Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 16000000 | 1611 | 1612 | 1612 2010 | 1613 | 16183 | 162153 | 1624 | 163200 | 1641 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cadastrul general Comuna Poiana Vadului


Anunt de participare numarul 142379/07.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Comunei Poiana Vadului
Adresa postala: Poiana Vadului Sat Poiana Vadului Nr.27, Localitatea: Poiana Vadului, Cod postal: 517545, Romania, Punct(e) de contact: Lup Calin, Tel. +40 258785678, Email: [email protected], Fax: +40 258785646, Adresa internet (URL): www.poianavadului.ro/email, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cadastrul general Comuna Poiana Vadului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planulcadastral);
-deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planulcadastral);
-deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.Identificarea imobilelor si a detinatorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI ALBA PRIMARIA POIANA VADULUI, alteinstitutii si integrarea acestora cu datele obtinute in urma realizarii lucrarilor de teren.
Principalele documente tehnice ale cadastrului la nivelul UAT sunt:
-registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor (anexa nr.2)
-indexul alfabetic al detinatorilor (anexa nr.3)
-planul cadastral (anexa nr.7)
Executarea contractului presupune :
-Organizarea si desfasurarea campaniei publicitare la nivel local;
-Realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului general;
-Derularea lucrarilor de specialitate;
-Receptia documentelor tehnice ale cadastrului general;
-Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general;
-Primirea si solutionarea contestatiilor;
-Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general;
-Deschiderea cartilor funciare;
-Incheierea lucrarilor tehnice de cadastru general.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 370, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare pentru suma de: 40 000 LEI fara TVA se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, sau prin virament in contul nr. RO68TREZ0065006XXX000402, trezoreria CIMPENI.Separat de coletul ce contine oferta, se vor prezenta urmatoarele documente: Scrisoarea de inaintare; Dovada constituirii garantiei de participare; Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM; Imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere; Perioada de valabilitatea a garantiei de participare va fi de minimum 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In cazul in care un operator economic ofertant depune contestatie la CNSC si aceasta este respinsa ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 6149, 99 lei, conform art. 278^1, lit.b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se constituie in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. Garantia de buna executie se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie sau o polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari, in conditiile legii, sau prin retineri succesive din facturile emise, conform HG 1045/2011. Contul de garantie trebuie sa aiba la deschiderea sa suma de minim 0, 5% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica. Termenul de valabilitate a acestui instrument de garantare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de garantie de buna executie consemnat in formularul de oferta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, documentele solicitate in aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare
operator economic in parte.Toate documentele intocmite/emise de ofertanti in vederea participarii la aceasta licitatie vor fi prezentate in original. Documentele emise de alte institutii vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu stampila si semnatura operatorului economic si vor fi valabile la data depunerii ofertelor.Neprezentarea unui singur document din cele solicitate la acest subcapitol duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila, in baza Art. 36. -
(1) litera b) din HG 925/2006.
Documentele redactate/emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Persoanele juridice straine, in a caror tara de origine nu se emit documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni, vor depune documentejustificative echivalente celor solicitate, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor, sau o declaratie notariala prin care confirma indeplinirea
acestora.
Completarea formularului nr. 1 ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic? referitor la neincadrarea in dispozitiile art. 180si art. 181 din OUG 34/2006
2. Prezentarea cazierului judiciar al operatorului economic, eliberat de organele competente.
3. Prezentarea cazierului fiscal al operatorului economic, eliberat de organele competente.
4. Prezentarea certificatelor de atestare fiscala din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, fondului asigurarilor sociale de sanatate si ajutorul de somaj - formularetip eliberate de autoritatile competente din tara de origine, pentru obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele.
Certificatele vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Prezentarea formularului nr. 2, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Prezentarea formularului nr. 3, ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1? din care sa rezulte ca operatorul economic nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: AVRAM ILIE - Primar, TOADER BENIAMIN - Viceprimar, LUP CALIN Responsabil achizitii publice, LAZAR LAURA - contabil, BRICIU VIRGINIA - Secretar
Se va prezenta de toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori)
Prezentarea formularului nr. 4, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, documentele solicitate in aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare
operator economic in parte.Toate documentele intocmite/emise de ofertanti in vederea participarii la aceasta licitatie vor fi prezentate in original. Documentele emise de alte institutii vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu stampila si semnatura
operatorului economic si vor fi valabile la data depunerii ofertelor.Neprezentarea unui singur document din cele solicitate la acest subcapitol duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila, in baza Art. 36. -(1) litera b) din HG 925/2006.
Documentele redactate/emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Persoanele juridice straine, in a caror tara de origine nu se emit documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni, vor depune documente
justificative echivalente celor solicitate, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor, sau o declaratie notariala prin care confirma indeplinireaacestora.
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate a ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.Certificatul poate fi prezentat in original, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, cu semnatura si stampila operatorului economic.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Prezentarea Certificatului de autorizare pentru lucrari de specialitate in domeniul cadastru, geodezie, cartografie, clasa I, emis de ANCPI.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant
Informatii privind situatia economico-financiara. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) in domeniul de activitate aferent obiectuluicontractului cel putin/minim 4 000 000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului nr. 5, ?Informatii generale?, din care sa rezulte cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani. Aceasta trebuie sa fie cel putin egala/minim 4 000 000 lei si calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011, 2012)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Experienta generala a ofertantului
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestiasunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta 2.
Experienta specifica a ofertantului
Prezentarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii trei ani (raportat
la data depunerii ofertei),
Cerinta 3.
Dotarea tehnica a ofertantului
Echipamentele considerate necesare pentru executia contractului sunt:
-statii totale, -echipamente GPS, -statii grafice cu licente de operare, -servere de fisiere, -scannere cartografice, -copiatoare, imprimante, -mijloace de transport.
Dotarea tehnica propusa de ofertant pentru executia contractului trebuie sa asigure buna derulare a acestuia, si va tine cont de valoarea si complexitatea contractului.
Cerinta 4.
Informatii privind personalul ofertantului
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
cadrelor de conducere in ultimii trei ani.
Cerinta 5.
Informatii referitoare la personalul de specialitate ce va fi responsabil cu
derularea contractului. Din echipa nominalizata pentru executia contractuluivor face parte:
-personal specializat in managementul de proiect
-ingineri geodezi autorizati ANCPI, pentru executia si verificarea de lucraride specialitate, -personal specializat in efectuarea de masuratori terestre, -personal specializat in prelucrarea datelor obtinute prin masuratori terestre
-personal specializat pentru operare in mediul GIS/CAD, -personal specializat in domeniul bazelor de date, -personal specializat in derularea campaniilor de constientizare in randulpopulatiei,
-personal specializat in domeniul juridic.
Echipa de specialisti va fi dimensionata prin raportare la valoarea si
complexitatea contractului.
Prezentarea unei liste cu personalul propus pentru executia contractului,
model propriu ofertantului.
Prezentarea CV-ului pentru specialistii nominalizati certificate/documente
Informatii privind standardele de management al calitatii. Certificatul ISO9001, sau echivalent, valabil la data limita depunerii ofertelor si in domeniul
de activitate supus procedurii de achizitie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea formularului nr. 6 ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?servicii receptionate partial;servicii receptionate la sfarsitul prestarii.Prezentarea formularului nr. 7, ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului deserviciiPrezentarea formularului nr. 8, ?Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor deconducere in ultimii trei ani?.Prezentarea unei liste cu personalul propus pentru executarea contractului, model propriu al ofertantului.Prezentarea certificatului de management al calitatii ISO 9001, pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publicain copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 13:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI POIANA VADEULUI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei, ofertanti sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul cel mai mic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf Art.256^2/OUG34. 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2013 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer