Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - cabluri si conductori electrici, cutii de trecere si comanda, hupe semnalizare electronice, limitatori cursa brat-intrerupator avarie cu funie


Anunt de participare (utilitati) numarul 142771/28.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Directia Economica-Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Eugenia Bardan, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-Secretariatul Directiei Achizitii Publice, etaj 3.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
cabluri si conductori electrici, cutii de trecere si comanda, hupe semnalizare electronice, limitatori cursa brat-intrerupator avarie cu funie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: produsele vor fi livrate catre subunitatile Sucursalei Divizia Miniera din cadrul Complexului Energetic Oltenia, in conformitate cu Anexa nr.1
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
asigurarea bazei materiale necesare executarii lucrarilor de investitii, in regie proprie, "montaj si prelungiri transportoare cu banda" in carierele de lignit
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31321200-4 - Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)
31224300-5-Cutii de conectare (Rev.2)
35240000-8-Sirene (Rev.2)
38570000-1-Instrumente si aparate de reglaj si de control (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1-cabluri si conductori electrici-7551 metri liniari;
Lotul 2-cutii de trecere si comanda-134 bucati;
Lotul 3-hupa semnalizare electronica-101 bucati;
Lotul 4-limitatori cursa brat(intrerupator avarie cu funie)-212 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 273, 766RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie in lei, conform Anexei B.Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).Modul de constituire: a)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 1349, 79 lei pentrulotul 1 si suma de 837.40 lei pentru lotul 4, sume ce reprezinta valoarea calculata conform art. 278.1, alin.1) lit.a) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre C.N.S.C.;b)virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007), deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar. Se va constitui de catre ofertantul/ofertantii declarat/i castigator/i in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% din pretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art. 90, alin.2) din HG nr.925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati legale de plata, in termen de 60 de zile de la inreg.fact.la sediile de livrare.In cazul unei asocieri, plata se va efectua numai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-Formular nr.3;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-Formular nr.4;
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Director: Vasile Ogarlaci;
-Director Strategie Miniera-Davitoiu Lesu Gheorge;
-Director Economic-Viasu Nicolae;
-Director Tehnic-Paraschivu Ion;
-Director Adjunct Achizitii-Rebedea Ion;
-Sef Departament Mentenanta Energetica-Vasile Simerea;
-Sef Departament Dezvoltare ?Popescu Nicolae;
-Sef Departament Legislatie-Dorina Jianu;
-Sef Birou Investitii-Seimeanu Nicolae;
-Sef Birou Mentenanta Energetica-Victor Baluta;
-Sef Birou Atribuire Contracte Produse-Scurtu Ion;
-Birou Atribuire Contracte Produse?Eugenia Bardan;
-Sef Biroul Legislatie Comerciala si Contecios ?Lazar Andrei Mihaela;
-Birou Investitii?Olariu Constantin Ilie.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-Formular nr.5. -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei este obligat sa prezinte documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse (produse ofertate sau similare), efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
Cerinta minima pentru calificare:
-operatorii economici vor prezentadocumente/contracte/procese verbale de receptie/documente (certificate) constatatoare (conform. art.97ยน din HG.925/2006) in original sau copie lizibila, sau oricare alte documente relevante emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care sa se confirme livrarea de produse solicitate sau similare, a caror valoare cumulata sa fie de minim:
-134.979 lei pentru ofertantii lotului 1;
-42.068 lei pentru ofertantii lotului 2;
-12.979 lei pentru ofertantii lotului 3;
-83.740 lei pentru ofertantii lotului 4.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de
produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani, conform formularului nr. 7.
Toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei solicitate vor fi enumerate in anexa din cadrul fomularului;
Operatorii economici vor prezenta un document din care sa rezulte ca organizatia are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, eliberat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta
comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele se vor prezenta in copie sau in copie lizibila certificata
?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In faza finala de licitatie electronica, vor participa operatorii economici inregistrati in SEAP si ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006.Numarul de runde electronice: 1.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul in lei/lot, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?.Daca doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis.Procedeul se repeta pana la departajarea ofertelor.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a transmite la sediul autoritatii contractante noua oferta financiara in lei/lot.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2013 10:00
Locul: sediul CEO-Sucursala Divizia Miniera, str.Tudor Vladimirescu, nr.1-15, et.3, sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Doc.de calif.solicit.prin FDA la capitoul III.2 vor fi prezentate integral in cadrul sed.de desc.a of.de catre op.ec.participanti, in caz contrar, comisia de ev.va declara oferta inacceptabila si respinsa, in teme.art.36, alin.1)lit.b)din HG 925/2006.In cazul in care op.ec.opteaza pentru prezentarea unei decl.pe propria raspundere, semnata de rep.legal, prev.la art.11, alin.4)din HG 925/2006, comisia de ev.are dreptul de a solicita, iar op.ec.are obligatia de a prezenta/completa cert./doc.edif.careprobeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calif., in temeiul art.11, alin.5) din HG 925/2006, in termenul specificat in solicitarea adresata, dar nu mai putin de 3 zile lucrat.de la data solicit.Nu se admite completarea cu doc.de calif.dupa data limita de depunere a of.Dupa deschiderea of., comisia de ev.va solicita clarificari doar la doc.depuse, daca este cazul, fiind acordat un termen de maxim 3 zile lucr.de la momentul solicitarii.In situatia in care clarif.nu vor fi transmise in termenul stabilit, of.vor fi consid.inacceptabile si respinse, in temeiul art.36, alin.1), lit.b).2.Ofertantul isi poate dem.sit.ec.si fin.ori cap.teh. si/sau prof.prin prezentarea unui angajament ferm de sust.din partea unui tert, in cond.art.186 si 190 din OUG 34/2006.Pentru a fi luata in consid.sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instr.jurid.care sa asigure dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indepl.anumitor oblig.de catre pers.sustinatoare.In cazul prezentarii ang.sustinerii ec.si fin.ori teh.si/sau prof.din partea unui tert, se vor prezenta oblig.decalar.de neincadrare insit.prev.la art.180 si 181 din OUG 34/2006, pentru tertul sustinator.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.In cadrul sed.de desch.se va consemna: -data si ora dep.of.;
-constituirea garantiei de part.;
-preturile ofertate in lei/lot si in lei/UM, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate;
-lista doc.depuse (conformitatea lor cu solicitarile AC va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea of.sau, dupa caz, cu privire la ev.ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioaresed.de deschidere a of.4.Op.ec.pot prezenta, odata cu depunerea ofertei, amendamente la proiectul de ctr.propus de AC.Comisia de evaluare va purta o corespondenta cu op.ec.in vederea stabilirii, de comun acord, a clauzelor contractuale.In cazul in care, in urma concilierii, propunerea operatorului economic de modificare a clauzelor ctr.este in mod evident dezavantajoasa pentru AC, oferta va fi considerate neconforma si respinsa, in tem.art.36, alin.2)lit.b) din HG 925/2006.Daca op.ec.nu depune amendamente la proiectul de ctr.propus de AC pana la data si ora limita de dep.a of., comisia de evaluare va considera ca op.ec.si-a insusit clauzele ctr.propuse.5.Oferta castigatoare se va stabili numai dintre ofertele declarate admisibile de catre comisia de evaluare si numai pe baza criteriului de atribuire: pretulcel mai scazut, precizat in anuntul de part.si in doc.de atrib., cf.art.37 din HG nr.925/2006, actualizata.6.In tem.art.69.2., alin.2) din OUG 34/2006, mod.prin OUG 77/2012, op.ec.participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale of./of.asociat/subcontr./tertului sustinator, cf.form.nr.6.Termenul de livrare este de 3 luni de la data incheierii contractului.Produsele se vor livra catre subunitatile specificate in Anexa nr.1.7.Daca doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret catre op.ec. ce va fi transmisa in plic inchis pe adresa AC.Procedeul se repeta pana la departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
confortm prevederilor art. 256.2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera-Birou Legislatie Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 2530222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2013 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer