Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Buldoexcavatoare articulate


Anunt de participare (utilitati) numarul 53604/26.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Levente Papai, Tel.0264430050, Email: [email protected], Fax: 0264430886
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Septimiu Sarmasan, Tel.0264/591444, Fax: 0264/430886
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Buldoexcavatoare articulate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare buldoexcavatoare articulate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29522620-6 - Utilaje excavatoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4 bucati conform cerintelor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 320, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 17.000 Lei.Garantie de buna executie 3% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, dupa data de 01.06.2008.Certificat de Atestare Fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice dupa 01.06.2008.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Consiliul local - Directia de taxe si impozite locale dupa 01.06.2008.Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului in copie legalizata.Operatorii economici trebuie sa fie firma inregistrata, specializata pentru fabricarea/furnizarea de buldoexcavatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale despre ofertant-cerinta obligatorie: Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani sa fie mai mare sau egala cu 2.000.000 Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani- Cerinta minima obligatorie: incheierea si indeplinirea in ultimii trei ani a trei contracte similare cu o valoare cumulata egala sau mai mare de 600.000 lei.Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea calitatii ISO 9001.Autorizatie din partea producatorului pentru livrarea utilajelor.Informatii referitoare la dotarile de natura tehnica si personalul de specialitate pentru indeplinirea contractului.Declaratie privind detinerea unui atelier service in Cluj-Napoca sau in localitatile invecinate(distanta maxima 150 km)sau sa prezinte un contract de service cu un service autorizat din Cluj-Napoca sau in localitatile invecinate(distanta maxima 150 km).Declaratie privind detinerea unui atelier mobil pentru asigurarea service-ului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret utilaj
55%
Descriere:
2.
termen garantie
10%
Descriere:
3.
termen de plata
5%
Descriere:
4.
cost revizie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AP 81-2008-SS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria autoritatii contractante sau OP vizat de banca in contul RO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2008 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.79, Cluj-Napoca .
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431057, Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Somes SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel.0264-591444, Fax: 0264-430886
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2008 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer