Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE SI TENSIUNE MEDIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 143451/08.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40253335045, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): [email protected] profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.ceo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRSCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRSCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: STR.TUDOR VLADIMIRSCU, NR.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE SI TENSIUNE MEDIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNITATILE MINIERE DE CARIERA CONFORM ANEXEI LA CAIETUL DE SARCINI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 506, 861.71 si 2, 101, 432.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar, trimestrial in functie de necesitati.Val. estimata maxima pentru contractele subsecvente: lotul1=572570.83 lei; lotul2=166799.07 lei;lotul3=3047.50 lei; lotul4=9362.25 lei; lotul5=1651.20 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru executarea reviziilor si reparatiilor electrice si mentinerea in stare de functionare a utilajelor miniere, benzilor transportoare, a statiilor de pompe, a statiilorsi posturilor de transformare, a atelierelor si sediilor administrative este necesara aprovizionarea de cabluri si conductoare electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31321200-4 - Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)
44318000-2-Conductori (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE DETALIATE MINIME SI MAXIME PREVIZIONATE A SE ACHIZITIONA SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI.Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat. Val. estimata maxima a acord cadrului pentru: lotul1=1490553 lei; lotul2=560471.50 lei; lotul3=11760 lei; lotul4=33144 lei; lotul5=5504 lei; val. minima pentru acordul cadru: lotul1=1145141.66 lei; lotul2=333598.15 lei; lotul 3=6095 lei; lotul 4=18724.50 lei; lotul5=3302.40 lei;val.minima pentru contractele subsecvente: lotu1=286285.41 lei; lotul2=83399.53 lei; lotul3=1523.75 lei;lotul4=4681.12 lei; lotul5=825.60 lei; valoarea maxima pt. contractele subsecvente: lotul1=572570.83 lei; lotul2=166799.07 lei;lotul3=3047.50 lei; lotul4=9362.25 lei; lotul5=1651.20 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 506, 861.71 si 2, 101, 432.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare : GP Lotul1=22300 lei, GPLotul2=8400lei, GPLotul3=200lei, GPLotul4=500lei, GPLotul5=80 lei. Data pt. care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): 5zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: conform art. 86 din HG925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art. 87 din HG925/2006 si art.278¹ din OG 34/2006(pt.lotul1 si lotul2). Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta conform art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.CONTUL AUT.CONTRACTANTE PENTRU DEPUNEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE: RO49RNCB0149034562550007 deschis la BCR TG-JIU. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse reprezinta un procent de 10%din valoarea totala, fara TVA , a contractului si se va constitui conform art.90 din HG925/2006 In situatia in care contractantul doreste sa constituie garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitateaTrezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu hotararea nr. 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va elibera/ restitui conform art.92, alin.1 din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata se face in termen de 60 de zile de la inregistr.facturiilor la sediul de facturare.In cazul in care exista un acord de asociere, plata se va face numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaPrezentarea declaratiei conform Formular nr. 1(inclusiv tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Prezentarea declaratiei conform Formular nr. 2(declaratia tertului sustinator va face referire doar la literele a, c¹ si d, daca este cazul).Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹.Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69¹ dinOUG34/2006 , conform Formular nr. 3 (inclusiv subcontractant si tert sustinator, daca este cazul)Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Lista persoanelor de decizie si a persoanelor care verifica si aproba prezenta documentatie din cadrul S.C.Complexul Energetic Rovinari
S.A., Sucursala Divizia Miniera Targu-Jiu1.-Director: DANIEL ANTONIE
-Director Economic: VASILE GHIMIS
-Director Achizitii Publice: DUMITRU MOCIOI
-Ing.Sef energetic: VICTOR BALUTA
-Sef Serciciu Atribuire Contracte Produse: ION SCURTU
-Sef Birou Energetic: MARIUS PURCARU-Birou Energetic: DANIEL PAVEL- Comp. Legislatie: MIHAELA LAZAR ANDREI-Responsabil procedura: CIRESICA BLIDEA
Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formular 4 Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?cu semnatura si stampila operatorului economic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In etapa evaluarii ofertelor, inainte de incheierea Raportului privind rezultatul procedurii de atribuire, poate solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru confirmare documentul in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea
ofertelor.In cazul unei asocieri constituita in conf. cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei, este obligat sa prezinte documentul solicitat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
2.Persoane juridice/fizice straine- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere
legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse(produse
ofertate sau similare), efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati;
Cerinta minima pentru calificare: -operatorii
economici vor prezenta documente/contracte/procese verbale de
receptie/documente(certificate)constatatoare(conf.art.97.1 din HG925/2006)
in original sau copie lizibila, sau oricare alte documente relevante emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care sa se
confirme livrarea de produse solicitate sau similare, a caror valoare
cumulata sa fie de cel putin:
-1145141 lei pt. ofertantii lotului1;
-333598 pt. ofertantii lotului 2, -
6095 lei pt. ofertantii lotului 3, -18724 lei pt. ofertantii lotului4, -
3302 lei pt. ofertantii lotului 5,
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani - formular nr. 12; toate documentele prezentate in vederea
indepliniriicerintei solicitate vor fi consemnate in anexa din cadrul formularului
Certificare ISO ? sistemul de management al calitatii in conformitate cu
standardul SR- EN ISO 9001 / editia 2008 sau echivalent. Ofertantul trebuie
sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului demanagement al calitatii in conformitate cu standardul SR- EN
ISO9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare
acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera
produsului ofertat sau a produselor similare.In cazul ofertantilor ce prezinta
oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc
asociatia- standardele de asigurare a calitatii trebuie indeplinite individual de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contractpe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: se va prezenta copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului demanagement al calitatii
in conformitate cu standardul SR-EN ISO9001/editia 2008 sau echivalent, de catre un organism decertificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertat sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006.Numarul de runde electronice: 1.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/lot, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel maiscazut/lot?.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractantenoua oferta financiara in lei/lot.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2013 10:00
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA, STR. Tudor Vladimirescu nr. 1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte amendamente asupra proiectului de contract pana la data limita de deschidere a ofertelor sau in oferta depusa.In cazul in care nu sunt formulate inainte de data limita de deschidere a ofertelor sau atasate in oferta depusa , aut.contract.cosidera ca ofertantul accepta proiectul de contract prezentat in documentatia de atribuire. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc. existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii.In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora limita de depunere mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;
- Daca a fost constituita GP.- Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citisi consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreagacantitate de produs.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschiderea ofertelor.In temeiul art.69.2, alin)2 din OUG34/2006, modificata prin OUG77/2012, operatorii participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tert sustinator, conf. Formularului nr.5.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conditiile prevazute la art.256² din OG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie
Adresa postala: Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210232, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2013 10:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer