE LIVRARE valabila pe anul 2011, DESENELE DE EXECUTIE pentru reperele ofertate. NU SE ADMIT FISE IMPRIMATE DE PE INTERNET SAU ALTE DOCUMENTE COPIATE FARA ANTETUL SI STAMPILA PRODUCATORULUI.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
21349
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2011 12:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2011 13:00
Locul: BAZA DE APROVIZIONARE ? SALA DE LICITATII ? ETAJUL 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La nivel SNLO, valoarea totala a codurilor CPV 42419810-7 si 43640000-1, este mai mare decat pragul valoric de 125000 euro. Mentiune facuta si in Nota justificativa atasata la Documentatia de atribuire
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BAZA DE APROVIZIONARE ? OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  STR. ENERGETICIANULUI NR.15, Localitatea:  ROVINARI, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253/372213, Fax:  0253/371122, 0253/371212
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2011 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer