Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Calculatoare electronice de debit pentru determinarea simultana a debitelor pe mai multe linii de masurare, cu sistem de achizitie date


Anunt de participare (utilitati) numarul 145153/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201944, In atentia: Emilia Tarnu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Calculatoare electronice de debit pentru determinarea simultana a debitelor pe mai multe linii de masurare, cu sistem de achizitie date
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ? Sucursala de Productie Medias: Str. Garii, nr. 5, Medias, jud.Sibiu? Sucursala de productie Tg.Mures: Str. Salcimilor, nr.23, Tg. Mures , jud.Mures
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul implementarii calculatoarelor electronice de debit multistream este: etalonarea sondelor, masurarea continua a cantitatilor de gaze naturale la grupurile de sonde, on-line in baza informatiilor transmise de calculatoarele electronice de debit multistream. In acest scop informatiile stocate in calculatoarele electronice de debit trebuie sa fie descarcate via modem GPRS la sediul sucursalei. Fiecarui calculator de debit multistream al fiecarei locatii i se asociaza un modem GPRS si software aferent care va transmite periodic informatiile solicitate de pe fiecare linie de masurare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38421110-6 - Debitmetre (Rev.2)
51210000-7-Servicii de instalare de echipament de masurat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: Calculatoare electronice de debit pentru determinarea simultana a debitelor pe mai multe linii de masurare cu sistem de achizitie date
Valoarea estimata fara TVA: 26, 423, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
210 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da: 500 000 lei, valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Data de referinta la care se face echivalenta lei/euro (daca este cazul) este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor .Garantia de participare se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatiei si poate fi constituita in urmatoarele forme: ? virament bancar? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 modificata si completata de OUG 76/30.06.2010, respectiv se va retine din garantia de participare cuantumul de10 202, 30 lei. Da: 10% din valoarea contractului fara TVA, valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului.Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Furnizorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre Furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Furnizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .- Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare : Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea
Se va completa Formularul nr.3 din Modele de FormulareCerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat.
Se va completa Formularul nr.4 din Modele de FormulareCerinta nr.3Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.5 din Cap.III Modele de Formulare
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Virgil Metea ? avand functia de Director General SNGN Romgaz SA
d-na Lucia Ionascu ? Director Depart. Economic
dl. Lucian Birsan ? Director Depart.Tehnic Achizitiidl. Horea Bodogae ? avand functia de Director Directie Achiziti
dl. Mircea Suciu ? avand functia de Sef Serviciu Calitate si Masurare Gaze
dl.Lucian Achimet ? avand functia de Sef Serviciu Calitate si Masurare Gaze ? Sucursala Mediasdl. Marius Baciu ? avand functia de Inginer Sef -Calitate si Masurare Gaze ? Sucursala Tg Muresd-na Cristina Laura Crisan? Economist, Serv.Contabilitate
d-na Cecilia Bolchis ? avand functia de Sef Serviciu LicitatiiCerinta nr.4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.6 din Modele de Formulare Cerinta nr.1
Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectulde activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila , , conform cu originalul??). Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma copie , ,conform cu originalul'?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Sau Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(copie conform cu originalul).Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere valabila la data limita a depunerii ofertelor pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul ? Anexa 1 la Legea 346/2004 cu modificarile ulterioare. Prezentare declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 50 000 000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr.5 din Modele de Formulare
Pt. echivalentul in euro se va folosi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Experienta similara
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari decalculatoare electronice de debit in configuratii similare ca cele ofertate, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de calculatoare electronice de debit se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, a caror valoare insumata sa fie minim 26 000 000 lei. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de calculatoare electronice de debit se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.8. din Modele de FormularePt. echivalentul in euro se va folosi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
Cerinta nr.2
Pentru partea de prestare servicii in mediu cu potential exploziv, personalul de care dispune ofertantul trebuie sa fie atestat ATEX sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea atestatului ATEX sau echivalent
Cerinta nr.3
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr.12 din Cap.III Modele de Formulare.
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Certificatului de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor declarati admisi, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei.Ofertantii pot vedea nr.de participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 12:00
Locul: Sediul SNGN Romgaz SA Medias, P-ta C.I. Motas nr.4, jud.Sibiu (Sala Licitatii - P14).
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta ?, insotit de , ,Centralizatoarele de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract, semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201944, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer