Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR - LICEUL EMIL BOTTA - MUNICIPIUL ADJUD - JUDETUL VRANCEA


Anunt de participare numarul 48365/01.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ADJUD
Adresa postala: STR STADIONULUI NR 2, Localitatea: Adjud, Cod postal: 625100, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA RACOVITA, Tel.0237641908, Email: [email protected], Fax: 0237641912
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Mediu- Afaceri economice si financiare- Sanatate- Constructii si amenajari teritoriale- Protectie sociala- Recreere, cultura si religie- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR - LICEUL EMIL BOTTA - MUNICIPIUL ADJUD - JUDETUL VRANCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: INCINTA LICEULUI EMIL BOTTA -Mun. Adjud, Str. Libertatii
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui campus scolar, pe strada Libertatii, incinta Liceului Emil Botta, constand din: reabilitari -internat-cantina-terenuri de sport, garsoniera profesori p+1 - constructie noua, centrale termice, imprejmuire, sistematizare verticala
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea unui campus scolar, pe strada Libertatii, incinta Liceului Emil Botta, constand din:
1.Liceul Emil Botta - Reabilitare sarpanta + invelitoare- Centrala termica proprie
2. Recompartimentare si reabilitare internat
3. Recompartimentare si reabilitare cantina
4. Reabilitare terenuri de sport
5. Bloc de garsoniere P+1 - Constructie noua
6. Centrale termice
7. Imprejmuire
8. Sistematizare verticala
Valoarea estimata fara TVA: 5, 599, 137.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Garantie de participare 100.000, 00 RON-Garantie de buna executie - 5% din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie de eligibilitate
-caziere judiciare
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
-certificat de plata taxe si impozite la bugetul de stat
-certificat de plata taxe si impozite la bugetul local
-certificat constatator ORC
-copie dupa certificatul de inregistrare
-actul constitutiv(contract de societate sau statutul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale ofertant
-bilanturi contabile 2005-2007
-situatia financiara avizatade D.G.F.P.-care sa continaevolutia bonitatii financiare, capacitatea financiara calculata la 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007
-Scrisoare de bonitate emisa de banca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cifra de afaceri media anuala pe ultimii 3 ani - 16.797.411, 48 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani
-Cerinte de personal
-Informatii privind echipamentele, utilajele, instalatiile , in Conformitate cuFisa de Date a Achizitiei, cap V.4
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-experienta similara -in ultimii 5 ani-cel mult 3 contracte de lucrari similare, cu o valoare cumulata de 2.799.568, 58 RON
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la Casieria Primariei Mun. Adjud, sau cu ordin de plata in contul RO88TREZ69221360250XXXXX - TREZORERIA ADJUD
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2008 13:00
Locul: Sediul Primariei Municipiului Adjud, str. Stadionului, Nr. 2, Adjud, jud. Vrancea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti sau imputerniciti ai ofertantilor, si observatorii desemnati, in conformitate cu legislatia in vigoare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD- COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: STR. STADIONULUI, NR. 2, Localitatea: ADJUD, Cod postal: 625100, Romania, Tel.0237/641908, Email: [email protected], Fax: 0237/641912
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2008 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer