Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cadru institutional modular de procesare a informatiei vehiculate prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu


Anunt de participare numarul 147191/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Lucian MIHAI, Tel. +40 213006250, In atentia: Lucian MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cadru institutional modular de procesare a informatiei vehiculate prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului care urmeaza sa fie atribuit vizeaza implementarea unei solutii de management integrat al Programului Operational Sectorial Mediu si asigurarea premiselor necesare pentru cresterea absorbtiei fondurilor europene, prin optimizarea proceselor in toate fazele de implementare ale proiectelor.
Obiecte suplimentare: 79421000-1 - Servicii de gestionare a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie;79421100-2 Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie; 72212900-8 Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice; 72212517-6 Servicii de dezvoltare de software IT; 72212610-8 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date; 72312000-5 Servicii de introducere de date; 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica; 48820000-2 Servere; 30211300-4 Platforme informatice; 30210000-4 Masini de procesare a datelor (hardware); 79999100-4 Servicii de scanare; 72252000-6 Servicii de arhivare computerizata; 38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212331-8 - Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
72312000-5-Servicii de introducere de date (Rev.2)
79995100-6-Servicii de arhivare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati cf. Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 134, 856, 253.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 1, 348, 562.53 leiPentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 12.688, 56 lei (11.760 lei + 0, 001% din ce depaseste 42.000.001 lei)c) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. virament bancar sau un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sausau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante (CIF 16335444): RO80TREZ700500138X002145 deschis la DTCMB, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 14 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor in original (la adresa mentionata la punctul I.1) ?i/sau in format electronic in SEAP (cu condi?ia semnarii acesteia cu semnatura electronica extinsa valida a entita?ii emitente). Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial ?Mediu? 2007-2013, Axa prioritara 6, "Asistenta Tehnica"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta : - Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara termenului limita stablit pentru depunerea ofertelor;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Rovana PLUMB ? Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
Dragos BANESCU ? Secretar General Adjunct, Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
Speranta Georgeta MUNTEANU ? Director General, Directia Generala Economica si Financiara
Carmen Florentina Tinta ? Director General, Directia Generala Achizitii Publice si Administrativ
Ciprian GHIOC ? Director General, DG AM POS Mediu
Vladimir ROVINTESCU ? Director, Directia Plati, DG AM POS Mediu
Ion MITU ? Consilier Juridic, DG AM POS Mediu
Mario Daniel SOARE ? Director, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Dragos VLAD ? Consilier IT, Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
Lucian MIHAI ? Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
b. Pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatele fisacale/de atestare fiscala trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatele fiscale/de atestare fiscala trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta :
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala a ofert.pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala suma de: 134, 856, 253.20 LeiSe solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inreg.de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul isi probeaza capacitatea economico-financiara.
Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primei luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 5.619.010, 55 lei , pentru o perioada de minim 30 de zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.- Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintei nr. 2, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 leipentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.b. In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legisl.tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.c. De asemenea, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii in ultimii 3 ani, in cadrul unuia sau a mai multe contracte similare, cu o valoare cumulata de minim 67.428.126, 00 lei, constand in cel putin urmatoarele tipuri de activitati/componente principale: 1. Servicii de implementare a unui sistem informatic integrat (care sa fi presuspus livrarea, instalarea si configurarea de software si de hardware, inclusiv servere, echipamente de stocare, de comunicatii si de securitate, precum si instruirea si suportul personalului beneficiarului in vederea utilizarii sistemului) a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/granturi/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini;2. Servicii de dezvoltare sisteme de baze de date si de depozit de date tip datawarehouse, avand implementata o componenta de business intelligence si de raportare;3. Servicii de dezvoltare a unui portal web public, accesibil prin utilizarea de protocoale de transfer securizate (cum ar fi https sau echivalent);
4. Servicii de dezvoltare a unui sistem care sa aiba ca obiect analiza spatiala a datelor si afisarea informatiilor pe o harta digitala (prin utilizarea unui sistem de tip GIS sau echivalent);
5. Servicii de integrare ale unui sistem informatic cu sisteme externe si de automatizare a fluxurilor de schimb de date intre aceste sisteme;
6. Servicii de introducere/incarcare date intr-un sistem informatic;7. Servicii de scanare, indexare si arhivare electronica de documente, precum si de gestiune electronica a fluxurilor de lucru cu documentele;
8. Servicii de verificare a documentatiilor aferente cererilorde rambursare (la sediul finantatorului si/sau al beneficiarului) si/sau de evaluare/verificare a conformitatii documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie/procesului de achizitie/documentelor procedurale intocmite pe parcursul aplicarii procedurilor de atribuire (din pdv al prevederilor OUG nr. 34/2006, precum si a actelor normative emise in aplicarea acesteia).
Cerinta nr. 2 ? Utilaje
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice: - autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante / locatiile indicate de aceasta in vederea realizarii obiectului contractului (cate un autovehivul/fiecare 4 experti din cadrul echipei de proiect);
- calculatoare PC tip laptop pentru fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un laptop/expert);
- facilitati necesare pentru. multiplicarea si imprimarea documentelor (inclusiv planse proiecte formate mai mari de A3);
- facilitati de scanare a documentelor (scannere tip ADF A3 si A4);
- facilitati de scanare manuala a documentelor (scanner tip manual A4 si A3);
- facilitati de comunicare (voce si date)/expert nominalizat.
- platforme SW pentru realizarea proiectului, continand cel putin in: instrumente de dezvoltare integrate de programe si aplicatii precum Visual Studio, Eclipse sau echivalent;instrumente de urmarire a sarcinilor de lucru precum Atlassian JIRA, Bugzilla sau echivalent; instrumente de control al surselor programelor dezvoltate precum SVN, Team Foundation Server sau echivalent; instrumente pentru automatizarea release-urilor intermediare de dezvoltare si integrare continua precum Apache Continuum, CruiseControl sau echivalent- platforme HW pentru utilizarea de catre expertii (inclusiv ca statii de lucru) care vor desfasura activitati de analiza, dezvoltare, proiectare, testare, implementare, etc. cuperformante tehnice necesare pentru rularea instrumentelor/aplicatiilor aferente platformelor SW mai sus mentionate.
Cerinta nr. 3: Personal
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul pers. de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (echipa de proiect):
Echipa 1: implementare activitate 1:
EC 1- Coordonator echipa (1 pers.): a.) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire
b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;
c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului de proiect, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata;
d.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar avand ca obiect verificarea cererilor de rambursare/documentatiilor de atribuire(indiferent de pozitia detinuta);
EC 2? Expert achizitii publice (1 pers):
a.) Studii superioare in domeniul administratie publica/stiinte politice/juridic finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;
b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul domeniul achizitiilor publice - "Expert achizitii publice " - cod C.O.R. 241940 sau echivalent;
d.) Participarea pe parcursul profesional la proiecte/programe similarein cadrul carora sa fi desfasurat activitati de verificare a conformitatii documentatiilor de atribuire (cu respectarea prevederilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice)EC 3 ? Expert financiar (1 pers):
Detinerea calitatii de auditor membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ? CAFR si/sau al unor organisme internationale echivalente (se va prezenta carnetul de membru al CAFR sau echivalent, vizat cu mentiunea ?Activ? cel putin pentru anul in curs).
EC 4 ? Expert contabil si fiscal (1 pers.)
Detinerea calitatii de expert contabil membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania-CECCAR si/sau al unor organisme internationale echivalente (se va prezenta carnetul de membru al CECCAR sau echivalent, vizat cu mentiunea ?Activ? cel putin pentru anul in curs) si consultanta fiscala (dovedita prin detinerea calitatii de consultant fiscal membru al Camerei Expertilor Fiscali din Romania-CCFR si/sau a unor organisme internationale echivalente).EC 5 - Expert tehnic constructii civile/hidortehnice (1 pers):
a.) Studii superioare de profil tehnic (constructii civile/hidrotehnice), finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c.)Participarea pe parcursul profesional la proiecte/programe similare, avand ca obiect procesul de implementare/verificare/evaluare a documentatiilor tehnice sau prin asimilarea pozitiei de inginer din cadrul unui proiect.
Echipa2: implementare activitati 2 si 3: EC1 ? Coordonator echipa (1 pers.): a.) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvireb.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului serviciilor de tehnologie a informatiei, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte de nivel expert, necesare si suficiente privind fluxurile si procesele de tehnologie a informatiei in cadrul organizatiilor. d.)Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului de proiect, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini (indiferent de pozitia detinuta);f.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coordonare a unui proiect (indiferent de domeniul proiectului). EC2 ? Arhitect sistem informatic (1 pers): a.)Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire; b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul arhitecturilor orientate pe servicii, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte necesare privind proiectarea si implementarea arhitecturilor orientate pe servicii d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul arhitecturilor complexe, de tip Enterprise, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte necesare privind dezvoltarea unor astfel de arhitecturi cu abordari globale de proiectare, planificare si implementare; e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de arhitect sistem informatic sau o alta pozitie similara.EC3 ? Analist (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/ electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul analizei de business, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind identificarea, analiza, prioritizarea, managementul, comunicarea, verificarea ?i validarea cerin?elor;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul proceselor de business in contextul sistemelor informatice, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind limbajele standardizate pentru modelarea proceselor de business echivalente cu UMLe.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de analist sau o alta pozitie similara.
EC4? Expert implementare business intelligence, analiza si raportare (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/cibernetica finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul BI, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind conceptele cheie, tehnologiile ?i func?ionalitatile de raportare din surse de date multidimensionale pentru solutia de business intelligence ofertatad.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul BI, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind proiectarea si implementarea solutiilor de raportare tip business intelligence e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert implementare business intelligence sau o alta pozitie similara.EC5 ? Expert implementare sistem informatic GIS (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul GIS, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind gestionarea datelor GIS si fluxurile de lucru/analize GIS, pe tehnologia GIS ofertatad.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul bazelor de date geospatiale, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind configurarea si optimizarea bazelor de date spatiale pe tehnologia GIS ofertata; e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini.EC6 ? Expert administrare baze de date (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul bazelor de date, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind reglarea si administrarea clusterelor in contextul bazelor de date;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul bazelor de date, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind administrarea bazelor de date; e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert administrare baze de date sau o alta pozitie similara.
EC7 ? Expert testare sisteme informatice (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul testarii de software, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare si mententanta a sistemelor informatice;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul testarii de software, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii anlizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului suspus respectivelor teste;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert testare sisteme informatice sau o alta pozitie similara.EC8 ? Expert arhitect infrastructura hardware (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul echipamentelor hardware prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte tehnice privind instalarea si configurarea echipamentelor hardware de tip server si stocare propuse in cadrul ofertei ; d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul infrastructurilor IT, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind proiectarea, planificarea, arhitecturile si principiile de management a infrastructurilor IT;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert arhitect infrastructura hardware sau o alta pozitie similara.
EC9 ? Expert securitate sisteme informatice si infrastructura IT (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul testarii securitatii informatice, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind aplicarea instrumentelor si tehnologiilor de penetrare a retelelor/sistemelor informatice cu scopul de a gasi si remedia vulnerabilitatile de securitate informatica;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul testarii securitatii informatice, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind analiza rezultatelor in urma aplicarii instrumetelor si tehnologiilor de hacking, respectiv a abilitatilor privind interpretarea testelor si tehnicilor de penetrare a retelelor/sistemelor informatice cu scopul identificarii in mod eficient si reducerii riscurilor de securitate a informatiilor vehiculate pe infrastructura de comunicatii;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert securitate infrastructura IT sau o alta pozitie similara.EC10 ? Expert suport tehnic sisteme informatice (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 1 an in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul suportului tehnic prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru o solutie de business intelligence;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul suportului tehnic prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind asigurarea suportului tehnic pentru bazele de date;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program, avand ca obiect implementarea unui sistem informatic a carui functionalitate principala sa fie managementul/gestiunea de proiecte complexe/programe similare cu cele prevazute in caietul de sarcini, in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert suport tehnic sisteme informatice sau o alta pozitie similara
Echipa 3: implementare activitate 4: EC 1- Coordonator echipa (1 pers.): a.) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvireb.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului serviciilor de tehnologie a informatiei, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte necesare si suficiente privind fluxurile si procesele de tehnologie a informatiei in cadrul organizatiilor. d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului de proiect, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar avand ca obiect scanarea, indexarea si arhivarea electronica de documente (indiferent de pozitia detinuta);f.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coordonare a unei echipe de proiect (indiferent de domeniul proiectului). EC 2 ? Lider de echipa scanare documente (1pers): a.) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvireb.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul managementului de proiect, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata;d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul domeniul solutiilor de gestiune electronica a fluxurilor de documente, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind utilizarea, configurarea si mentenanta solutiei de gestiune electronica a fluxurilor de documente propusae.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect similar avand ca obiect scanarea, indexarea si arhivarea electronica de documente (indiferent de pozitia detinuta);f.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/program/proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de lider de echipa(indiferent de domeniul proiectului). EC 3 ? Expert asigurare securitate in locatie (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul ?tiin?elor inginere?ti, cum ar fi IT&C/electronica/electrica/constructii civile/ transporturi/mecanica/mecatronica/inginerie industriala sau intr-un alt domeniu similar, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire; b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul echipamentelor de detectie si stingere incendii, de supraveghere video si de control acces; d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul sistemelor DSVCAM, respectiv Tehnician DSVCAM - cod COR 313210 sau echivalent;e.) Detinerea unei autorizatii/aviz emis de catre IGPR pentru desfasurarea de activitati in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei in conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
EC 4 ? Expert implementare fluxuri de documente (1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul guvernarii IT, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind principiile si practicile de guvernare a tehnologiei informatiei in cadrul organizatiilor; d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul solutiilor de gestiune electronica a fluxurilor de documente, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind instalarea si implementarea solutiei de gestiune electronica a fluxurilor de documente propusa;e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut o pozitie de expert implementare fluxuri de documente sau o alta pozitie similara.EC 5- Expert import arhiva digitala(1 pers): a.) Studii superioare in domeniul IT&C/electronica/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire;b.) Experienta profesionala generala de minim 5 ani in domeniul studiilor;c.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul solutiilor de gestiune electronica a fluxurilor de documente, prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind indexarile/cautarile/functiile de import si export ale solutiei de gestiune electronica a fluxurilor de documente propuse d.) Certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul bazelor de date prin care se demonstreaza detinerea de cunostinte privind tehnologia bazelor de date; e.) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de import date.
Experti non ? cheie:
NKE1? Operatorscanare (20 pers.);NKE2? Operator indexare (20 pers.);NKE3? Operator introducere date (20 pers.);NKE4? Personal suport arhivare (20 pers.);NKE5 ? Personal verificare cereri de rambursare / vizite la fata locului (20 pers.);Cerinte pentru toti expertii non cheie:
-Studii medii/superioare, finalizate prin diploma de baclaureat/licenta sau examen de absolvire;
-Detinerea de cunostinte de baza privind utilizarea solutiilor de gestiune electronica a fluxurilor de documente (dovedita prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniul solutiei propuse. Aceasta cerinta nu se aplica expertilor non cheie nr. 3, nr. 4 si nr. 5);
-Experienta specifica de minim 1 an in activitatile specifice aferente pozitiei pentru care sunt propusi.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate impreuna cu certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului);Nota: a. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010 ? 1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului ?i luna anterioara depunerii ofertei.b. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente. false in cadrul proedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul preentei proceduri.c. Serviciile prezentate in scopul dovedirii experientei smimilare trebuie sa reprezinte servicii efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prez. dovezi coresp.priv. prestarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor prestate).d. Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul valoric mininm al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract (care sa acopere prin obiect toate activitatile/componentele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv serviciile/activitatile mentionate) in valoare de cel putin 67.428.126, 00 lei, fara TVA;
- fie prezentarea mai multor contracte distincte in orice combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de activitati/componente principale aferente experientei similare stabilite (conform cerintei 1, pct. 1-8), iar valoarea cumulata a contractelor prezentate sa fie de cel putin 67.428.126, 00 lei, fara TVA. Se face precizarea ca pentru fiecare tip de activitate/componenta aferenta experientei similare se accepta prezentarea a cel mult doua contracte distincte, iar valoarea unui anumit contract va fi luata in considerare o singura data in mod global indiferent daca acesta se prezinta pentru demonstrarea indeplinirii uneia sau mai multora dintre activitatile/componentele experientei similare.e. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic poate dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate in Formularul nr. 7 prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, respectiv documentele din cadrul carora rezulta informatiile referitoare la dotarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3Se vor prezenta: - Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documente suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Nota 1: a. In sensul celor de mai sus, documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al experientei si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini, b. Documetele suport se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?cf. cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea preved. art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 in legatura cu toate documetele prezentate.c. In sensul prevederilor de la lit. a) - b) de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale persoanelor si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si pers. respective/angajamentele/ acordurile de participare (care sa asigure trasabilitlitatea includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 din care sa rezulte inclusiv indeplinirea cerintelor privind profilul expertilor propusi;
- diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesesionale);
- autorizatii/certificate de atestatare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora, copii ale transcripturilor, declaratii pe propria raspundere semnate autentic de catre expert privind experienta/certificatele detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentrupozitia respectiva si copia documentelelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: -Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Nota: a. In cazul asocierilor de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia le vor executa in conformitate cu acordul de asociere prezentat. In acest sop ofertantii au obligatia de a prezenta documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective.c. In sensul prevederilor lit. b), acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asocierii, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.c. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata totala de scanare a paginilor (DTSP)
10%
10
Descriere:
3.
Durata totala dezvoltare si implementare sistem informatic integrat de management al proiectelor (DTIS)
10%
10
Descriere:
4.
Perioada de garantie a sistemului informatic integrat (PGSI)
10%
10
Descriere:
5.
Timp maxim remediere incident (TMRI)
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei-numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)-procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 05%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S156-272479din13.08.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial ?Mediu? 2007-2013, Axa prioritara 6, "Asistenta Tehnica"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Cu privire la certificarile solicitate pentru membrii echipelor de experti, se face precizarea ca, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice insa, pentru a veni in ajutorul ofertantilor, prezentam cu titlu de exemplu, anumite certificari ce pot fi luate in considerare ca fiindacceptate in vederea indeplinirii respectivelor cerinte cu mentiunea ca ofertantii au dreptul de a prezenta, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Astfel pentru cerintele in care nu s-a mentionatprezentarea unei certificari in solutia/tehnologia propusa, se pot lua in considerare certificari cum ar fi : Echipa 1: Pentru EC1- PMP sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.)Echipa 2: Pentru EC1- Itil Expert sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si PMP sau echivalent pentru cerintele de la punctul d.)Pentru EC2 : SOA sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si Togaf sau echivalent pentru cerintele de la punctul d.)Pentru EC3 se pot lua in considerare certificari cum ar fi: CBAP sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.)Pentru EC6: DB Administrator sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si certificare Real Application Clusters pentru cerintele de la punctul d.)Pentru EC7: certificare Functional Testing sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si certificare ISTQB Advanced Test Analyst pentru cerintele de la punctul d.)Pentru EC9: certificare CEH sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si certificare ECSA sau echivalent pentru cerintele de la punctul d.)Echipa 3: Pentru EC1 - Itil Expert sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.) si PMP sau echivalent pentru cerintele de la punctul d.)Pentru EC2 - PMP sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.)Pentru EC4 - CGEIT sau echivalent pentru cerintele de la punctul c.)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer