Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bonuri valorice pentru combustibil auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 93290/21.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Luiza Stoicescu, Tel.0372.148.059, Email: [email protected], Fax: 021.310.81.32, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Bonuri valorice pentru combustibil auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Filaret, str. Olimpului, nr.84, Sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de bonuri valorice de combustibil auto- 1100 carnete x 25 filea cate 50 ron fila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132000-3 - Benzina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract furnizare bonuri valorice pentru combustibil auto ( 1100 carnete x 25 file).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 155, 462.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 23.000 lei/ 5.580, 49 euro fara TVA.Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare este asigurata de bugetul RADET Bucuresti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conf. art.44, 45/OUG 34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie pe propria raspundere sau, dupa caz, declaratie autentica data in fata unui notar-pentru situatiile mentionate la art.180 si 181 din OUG 34-2006/OUG94-2007 (conform modele formulare prezentate in sectiunea Formulare din documentatia de atribuire);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - informatii privind cifra de afaceri- se impune un nivel specific minim privind cifra de afaceri medie anuala de 2.000.000, 00 lei/ 485.260, 22 euro pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse ultimii 3 ani.
Cerinta minima: incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin un contract de furnizare, a carui obiect a fost livrarea unor produse similare si care au avut o valoare de min. 800.000, 00 lei / 194.104, 08 euro
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar.
Autorizare pentru livrarea produselor.
Candidatul/ ofertantul trebuie sa posede cel putin 45 de statii de alimentare pe raza Municipiului Bucuresti
Livrarea intregii cantitati (1100 carnete x 25 file x 50 ron) se va face in transe lunare egale pe baza unei comenzi transmise de autoritatea contractanta, iar factura emisa pe baza comenzii se va platii in termen de 30 de zile de la emiterea sa.
Carnetele cu bonuri valorice pentru carburant auto vor respecta prevederile Ordinului nr. 231/27.08.1999 al Ministrului industriei si Comertului referitor la aprobarea "Instructiinilor privind tiparirea, primirea, eliberarea, gestionarea si circulatia bonurilor valorice pentru carburant auto
Bonurile valorice pentru carburant autotrebuie sa fie compuse din doua parti ( varf si cotor), sa fie brosate in carnete, valoarea unei file fiind de 50.00 ron.
Termenul de valabilitate al bonurilor valorice pentru carburant va fi nelimitat.
Pretul carnetelor cu bonuri valorice pentru carburant auto trebuie sa cuprinda doar pretul carburantiilor. Nu se accepta plata imprimantelor pentru bonuri.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2010 10:30
Locul: Bucuresti, Str. Cavafii Vechi , nr. 15, Sector 3, etaj VII , camera 73
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor participanti la procedura, membrii comisiei de evaluare, experti cooptati in cadrul comisiei de evaluare, etc.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.004021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 00 4 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi, nr. 15, sector 3, etaj VII, camera 73, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.021-326.26.53, Email: [email protected], Fax: 021.326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2010 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer