Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR PETRU RARES ORAS TG. LAPUS, JUD. MARAMURES


Anunt de participare numarul 68302/07.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TARGU LAPUS (CONSILIUL LOCAL TARGU LAPUS - PRIMARIA ORASULUI TARGU LAPUS)
Adresa postala: STR.TIBLESULUI, NR.2, JUD.MARAMURES, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Punct(e) de contact: FULOP CLAUDIU, Tel.0262/384465, 0788596287, Email: [email protected], Fax: 0262/385403, Adresa internet (URL): www.primaria.lapus.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLARPETRURARESORAS TG. LAPUS, JUD. MARAMURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Oras Targu Lapus, str. 1 Mai, Nr. 82A, jud. Maramures.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII CLADIRI CIVILE, INSTALATII SI RETELE EDILITARE, SISTEMATIZARE VERICALA PENTRU AMENAJARE INCINTA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45214700-7-Lucrari de constructii de campusuri universitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ameneajare incinta Campus :
o Lucrari de constructi : demolare Ct existenta, Post trafo, Cabina poarta, Platforma pubele gunoi, Pasarele alei, coperetine acces cladiri, fantana arteziana, cuva hidroizolanta demisol cantina;
o Lucrari de instalatii exterioare : extindere retelealimentare gaze naturale, apa, canalizare, electrice;
o Lucrari de sistematizare verticala drum acces, platforme, parcari, alei.
Constructii noi :
o CANTINA CLUB;
o CAMIN ELEVI;
o GARSONIERE PROFESORI.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 150.000 lei, cu scrisoare de garantie bancara; garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin programul aprobat prin HGR 454/2007, gestionat de MEC prin Unitatea de management a proiectelor de reabilitare a scolilor si din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere sau Contract de subantrepriza
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitatea necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si bugetul local, certificat constatator emis de ORC.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, 30.06.2008 auditate si balanta la 30.09.2008 verificata.
Cifra medie de afaceri rezultata din cele trei documente contabile sa fie de minimum 12.500.000 LEI
Solvabilitatea 30%
Lichiditatea 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitatea necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1.Recomandari din partea altor beneficiari, 2.Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, 3.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, 4.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, insotita de CV-uri. 5.Obligatii contractuale in desfasurare, 6.Informatii privind asigurarea calitatii: Lucrarile similare prezentate vor fi dovezi ce vor confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. 7. ISO 9001, ISO 14001, Certificat OHSAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
70%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
programul calitatii lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Contra cost la sediul autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2008 14:00
Locul: La Sediul Primariei orasului Targu Lapus, str.Tiblesului , nr.2, camera 33
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Sector 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Targu Lapus - Serviciul Juridic, cam.13, jud. Maramures
Adresa postala: str.Tiblesului, nr.2, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Tel.0262-384465, Email: [email protected], Fax: 0262-385403, Adresa internet (URL): www.primaria.lapus.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2008 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer