Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR - SCOALA DE ARTE SI MESERII, COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDETUL SUCEAVA


Anunt de participare numarul 40039/29.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNADORNACANDRENILOR (PRIMARIACOMUNEIDORNACANDRENILOR)
Adresa postala: str. Principala , nr.85, Localitatea: Dorna Candrenilor, Cod postal: 727190, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Carp, Tel.0230575005, Email: [email protected], Fax: 0230575167
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR - SCOALA DE ARTE SI MESERII, COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDETUL SUCEAVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Dorna Candrenilor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII DE REZISTENTA, ARHITECTURA, INSTALATII MONTAJ SI PROCURARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 38, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului, prin scrisoare de garantie bancara sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri alocate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
persoane juridice sau asocieri de persoane juridice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Decl.privind eligibilitatea; 2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente )eliberate cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii procedurii . 5.Certificat emis de Registrul Comertului eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii procedurii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale; 2. Identificarea financiara ; 3. Bilant contabil pe ultimii 3 ani vizat si inreg. de organele competente ; 4. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 aniCifra medie de afaceri pe ultimii trei ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Recom. beneficiari; CV, copii diplome de studii si atestate, carti de munca; declaratie care contine dotarile specifice ale echipamentelor1. experienta similara - existenta in ultimii 5 ani a cel putin 3 (trei) contracte pentru lucrari similare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
60%
Descriere:
2.
oferta tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria Primarie comunei Dorna Candrenilor
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2008 10:30
Locul: Primaria comunei Dorna Candrenilor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaloare, reprezentantii ofertantilor in baza imputernicirii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
documentatia de atribuire contine un numar de peste 1500 pagini, planse desenate in format A3, structurate in 4 bibliorafturi astfel: 1. campus scolar2. reabilitare grup scolar3. ferma si pensiune didactica4. lista de cantitati
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STRAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02113104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta, de catre contestatar, de un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic al Primariei comunei Dorna Candrenilor
Adresa postala: str. Principala, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, Localitatea: Dorna Candrenilor, Cod postal: 727190, Romania, Tel.0230575005, Email: [email protected], Fax: 0230575167
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2007 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer