Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CALIBRARE INSTALATIE DE MASURATORI SPECIALE TA, TPA, AFERENTA BLOCULUI ENERGETIC 8


Anunt de participare (utilitati) numarul 139138/25.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 351403477, In atentia: Directia comerciala-Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CALIBRARE INSTALATIE DE MASURATORI SPECIALE TA, TPA, AFERENTA BLOCULUI ENERGETIC 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str Mihai Viteazu nr.101, Isalnita Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 187, 592.35RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa anuala, Cantitatile maxime si minime conform cap. 6 din caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Calibrare instalatie de masuratori speciale TA, TPA, aferenta Blocului energetic 8 Bently Nevada conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Calibrare instalatie de masuratori speciale TA, TPA, aferenta Blocului energetic 8 Bently Nevada conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 187, 592.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei: 3500 lei.Perioada de valabilitate a G.P.: cel putin 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a GP.care va fi acceptata cf. prevederilor art. 86 din HG 925/2006: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare in original b) O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Cont RO77RNCB 0134041638010001 BCR Suc. Dolj.Dov. const. GP va fi dep.in orig.(pt.instr. de garant.) la sed. SE Craiova, Serv. Achiz, Etaj. V, pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul pierde GP daca: a) isi retrage of. in per.de valabil.of. b) of.sa fiind stabilita castig., nu const.GBE in per.de valabil.of., dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contr. si inreg.sa la sediul SE CRAIOVA c) of.sa fiind stabilita castig.refuza sa semneze contr.in per.de valabil.a of. d) of.va depune contest.la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata.In conformitate cu art.278 ind.1 din OUG nr.34/2006, se va retine garantde participare in cuantum de 1%, adica 1875, 92 lei. 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Prezentare Formular 5 - Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -Prezentare Formular 6- Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese, neincadrarea in situatia prevazuta la art.69ยน din OUG 34/2006 -Prezentare Formular 14 - Documentul va fi prezentat original
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Viorel Tudor - Director; Viorel Gherghina - Director Uzina Isalnita
Mariana Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Daniela Bunescu ? Consilier Juridic
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat..Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Certificatele sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele -Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 7-Documentul va fi prezentat original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 - Documentul va fi prezentat original. ?pentru Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documentul va fi prezentat Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -- Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.
Nota: PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, DACA ACESTA A FOST PREZENTAT IN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, care vor contine valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari, demonstrarea prestariilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Lista va contine documente/parti din contracte care sa ateste ca ofertantul a mai efectuat servicii similarede masuratori speciale pentru turbine de abur energeticetip RS 315 MW ce face obiectul caietului de sarcini.
O declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament departicipare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si alepersoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
Informatii privind subcontractantii
Prezentare documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare;Durata rundei electronice: 1zi lucratoare;Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua;Nu se utilizeaza pasul de licitare;LE nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie;Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea participa la faza finala de Licitatie Electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2012 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2012 13:00
Locul: Sediul S.E. Craiova, Sala de Licitatii, etaj 3, str. Unirii, nr. 147, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I dupa etapa de licitatie electronica, prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua propunere financiara in plic inchis.Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2012 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer