Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie de promovare pentru implementarea proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?


Anunt de participare numarul 143533/10.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DORNA ARINI (PRIMARIA COMUNEI DORNA ARINI JUDETUL SUCEAVA)
Adresa postala: comuna Dorna Arini, sat Cozanesti judetul Suceava, Localitatea: Dorna-Arini, Cod postal: 727201, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS BIZOM, Tel. +40 230576018, Email: [email protected], Fax: +40 230576126, Adresa internet (URL): dornaarinisv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Campanie de promovare pentru implementarea proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Sat Cozanesti, Comuna Dorna Arini, Jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de achizitie implica realizarea materialelor de promovare si prestarea serviciilor de promovare media, respectiv realizarea campaniei de promovare pentru implementare proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?.Achizitia are in vedere: 1Realizare concept grafic (logo, identitate vizuala)
2Portal turism cu update, administrare, gazduire (cu banner pentru internet)
3Productie materiale outdoor
4Materiale publicitare electronice si tiparite/inscriptionate (inclusiv productii audio-video si baze de date)
5Realizare baza de date cu 4000 fotografii
6Realizare cartografiere harta si realizare harta turistica electronica la scara
7Material promotional de tip cobza din lemn
8Realizare stand expozitional (pentru participarea la cele 2 targuri nationale de turism)
9Promovare online
10Campanii TV
11Campanii outdoor
12Campanii Radio
13Insertii publicitare (presa scrisa si online)
14Campania de marketing direct (distributia materialelor publicitare electronice si tiparite/imprimate/inscriptionate)
Detaliile cu privire la achizitii se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
92111210-7-Productie de filme publicitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestare servicii si realizare materiale de promovare ? In Caietul de Sarcini sunt prezentate serviciile care fac obiectul achizitiei prezentei proceduri.Nr. CrtDenumire servicii/materiale ce necesita realizareBuc
1Realizare concept grafic (logo, identitate vizuala)1
2Portal turism cu update, administrare, gazduire (cu banner pentru internet)1
3Productie materiale outdoor20
4Materiale publicitare electronice si tiparite/inscriptionate (inclusiv productii audio-video si baze de date)
4.1 Productie film documentar 30 de min1
4.2 Productie spot TV de 30 sec1
4.3 Productie clipuri TV de 3 min fiecare5
4.4 Inscriptionare, multiplicare CD/DVD si alcatuirea bazei de datede filme si baza de date electronica audio5000
4.5 Productie 2 spot-uri radio a cate 20 de sec + realizare baza de date digitala audio2
4.6 Tipar brosura 1 turistica 16 pagini10000
4.7 Tipar brosura 2 turistica 60 pagini5000
4.8 Tipar Flyere20000
4.9 Tipar pliante20000
4.10 Tipar foi volante5000
4.11 Tipar mape5000
4.12 Tipar carti postale20000
4.13 Tipar invitatii500
4.14 Tipar postere3000
4.15 Tipar Harta turistica Dorna Arini si obiective importante10000
4.16 Tipar pungi ecologice cu logo campanie3000
4.17 Tipar "plicuri ambalaj"6000
5Realizare baza de date cu 4000 fotografii4000
6Realizare cartografiere harta si realizare harta turistica electronica la scara1
7Achizitie cobze3000
8Realizare stand expozitional (pentru participarea la cele 2 targuri nationale de turism)1
9Promovare online3
10Campanii TV1
11Campanii outdoor2
12Campanii Radio2
13Insertii publicitare (presa scrisa si online)1
14Campania de marketing direct (distributia materialelor publicitare electronice si tiparite/imprimate/inscriptionate)1
Valoarea estimata fara TVA: 707, 237.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 14.144, 75 lei reprezentand contravaloarea a 2% din valoarea estimata a contractului, conform prevederilor art. 43 indice 1 din OUG 34/2006In cazul operatorilor economici externi, data pentru care se determina echivalenta leu/valuta: se va face la cursul BNR afisat cu 5 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Garantia de participare se va constitui prin: a)virament in contul Unitatea administrativ ? teritoriala Dorna Arini, deschis la TREZORERIA VATRA DORNEI, nr. RO51TREZ5975006XXX000053, saub)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Dovada constituirii garantiei de participare (copie lizibila dupa OP vizat in cazul viramentului bancar sau original instrument de garantare)trebuie prezentata pana cel tarziu la ora si data stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii 364/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de o reducere cu 50% a valorii pentru garantia de participare.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma totala de4.487, 23 lei . Cuantumul s-a calculat conform prevederilor art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 si s-a avut in vedere suma totala estimata a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: pe intreaga durata de executie a contractului de servicii.Mod de constituire: Se vor avea in vedere prevederile art. 90 alin. (1) ? (3) din H.G. nr. 925/2006. Dintre solutiile prevazute de lege amintim: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau deasigurari , retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale. Se vor avea in vedere si prevederile H.G. nr. 1045/2011.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii 364/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de o reducere de 50% a cuantumului pentru garantia de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul national, Bugetul Unitatii administrativ ? teritoriale Dorna Arini
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A1 - Declaratie privind eligibilitatea;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul;
2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta minima: Se completeazasi se prezinta Formularul A2;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul
3) Confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat.
Cerinta minima: prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul?, semnata de catre reprezentantul legal, a unui Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - formulare-tip eliberate de autoritatile competente dintara in care ofertantul este rezident.
4) Confirmarea platii taxelor si impozitelor la bugetul local.
Cerinta minima: prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal a unui Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele -- formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident.
5) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (datat, semnat si parafat), completat in conformitate cu Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A3- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
6) Evitarea conflictului de interese.
Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta declaratie se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
In sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Primar: Ioan N. Moraru, Viceprimar: Mazare Anton Spiridon, Secretar: Birgaoanu Gabriel Romeo , jurist: Catana Loredana, sef serviciu contabilitate Carmen Iuga, ec. Mirela Musca, responsabil serviciu urbanism si protectia mediului Conrad Petrescu, referent Aurora Storus, Consilieri locali: Chirilus Liviu Paul, Chiruta Filaret, Gurzun Stefan, Haja Dumitru Marius, Lates Florin, Obreja Mariana Adina, Ometita Vladimir, Onofrei Adrian, Stanca Aurel, Vleju Mihai.
7) Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la Procedura (datata, semnata si parafata).
Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A5- Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune 8) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Cerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legala Certificatului constatator emis de ONRC. Din certificat trebuiesa rezulte ca operatorul economic are voie sa deruleze obiectul/obiectele de activitate din cadrul contractului.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc a depus documentul solicitat la acest paragraf in copie marcata ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta, inainte de a comunica rezultatul procedurii de atribuire, va solicita pentru conformitate, prezentarea si a documentului original sau in copie legalizataPersoane fizice romane
8) ^1 Cerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal a unui document cum ar fi: Autorizatie de functionare, / altele echivalente.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc a depus documentul solicitat la acest paragraf in copie marcata ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta, inainte de a comunica rezultatul procedurii de atribuire, va solicita pentru conformitate, prezentarea si a documentului original sau in copie legalizata.Persoane juridice/ fizice straine
Cerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Documentelorprezentate se vor alatura traducerile autorizate a acestora in limba romana. Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru: a. - ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania. b. - inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Se solicita cifra de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2010, 2011, 2012).
Pentru persoane juridice straine, documentele edificatoare de la acest punct sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara din care ofertantul provine si sa fie prezentate in copie autentificata dupa original, in conformitate cu prevederile legale ale tarii unde s-a realizat autentificarea si insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.
Pentru calificare, media cifrei anuale de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari(2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 1.400.000 lei.
9) Se va completa Formularul B1
9^1) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa completeze Formularul B1, conditia cu privire la capacitatea economica si financiara putand fi indeplinita si prin cumul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? In situatia in care, pentru ofertantii romani si straini, este necesara convertirea in lei din euro, se vor avea in vedere valorile de curs mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: anul 2010 1 euro=4, 2099 ron; anul 2011; 1 euro=4, 2379 ron; anul 20121 euro =4, 3267 ron.? Se completeaza si se prezinta Formularul B1 ?Informatii generale privind operatorul economic (acest formular este completat si de asociati daca este cazul)? Pentru anii 2010 si 2011 se vor prezenta copii dupa bilanturi, iar pentru anul 2012 in cazul in care operatorul economic nu si-au inregistrat bilanturile la organele de resort se vor accepta documentele de care dispune operatorul economic pentru demonstrarea indicatorului impus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
21) Nivel minim necesar: Prestatorul de servicii trebuie sa isi demonstreze experienta anterioara prin 1 (unu)? maxim 2 (doua) contracte similare indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati. (Formularul B2), din care sa se fi receptionat activitati cumulate de minim 707, 237.70 lei fara TVA. .
a.Se va prezenta unu ? maxim doua certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau clientul beneficiar din care sa rezulte indeplinirea cerin?ei privind experienta similara.
? In situatie unei asocieri conditiile cu privire la Capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite si prin cumul.
20) Se completeaza Declaratia privind lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere, din care sa reiasa cerinta minima solicitata -Formularul B2.
Formularul B2 este completat si de catre asociati daca este cazul (indeplinirea tuturor conditiilor solicitate)
19) Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice cu care
ofertantul va realiza serviciile/materialele de promovare de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, si 6 conform punct II.2.1) Cantitatea Totala sau Domeniul Contractului. (Formular B3 si Anexa Formular B3).
Ofertantul va face dovada detinerii, inchirierii sau va prezenta un angajament de punere la dispozitie echipamentului mentionat. In cazul inchirierii acestuia se va prezenta o copie a contractului de inchiriere
18) Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii
Formularul B7, Formularul B8,
Formularul B9,
Formularul B10
17) Coordonator activitate/Expert MarketingStudii: Studii superioare; Diploma de Manager de proiect, recunoscuta CNFPA sau echivalent; Experienta profesionala Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 proiect/program similar.
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
16) Expert design/graficaStudii: Studii superioare specializarea grafica sau diplome de grafician calculator recunoscute CNFPA sau echivalentExperienta profesionala Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 contract similar in calitate de Designer/Grafician
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
15) Se solicita: Expert procesare computerizata a imaginii
Studii: Studii superioare specializarea Fotografie-Videoprocesare computerizata a imaginii Experienta profesionala Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 contract similar pe aceiasi pozitie
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
14) Se solicita: 1 FotografStudii: Studii superioare Diploma de fotograf recunoscuta CNFPA sau echivalentExperienta profesionala Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 contract similar pe aceiasi pozitie
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
13) Se solicita: 1 EtnografStudii: Studii superioare specializarea estetica artelor vizuale; Atestare ca expert in domeniul bunuri cu semnificatie etnografica de catre Ministrului Culturii si Cultelor in conformitate cu prevederile art. 27 alineatul (2) si art.53 lit.1 din Legea 182/2000 sau echivalent Experienta profesionala: Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 contract similar pe aceiasi pozitie
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
12) Se solicita: 1 specialist PR/responsabil distributieStudii: Studii superioare specializarea comunicare sociala si relatii publice;Experienta profesionala Minim 5 ani de experienta generalaParticiparea la minim 1 contract similar pe aceiasi pozitie
Se va prezenta CV-ul-Formularul B6
10) Informatii referitoare la experienta personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Se vor prezenta CV-uri.
Se va completa Formularul B4.
11) Se va prezenta o lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului
Se va completa Formularul B5.
Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele umane considerate de beneficiar ca fiind necesare indeplinirii in bune conditii a contractului personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului). Important: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai jos. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi respinse
Certificate emise de organisme autorizate care sa ateste ca ofertantul detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001 (in domeniul prezentului contract) sau alte certificate echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta unu ? maxim doua certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau clientul beneficiar din care sa rezulte indeplinirea cerin?ei privind experienta similara.Formularul B2Se completeaza si se prezinta o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii si Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice care vor participa efectiv la finalizarea contractului.-(Formular B3 si Anexa Formular B3).Se completeaza si se prezinta , Formularul B7- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Formularul B8- Acord de subcontractare, Formularul B9- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora, Formularul B10 Acord de asociere.Se va prezenta -Formularul B6Se va prezenta -Formularul B6Se va prezenta -Formularul B6Se va prezenta -Formularul B6Se va prezenta -Formularul B6Se va prezenta -Formularul B6Se va completa Formularul B4 si Formularul B5.Ofertantului situat pe primul loc i se vor putea solicita documente care sa sustina experienta si studiile din CV-urile expertilor propusi pentru realizarea contractului.Copie lizibila ?conform cu originalul ??dupa certificate.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriu tehnic
30%
Descriere: Perioada de livrare a materialelor de promovare
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 12:00
Locul: Primaria Comunei Dorna Arini, sat Cozanesti, jud Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai operatorilor economici participanti cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Campania de promovare a potentialului turistic al Comunei Dorna Arini?COBZA DE VACANTA... LA DORNA ARINI? in cadrul proiectului ?COBZA DE VACANTA?LA DORNA ARINI?, cod SMIS 19624, finantat prin POR 5.3, Operatiunea: Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: Departajarea se va face in primul rand prin intermediul pretului, oferta cu cel mai mic pret total urmand a fi acceptata. Daca preturile ofertate sunt egale se va solicita reofertarea ofertei financiare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. Operatorii economici ofertanti au obligatia de a prezenta modelul de contract insusit si au posibilitatea de a formula amendamente la modelul de contract propus.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256>2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea administrativ-teritoriala Dorna Arini
Adresa postala: Sat Cozanesti, Comuna Dorna Arini, Jud. Suceava, Localitatea: Dorna Arini, Cod postal: 727200, Romania, Tel. +40 230576018, Email: [email protected], Fax: +40 230576126
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer