Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Bonuri valorice carburanti auto (BVCA) si Carburanti lichizi?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144019/01.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 213032503, In atentia: Mircea Relenschi, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Bonuri valorice carburanti auto (BVCA) si Carburanti lichizi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Hidroelectrica si depozitele Sucursalele Hidrocentrale, conform caietelului de sarcini.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse, conform Caietului de Sarcini al achizitiei, dupa cum urmeaza:
? bonuri valorice carburanti auto (BVCA) in vederea aprovizionarii parcului auto cu carburanti? motorina lichidaEuro 5 tip A care se va livra la depozitul SH Portile de Fier cu mijloacele proprii ale furnizorului.
? motorina lichidaEuro 5tip A care se va livra la depozitul SH Bistrita cu mijloacele proprii ale furnizorului.
? motorina lichidaEuro 5 tip Acare se va livra la depozitul SH Tg. Jiucu mijloacele proprii ale furnizorului.
? motorina lichidaEuro 5tip A care se va livra la depozitul SH Sebes cu mijloacele proprii ale furnizorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitate furnizare contract- conformCaietului de Sarcini din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 4, 979, 379.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare este de 50.000 RON.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv, 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor: conform anunt de participareModul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta in original Se va utiliza drept model Formularul 15 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.b)OP in favoarea autoritatii contractante, vizat de banca;c)Sunt acceptate si alte modalitati de constituire a garantiei de participare prevazute in HG nr. 925/2006, art 86, cu modificarile si completarile in vigoare(instrumente de garantare emise de o banca ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada mentionate mai sus, prezentate in ORIGINAL). Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de participare se va executa conform art. 86, alin.3 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare, In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat. Echivalenta leu/valuta pentru situatia in care se va depune si in valuta se va face la cursul de schimb publicat de BNR cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Ofertantul invitat sa semneze contractul are OBLIGATIA de a constitui Garantia de buna executie a contractului in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante. Garantia de buna executie se poate constitui prin : a)scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea autoritatii contractante .Se va completa in conformitate cu Formularul nr.2a din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.b)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract . Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de buna executie se va executa conform art. 86, alin.3 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii Hidroelectrica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.a) Se va completa Formularul nr.2 din Sectiunea FORMULARE , DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic (original)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 si/sau la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69?1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul nr.3 din Sectiunea FORMULARE in original.
Personalul cu putere de decizie la nivel executiv Hidroelectrica este urmatorul: Administrator Judiciar Euro-Insol SPRL Prin practician coordonator Av. dr. Remus Adrian BORZA; Remus Vulpescu ?Administrator Special;Mihail Stanculescu Director General; Radu SILAGHI, Manager Departament Managementul Utilitatilor, Gheorghe GORAN, Manager Departament Achizitii si Logistica; Cetatean Luarean, Sef Serviciu Contracte; Dulau Mihaela Lucretia, Economist Serviciul Contracte; Tarnoveanu Emanuela, Consilier Juridic; Relenschi Constantin Mircea, Inginer Pr. Specialist Serviciul Contracte ;Bogatoniu Sorin Gheorghe, Sef Birou Achizitii; Marinela Geanta, Administrativ si Transporturi ;Anca Proteasa, Sef Serviciu Administrarea Patrimoniului. Persoanele juridice straine vor prezenta declaratii pe propria raspundere in original insotite daca este cazul de traducerea in limba romana autorizata.
Cerinta nr. 3-Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea FORMULARE in original.
Cerinta nr. 4-Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta.
Cerinta nr. 5-Certificate constatatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata
Se vor prezenta pentru fiecare din elementele de la punctele a) si b) de mai jos, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Forma de prezentare: in original/copii insotite de traduceri autorizate in limba romana/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
a)Impozite si taxe catre bugetul general consolidatDocumente emise de administratiile financiare din raza administrativ teritoriala a ofertantului
b)Impozite si taxe catre bugetele localeDocumente emise de autoritatile administrativ teritoriale locale
Atentie!Operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi exclusi din procedura.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, in original sau copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, insotite de o traducere in limba romana autorizata.
Cerinta nr.6-Informatii privind modul de calificare si/sau selectie.In cazul participarii la procedura de atribuire intr-un grup de operatori economici ca asociati, toti asociatii vor prezenta documentele solicitate la cerintele 1, 2 , 3, 4, 5.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sus?inerea financiara, a capacita?ii tehnice ?i/sau profesionale prin ter?i sus?inatori, acestia vor prezenta documentele solicitate la cerintele 1 si 2. Cerinta nr. 1-Forma de inregistrare ca persoana juridica.Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator, care sa contina date corecte si actuale la data limita pentru depunerea ofertelor(original /copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).
Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Sustinere capacitate economica si financiara(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna - in asociere - situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare sustinerea prezentata pentru verificarea cerintei minime prevazute.
In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea financiara pentru indeplinirea contractului a unei terte persoane indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva, situatia economica si financiara se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica conform Formularului 14a din sectiunea , ,Formulare?prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia grupului resursele financiare necesare indeplinirii integrale a contractului.
In baza acestor angajamente sustinatorul si/sau asociatiiraspund pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate in angajament.
Cerinta nr. 1-Informatii privind situatia economico-financiara:
Cifra medie globala anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu de doua ori valoarea estimata a contractului respectiv :9.958.758, 06 LEI
Modalitatea de indeplinire
a) Informatii privind situatia financiara: ? Se va completa Formularul nr. 7din Sectiunea FORMULARE, in original;Nota 1- Pentru Conversia cifrei globale de afaceri din Lei in Euro, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pentru pentru anul 2012 1euro= 4, 4560 lei, anul 2011 1euro=4, 2379 lei ; pentru anul 2010 1euro=4, 2099 lei .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 10 din Sectiunea Formulare , ,Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare? si anexa la aceasta.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 9 din Sectiunea Formulare privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii? .
Cerinta nr. 3 Certificate/Documente/Recomandari din partea altor beneficiari/clienti, aplicabil numai pentru contractede furnizare produse similare indeplinite: Se vor prezenta certificate/documenet/recomandari emise sau contrasemnaet de o autoritate, ori de catre clientul beneficiar dintre cei amintiti la Cerinta nr. 4din care sa reiasa ?valoarea, perioada de livrare, beneficiari?. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii de certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se ca completa Formularul 8a din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 4Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere ofertelor.
Suma valorilor livrarilor de produse similare sus mentionate trebuie sa fie cel putin egalacu valoarea estimata a contractului, respectiv :4.979.379, 03 LEI
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaFormular 8 din sectiunea Formulare, in original.Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Cerinta nr. 1
Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? a documentelor emise de organisme acreditate, care certifica implementarea sistemelor de management in domeniile:
? calitatii conform SR EN ISO 9001:2008
sau echivalente conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea emise de organisme, stabilite in alte tari ale Uniunii Europene sau orice alte probe/ dovezi care sa confirme un nivel corespunzator al managementului in domeniile respective.In cazul participarii la procedura de atribuire intr-un grup de operatori economici ca asociati toti asociatii vor prezenta documentele solicitat epentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul subcontractantilor, acestia nu sunt obligati sa prezinte documentele solicitate mai sus.Documente, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, trebuie sa fie emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2013 11:00
Locul: Sediul SC Hidroelectrica SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii inputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A)Posibilitatea retragerii/modificarii ofertei: a)Orice ofertant are dreptul de a modifica/retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa.b)In cazul in care ofertantul doreste sa faca modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre aut.contractanta pana la data limita de depunere a ofertelor.Pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia ?MODIFICARI?.c)Ofertantul nu are dreptul de a retrage/modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.d).Se considera oferta intarziata oferta depusa/transmisa la alta adresa decat cea indicata in anuntul de participare si in docum. de atribuire ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere.B) Deschiderea ofertelor: Data, ora si locul deschiderii ofertelor: conf. anunt de participare HIDROELECTRICA SA, Bucuresti, str.Constantin Nacu nr. 3, sector 2. La sedinta de deschidere au dreptul sa participe membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.C) CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT Plata facturilor se va face prin OP la 60 zile emiterea facturilor.D) Obiectiuni privind proiectul de contract: Ofertantul este obligat sa prezinte, eventualele obiectiuni la propunerea de contract, aut. contractanta rezervandusi dreptul de a respinge oferta ca neconforma, conf art.36 alin.2 din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile fiind in mod evident dezavantajoase iar ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la acestea.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa.E)MENTIUNI PRIV.INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE: conf. art.11, alin.4 din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. (Formular9a- sectiunea Formulare).Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta/completa certif./doc.edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri din partea aut.contractante.Situatia ec.-financiara(cap III.2.2) si/sau Cap. tehnica si profesionala(capIII.2.3)a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate(Formularul 14-sectiunea Formulare) .Persoana care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conf. art.180 din OUG 34/2006, prezentand odeclaratie pe proprie raspundere (Formularul2-sectiunea Formulare).In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele priv. sit. personala a ofertantului, cap. de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatiitrebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia ec. si financiara trebuie indeplinite prin cumul de asociati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor art. 256^1 ? 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +40 213032500, Email: [email protected], Fax: +40 21303564
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer