Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie de informare si publicitate pentru Programul Operational Sectorial Mediu ? POS Mediu


Anunt de participare numarul 141317/28.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala: Calea Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Lucian MIHAI, Tel. +40 213006250, In atentia: Lucian MIHAI, Email: [email protected], Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Campanie de informare si publicitate pentru Programul Operational Sectorial Mediu ? POS Mediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diseminarea informatiilor si mesajelor privind derularea si efectele/rezultatele proiectelor finantate prin POS Mediu si accesarea fondurilor alocate prin POS Mediu pentru urmatoarea perioada de programare, astfel incat sa se realizeze o informare corecta si eficienta a grupurilor tinta, dar si o imbunatatire a perceptiei publice referitoare la acest programul de finantare a infrastructurii de mediu din Romania.
Procesul comunicational sustinut prin aceasta campanie se va baza pe diseminarea informatiilor corecte, clare, concise, concrete, adaptate receptorilor directi (in cadrul evenimentelor), dar si publicului tinta beneficiar al informatiilor transmise prin intermediul campaniei de promovare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79340000-9 - Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)
55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
79820000-8-Servicii conexe tiparirii (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In cadrul prezentului contract prestatorul trebuie sa duca la bun sfarsit urmatoarele activitati:
Componenta 1 - Pregatire strategie de comunicare a rezultatelor primului POS Mediu implementat de autoritatile romane (2013-2015) si a strategiei de informare si publicitate pentru urmatoarea perioada de programare;
Componenta 2 - Organizare de conferinte, grupuri de lucru si ateliere la nivel regional si national;
Componenta 3 - Realizarea unei ample campanii de promovare;
Componenta 4 - Realizarea de obiecte promotionale si materiale informative;
Componenta 5 - Evaluarea impactului campaniei.
Valoarea estimata fara TVA: 61, 530, 337.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 270.000 Euro /1.223.100 Lei.Data pentru care se determina echivalenta leu / Euro: 16.11.2012; 1 Euro = 4, 53 Lei.- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelorForma de constituire a garantiei: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata sau ordin de plata in contul Autoritatii contractante numarul RO80TREZ700500138X002145 deschis la DTCMB);Dovada constituirii garantiei de participare: -prezentata in ORIGINAL la sediul autoritatii contractante, inainte de termenul limita de primire a ofertelor;
-sa faca referire expresa la procedura organizata de Autoritatea Contractanta;
-sa contina in clar denumirea autoritatii contractante;
-sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;
-sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;
-sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata;
-sa fie emisa pentru operatorul economic (asocierea de operatori economici) care a depus oferta.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Neprezentarea garantiei de participare, respectand cerintele de mai sus conduce la respingerea ofertei.Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform prevederilor art. 278(1) din OUG nr. 34/2006. - 5% din pretul contractului, fara TVA (2, 5 % pentru IMM-uri).Modul de constituire a garantiei de buna executie, se va efectua conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie de buna executie, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se va constitui si se va depune (in original) de executant la sediul achizitorului, in perioada de valabilitate a ofertei si inainte de data stabilita pentru semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si de catre tertul sustinator (daca este cazul).Referitor la declaratia de neincadrare la art.181/OUG 34, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor Art.180 si ale art.181 lit a), c indice 1) si d) OUG 34.Pentru persoane juridice romane:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, traducerea fiind realizata de catre un traducator autorizat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor sau tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69ยน din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Rovana PLUMB ? Ministrul Mediului si Padurilor
Dragos Ionut BANESCU - Secretar General Adjunct, Ministerul Mediului si Padurilor
Speranta Georgeta MUNTEANU ? Director General Adjunct, Directia Generala Economica si Financiara
Ciprian GHIOC ? Director General, DG AM POS Mediu
Director, Directia Plati, DG AM POS Mediu
Ion MITU ? Consilier Juridic, DG AM POS Mediu
Mario Daniel SOARE, Director, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Maria Elena TEODORESCU ? Sef serviciu, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Malina FRATEANU - Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
Lucian MIHAI ? Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului pre?edintelui Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licita?ii cu oferta independenta. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va semna documentul mentionat mai sus. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice / fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice / fizice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentariioricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil sau extras de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul:
- bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2009, 2010, 2011 / raport de audit / raport al cenzorilor, inclusiv conturile de profit si pierdere, vizate si inregistrate de organele competente.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2011 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare sau actele echivalente ale acestora pentru ultimul exercitiu financiar incheiat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceste documente trebuie prezentate de catre fiecare asociat.
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011, trebuie sa fie de cel putin 120.000.000 lei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a/au prestat si dus la bun sfarsit maxim 5 contracte de prestari servicii care sa acopere toate tipurile de servicii solicitate in prezentul contract, dintre care maxim doua sa aiba o valoare cumulata de cel putin 500.000 EURO, fara TVA. Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : -servicii receptionate partial
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (nu presupune expirarea perioadei de garantie)
Se va prezenta Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Lista personalului de specialitate
Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii
Acord de subcontractare (daca e cazul)
Acordul de asociere (daca e cazul)
Manager de proiect -1 persoana
- studii superioare de lunga durata
- calificare in managementul proiectelor, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA-Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) /international
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica
Experti concepere si implementare evenimente (5 persoane)
- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in organizarea de evenimente.
Experti in comunicare (4 persoane)
- studii superioare de lunga durata
- calificare in comunicare, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA) /international
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica in domeniul comunicarii.
Expert in strategii de comunicare (o persoana)
- studii superioare de lunga durata
- calificare in comunicare, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA) /international
- experienta generala de minim 5 ani
- minim 3 ani experienta specifica in elaborarea de strategii de comunicare (minim una).
Experti relatii publice (3 persoane)
- studii studii superioare de lunga durata- calificare in domeniul relatiilor publice /publicitate /comunicare, emisa de catre institutii recunoscute la nivel national- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in relatii publice
Graficieni (2 persoane)
- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica de minim 3 ani, in grafica si DTP.
Expert web-design (o persoana)
- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica in calitate de specialist in web design.
Specialist comunicare on line (o persoana)
- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica deminim 3 ani.
Experti in productie: (1 scenarist, 1 regizor, 1 editor text, 1 editor imagine, 1 producator TV)Regizor- studii superioare de lunga durata
- specializare profesionala in domeniul regie film, emisa de catre institutii recunoscute la nivel national
- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani.Editor imagine- studii medii sau superioare
- specializare profesionala in domeniul procesarii de imagine pentru realizarea de emisiuni TV, reportaje, documentare informative
- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani. in editare TV.
Producator TV- studii medii sau superioare finalizate
- specializare profesionala in domeniul media
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica de minim 3 ani in domeniul productiei de emisiuni TV, reportaje, documentare informativeScenarist- studii medii sau superioare
- specializare profesionala in domeniul scrierii de scenarii de filme, teatre, piese radio, scripturi pentru spoturi TV, programe de televiziune- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica de minim 3 ani.Editor text- studii medii sau superioare
- specializare profesionala inprocesarea textelor, prelucrarea desenelor si imaginilor, asamblarea statica si / sau dinamica a textelor si / sau desenelor si/ sau imaginilor, realizarea de prezentari, precum si cu transpunerea lucrarilor pe suport
- experienta generala deminim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani.
Experti de mediu pe domeniile celor 5 axe de finantare (5 persoane)Expert de mediu 1- studii superioare de lunga durata
- experienta generala deminim 5 ani
- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul managementului deseurilorExpert de mediu 2- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniulbiodiversitatii
Expert de mediu 3- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu iintr-unproiect in domeniulschimbarilor climatice.Expert de mediu 4- studii superioare de lunga durata
- experienta generala deminim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul managementul apelor, alimentari cu apa si canalizari.Expert de mediu 5- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul constructiilor hidro, amenajari si constructii hidrotehnice, imbunatatiri funciare.
Expert proiecte finantate din fonduri europene (o persoana)
- studii superioare de lunga durata
- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert pe proiecte finantate din fonduri europene intr-un alt proiect
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertei iar operatorul economic trebuie sa mentina valabilitatea lui pe toata durata contractului.In cazul unei asocieri, liderul asocierii este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
31%
31
Descriere: Descriere criteriu: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare: P1 = 31 puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul: P1= (pret minim/Pn) x 31. unde: P1= punctaj factor de evaluare 1 al ofertei financiare curente Pret minim= pretul cel mai scazut oferit de ofertanti pentru realizarea contractului Pn = pretul ofertei curente.
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
10
Descriere: Se vor contabiliza toate riscurile identificate privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, analizate de fiecare ofertant in propunerea tehnica, in vederea obtinerii numarului maxim de riscuri.Punctajul obtinut de catre un ofertant se va calcula astfel: - pentru oferta cu numarul maxim de riscuri identificate care sunt analizate de ofertant, se acorda punctajul maxim , respectiv 10 puncte: Punctaj maxim = Nr. maxim de riscuri suplimentare (NMR) = 10 puncte -pentru celelalte oferte, se va aplica formula: Punctaj oferta n = (NIRn /NMR) x 10 = x puncte unde: NIRn = nr riscuri identificate suplimentar in oferta n, NMR = nr maxim de riscuri identificate suplimentar, rezultat prin compararea ofertelor. Nota: Riscurile considerate de ofertanti ca afectand executia contractului, dar care in mod evident nu influenteaza executia contractului, nu vor fi numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul.
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini
10%
10
Descriere: Se vor contabiliza toate recomandarile si strategiile pentru minimizarea / eliminarea riscurilor privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, pentru riscurile incluse in oferta.. Punctajul obtinut de catre un ofertant se va calcula astfel: -pentru oferta cu numarul maxim de recomandari si strategii relevante si justificate, se acorda 10 puncte: Punctaj maxim = Nr. maxim de recomandari si strategii relevante = 10 puncte -pentru un numar mai mic de recomandari si strategii relevante si justificate, se va aplica formula: Punctaj oferta n = (Nr. recomandari si strategii relevante ale ofertei n / Nr. maxim de recomandari si strategii relevante) x 10 = x puncte unde: oferta n = oferta pentru care se calculeaza punctajul Nota: Se vor contabiliza numai acele recomandari si strategii incluse in oferta care au fost identificate, descrise si argumentate si care pot avea impact in derularea contractului.
4.
Metodologia de prestare a serviciilor
20%
20
Descriere: Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant in vederea indeplinirii activitatilor: etapele de derulare propuse pentru realizarea analizei strategice si strategiei de de informare si publicitate solicitate la Componenta 1;etapele de derulare propuse pentru realizarea tuturor evenimentelor solicitate la Comp 2; etapele de derulare propuse pentru realizarea actiunilor/materialelor solicitate la Comp 3;etapele de derulare propuse pentru realizarea materialelor informative si promotionale solicitate la Comp 4;etapele de derulare propuse pentru realizarea Raportului de evaluare a impactului campaniei solicitat la Comp 5.Punctajul obtinut se va calcula astfel: pt oferta cu nr max de ?etape de derulare? propusede ofertant, se acorda punctajul max, 20 de pct.Pt celelalte oferte, se va aplica formula: Punctaj oferta n=(NEDn/NED)x20=x puncte, unde: NEDn = nr etape de derulare pe care ofertantul ?n? le-a identificat;NED = nr max de etape de derulare propuse de ofertant.
5.
Mixul propus (pe target) de posturi TV pentru obtinerea unei vizibilitati cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus
10%
10
Descriere: In cazul mixului propus (pe target) de posturi TV, va primi punctajul maxim de 10 puncte, ofertantul care include cat mai multe televiziuni din top 5 audienta (market share) la nivel national, pe target-ul 18+ in perioada iunie-septembrie 2012, interval orar 8.00-24.00 conform institutiilor acreditate, disponibile care sa prezinte clasamentul statiilor TV (ex: Armadata, Kantar Media) Pentru ceilalti ofertanti, punctajul se va calcula cu formula: Pmix = nr. televiziuni propuse de ofertant din primele 5 cu audienta/nr. maxim de televiziuni propuse din primele 5 cu audienta X 10p
6.
Numar total de difuzari pentru mixul propus (TV)
3%
3
Descriere: In cazul numarului total de difuzari, se va acorda punctajul maxim de 3p alocat acestui factor de evaluare ofertantului cu numarul cel mai mare de difuzari oferit comparativ cu cel minim stabilit in caietul de sarciniPentru ceilalti ofertanti, punctajul se va calcula cu formula: Pdifuzari = numar total difuzari ofertant / numar maxim de difuzari X 3p
7.
Mixul propus (pe target) de statii radio pentru obtinerea unei audiente cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus
8%
8
Descriere: In cazul mixului propus (pe target) de statii radio, va primi punctajul maxim de 8 puncte, ofertantul care include cat mai multe statii radio din in primele cinci la nivel national ca audienta, conform val II ARA (30.04.2012-19.08.2012);Pentru ceilalti ofertanti, punctajul se va calcula cu formula: Pmix = nr. Statii radio propuse de ofertant din primele 5 cu audienta/nr. maxim de statii radio propuse din primele 5 cu audienta X 8p
8.
Numar de difuzari ale spoturilor pe mixul propus (radio)
2%
2
Descriere: In cazul numarului de difuzari ale spotului, va primi punctajul maxim de 2 puncte, ofertantul care va asigura cel mai mare numar de difuzari comparativ cu cel minim stabilit in caietul de sarcini. Pentru ceilalti ofertanti, punctajul se va calcula cu formula: Pdifuzari = nr. difuzari ofertant / nr. maxim de difuzari X 2p
9.
Mixul de publicatii propus (ziare)
6%
6
Descriere: In cazul mixului de publicatii propus, va primi punctajul maxim de 6 puncte, ofertantul care include cat mai multe publicatii cu cel mai mare tiraj mediu vandut/editie. Selectarea publicatiilor se va face in functie de tirajul mediu vandut pe editie (numarul mediu de copii vandute) in ultimele 6 luni. Tirajele ziarelor vor fi stabilite conform auditarilor realizate de BRAT Pentru ceilalti ofertanti, punctajul se va calcula cu formula: Pmix = nr. publicatii /nr. publicatii cu cel mai mare tiraj mediu vandut/editie X 6p.
Punctaj maxim componenta tehnica: 69
Pondere componenta tehnica: 69 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant la cerintele Caietului de Sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma.Pentru fiecare factor de evaluare la care Ofertantul nu aduce o contributie proprie si se limiteaza la simpla transpunere a Caietului de Sarcini: Specificatii Tehnice in propunerea sa tehnica, fara o detaliere a activitatilor si metodologiei propuse, punctajul acordat va fi de zero puncte.Referitor la factorul de evaluare 4 - Metodologia de prestare a serviciilor, acele etape de derulare identificate de ofertanti care in mod evident nu sunt relevante in realizarea activitatilor, nu vor fi contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul. Etapele de derulare identificate fara explicarea atingerii rezultatelor, a gradului de corelare intre atape si activitati care nu sunt coroborate cu reperele temporale precizate in Caietul de Sarcini (graficul estimativ de implementare a Proiectului), nu vor fi contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul.In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret.Daca si preturile sunt egale, atunci ofertele se vor departaja in functie de punctajele obtinute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti factorilor de evaluare tehnici, in ordinea: 5, 6, 7, 8, 9.Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentatia de atribuire poate fi descarcata din SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica, Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala: Calea Serban Voda, nr. 30-32, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Tel. +40 213006250, Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2012 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer