Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie de informare si constientizare a publicului in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Mures


Anunt de participare numarul 136942/27.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LOUIS BERGER S.A.S- Sediu Permanent Targu Mures
Adresa postala: Piata Trandafirilor nr. 48, et. 2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540053, Romania, Punct(e) de contact: Vasile PINTILIE, Tel. +40 265210395, In atentia: Vasile PINTILIE, Email: [email protected], Fax: +40 265210385, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Louis Berger SAS, Sediu Permanent Targu Mures, companie care actioneaza in baza contractului nr. 3812 din 11.03.2011 incheiat cu CJ Mures, in conf cu art.9 alin.1 lit.c^1) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de consultanta
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Campanie de informare si constientizare a publicului in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de publicitate aferente proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Mures".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de publicitate constand in implementarea unei campanii de informare si constientizare a publicului in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Mures".
Valoarea estimata fara TVA: 2, 457, 970RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 25.000 Lei.Perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art.86 alin.1 din HG nr. 925/2006.Forma de constituire: 1)prin virament bancar in contul AC-RO35BRDE450SV70104174500 deschis la BRD, Sucursala Mari Clienti Corporativi, CUI: 28374447;2)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.In caz de virament bancar, confirmarea se face prin extras de cont al AC la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare va fi executata partial, in conformitate cu art. 278^1, alin.1, lit.b) din OUG nr.34/2006.Suma retinuta in favoarea AC in acest caz va fi de 6.237, 97 Lei. In caz de constituire a garantiei prin instrument bancar, clauza privind retinerea sumelor in conformitate cu art. 278^1, alin.1, lit.b) din OUG nr. 34/2006 trebuie sa fie inscrisa in cadrul acestuia in mod clar.Documentul de garantie de participare va fi prezentat in limba romana sau traducere legalizata.In cazul unei asocieri, documentul de garantie de participare va fi emis pentru si in numele Liderului Asocierii.In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, pentru reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, acesta trebuie sa prezinte o declaratie conf. Formularului 6.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Forma de constituire: 1)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, care va deveni anexa la contract;2)prin retineri succesive din platile intermediare.Modalitatea de constituire: in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr. 925/2006, respectiv HG nr. 1045/2011.AC are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie AC are obligatia de a notifica pretentiile sale contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate si de a solicita indeplinirea acestora.Restituirea garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 2: buget local ? 2%, FEDR ? 80%, buget de stat ? 18%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele ce vor fi prezentate in cadrul ofertei vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de ORC sau similar (pentru persoane juridice straine).In cazul in care documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa la CertificatulConstatator/documentul similar pentru persoane juridice straine, Imputernicirea persoanei semnatare primita de la reprezentatul legal in acest sens.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Cerinta 1 - Declaratii privind eligibilitatea
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3A ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Aceasta declaratie va fi prezentata de catre ofertant (fiecare asociat) si (dupa caz) de tertul sustinator.
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formular 2B ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006. Aceasta declaratie va fi prezentata de catre ofertant (fiecare asociat), fiecare subcontractor declarat in ofertasi (dupa caz) de tertul sustinator.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul AC/persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, pana la finalizarea acesteia sunt: Christos Constantinos Germanacos-Director pentru Europa si Director General Adjunct Operatiuni;Calina Nistor?Director Regional;Nicoleta Kalman-Coordonator Proiecte de Mediu;Vasile Pintilie?Lider de echipa;Madalina Simona Randasu-Expert in relatii publice/comunicare;Dana Maria Manu?Expert in relatii publice/comunicare;Valeriu Ionut Popa?Expert grafica;Mihaela Cristina Popa?Expert media;Iulia Barbat?Expert Achizitii Publice;Raluca Andrada Muresan?Expert Achizitii Publice.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul 3B.Acest document trebuie prezentat de catre ofertant (fiecare asociat in parte). Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca e cazul.
Cerinta 2 ? Calitatea de participant la procedura
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3C ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Aceasta va fi prezentata de catre ofertant (fiecare dintre asociati).
Ofertantul va completa Formularul 2A ? Certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Acest certificat va fi semnat de ofertant/fiecare dintre membrii asocierii, fiecare subcontractor declarat in ofertasi (dupa caz) de tertul sustinator.
Cerinta 3 - Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale
1. Persoanele juridice romane vor prezenta: a. Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul de stat consolidat, eliberat de Ministerul Finantelor Publice (ANAF) astfel incat sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
b. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Primarie, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta: Orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente).In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.
Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari.
Documentele de mai sus trebuie sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei incare se depun ofertele.
In cazul unei asocieri sau daca ofertantul/asocierea beneficiaza de sustinere din partea unui tert, fiecare asociat/sustinator este obligat sa prezinte aceste documente. Cerinta 1 - Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1. Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantii prezinta documentele solicitate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", in etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
Toate documentele ce vor fi prezentate in cadrul ofertei vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. In cazul in care documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa Imputernicirea persoanei semnatare primita de la reprezentatul legal in acest sens.
2. Persoane juridice/fizice straine
Operatorul economictrebuie sa depuna documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Toate documentele ce vor fi prezentate in cadrul ofertei vor fi semnate de catre reprezentantul legal desemnat in cadrul documentelor prezentate care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. In cazul in care documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa Imputernicirea persoanei semnatare primita de la reprezentatul legal in acest sens.
3.ONG/Persoane juridice non-profit
Certificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa judecatoria in raza careia isi au sediul social, cu anexele respective, din care sa rezulte ca nu se afla in dizolvare legala/statutara, sediul social, persoane autorizate.Documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata, si anume: Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta) si Imputernicire (dupa caz).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate in aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna), in domeniul contractului, trebuie sa fie in valoare de minim 4.915.940 Lei.
Cerinta 2 - Bilanturi contabile
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe cel mult ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art.185 din OUG nr.34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Experienta similara
Ofertantul va prezenta Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formularul 3D)impreuna cu anexa la formular-Fisa experientei similare pentru fiecare contract cu care intentioneaza sa probeze cerinta minima, din care sa reiasa ca:
In ultimii 3 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor, ofertantul a prestat in cadrul a maxim 3 contracte, servicii similare serviciilor ce fac obiectul contractului (campanii complexe de promovare/informare/educarea opiniei publice, cuprinzand activitati similare, in domeniul protectiei mediului) in valoare cumulata de cel putin 2.450.000 Lei.
Se va prezenta pt fiecare Fisa de Experienta Similara: copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv pentru indeplinirea cerintei si/sau copii dupa recomandari de la beneficiar sau angajatori/contractori principali, care sa contina datele suficiente necesare demonstrarii indeplinirii cerintei.
Cerinta 2?Personal
Lista personalului propus pentru implementarea contractului ? Formularul 3F ? Anexa 1
Cerinta 3 - Lider de echipa
-5 ani experienta profesionala generala in comunicare sau publicitate;
-3 ani experienta profesionala specifica in calitate de manager de proiect/lider de echipa/similar(functie de conducere)
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita pentru indeplinirea cerintei si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute.
Cerinta 4 - Coordonator Relatii publice si Relatii publice online
-5 ani experienta profesionala generala in domeniul Relatiilor Publice;
-3 ani experienta profesionala specifica in coordonarea campaniilor de promovare/publicitate/informare/similar.
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita pentru indeplinirea cerintei si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute.
Cerinta 5 - Coordonator BTL (Below the line)
5 ani exp profes gen;3 ani exp profes spec in planificarea, programarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor specifice BTL(este o distinctie folosita in dom publicitatii.BTL se refera la mijl de comunicare ?neconventionale?, care dau dovada de mai multa inspiratie si inedit.Este vorba de organiz de evenimente: zile calendaristice semnificative, vizite ale unor personalitati marcante autohtone sau straine, lansari de carte, targuri, expozitii, sponsorizarea unor evenimente publice de interes, organizarea de receptii, baluri, concerte, actiuni de caritate etc., promotii fata-in-fata, sau in cazul ac proiect organiz unei caravane, organizarea de evenimente in locatia ?Weekend?, Tg Mures etc.
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita.
Cerinta 6 - Scriitor
-experienta in redactarea de articole, brosuri, carti de popularizare, povesti pentru copii pentru cel putin o campanie de promovare/publicitate/informare/similar.
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita pentru indeplinirea cerintei si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute.
Cerinta 7 - Art Director/Creative
-experienta in cel putin 1 proiect cu portofoliu vizual complet(vizual cheie, video, publicatii, outdoor, etc)in cadrul unei campanii de promovare/publicitate/informare/similar.
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita pentru indeplinirea cerintei si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute.
Cerinta 8 - Regizor
-experienta in cel putin 1 campanie de promovare/publicitate/informare/similar, in care a detinut functia de regizor.
Se vor prezenta: CV;copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;copii ale certificatelor/referintelor/contractelor de munca/altor documente emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta dobandita pentru indeplinirea cerintei si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute.
Cerinta 1 ? Stadard de asigurare a managementului calitatii serviciilor, tip ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PR-MS-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2012 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2012 14:00
Locul: Sediul AC, Piata Trandafirilor nr. 48 et.2, Targu Mures, jud. Mures, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 2
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei si o declaratie (model propriu) prin care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si de protectie a munci, securitatii si sanatatii in munca se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro .Ofertantii vor urmari periodic la adresa de internet www.e-licitatie.ro anuntul de participare impreuna cu eratele si clarificarile legate de anunt, pentru a lua la cunostinta in timp util orice precizare sau modificare a informatiilor initiale, astfel incat sa fie in masura sa participe la procedura fara impedimente datorate lipsei de informatii.Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantului castigator i se va solicita ca, inainte de semnarea contractului, sa prezinte informatiile/datele de identificare financiara, confirmate de banca cu care lucreaza.Dupa semnarea contractului de achizitie publica, va fi permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Louis Berger SAS- Sediu permanent Targu Mures
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr. 48, etaj 2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540053, Romania, Tel. +40 265210395, Email: [email protected], Fax: +40 265210385
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2012 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer