Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campus scolar


Anunt de participare numarul 53660/27.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ilieni
Adresa postala: Ilieni 97., Localitatea: Ilieni, Cod postal: 527105, Romania, Punct(e) de contact: Janos Benedek, Tel.0723532011, Email: [email protected], Fax: 0267347614, Adresa internet (URL): -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Campus scolar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Ilieni nr. 6, judetul Covasna, Romania
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructia mai multor cladiri, retele exterioare si sistematizare pe verticala pentru campus scolar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1. scoala P+2, cantina-club
LOT 2. sala de sport, terenuri de sport, retele exterioare, sistematizare pe verticala
LOT 3. garsoniere profesori, camin de elevi, cabina poarta, CT, ateliere (rep. capitale)
Valoarea estimata fara TVA: 17, 324, 719RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 100.000 RON pt fiecare Lot.Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Investitia va fi finantata din fonduri guvernamentale prin bugetul local al Comunei Ilieni.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant singur/consortiu, mai multi operatori au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna cf. art. 44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Indeplinirea conditiilor de eligibilitate cf art. 180 si 181 din OUG 34/2006
2. Certificate fiscale de la ANAF si Primarie
3. Certificat de inregistrare la ORC (incl. certificat constatator)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil vizat si inregistrat la ANAF pt 2005, 2006 si 2007
2. Cifra medie de afaceri din activitatea de constructii pt 2005, 2006 si 2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Bilantul trebuie sa fie pozitiv pe toti anii2. Cifra medie de afaceri din constructii sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, fara TVA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lucrari similare
2. Echipament din dotare, destinat executiei
3. Sistemul propus pt managementul calitatii
4. Personal implicat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. O lista a lucrarilor similare din ultimii 5 ani2. Sa fie considerat suficient si satisfacator pentru a asigura implementarea proiectului in perioada de timp programata3. Conform standardelor EN ISO 9001 sau echivalent4. Existenta specialistilor RTE si CQ
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2464/19.05.2008.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S46-063512 din 06.03.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.06.2008 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar. la caseria autoritati contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.06.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.06.2008 10:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Ilieni, 527105 Ilieni nr. 97, judetul Covasna, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor, reprezentantii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National Pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei Comunei Ilieni
Adresa postala: Ilieni nr. 97., Localitatea: Ilieni, Cod postal: 527105, Romania, Tel.0267347709, Email: [email protected], Fax: 0267347614, Adresa internet (URL): www.illyefalva.eu
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2008 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer