Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR LA G.S.E.A.S. CALIMANESTI


Anunt de participare numarul 36551/18.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Calimanesti
Adresa postala: Str. Calea lui Traian, nr. 306, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Punct(e) de contact: Nemes Ilie, Tel.0250750080, Email: [email protected], Fax: 0250750082
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR LA G.S.E.A.S. CALIMANESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CALEA LUI TRAIAN, NR.277, CALIMANESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile propuse constau in realizarea unui campus scolar la G.S.E.A.S. Calimanesti prin extinderea, modernizarea si reabilitarea spatiilor existente precum si prin realizarea unor constructii noi (sala de sport etc.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile propuse constau in realizarea unui campus scolar la G.S.E.A.S. Calimanesti prin extinderea, modernizarea si reabilitarea spatiilor existente precum si prin realizarea unor constructii noi (sala de sport etc.)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 912, 267EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE: 150.000 LEI, GARANTIE DE BUNA EXECUTIE - 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetdestat alocatpeanul 2007 conformHG 454/2007si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG34/2006, completare formular nr. 12B si prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale valabilitate la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizata).Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de lucrari orice ofertant care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. - conform documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratii privind cifra de afaceri, bilant contabil la 31.12.2006 - conform documentatiei de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
date privind cifra medie anuala de afaceri in domeniu pe ultimii 3 ani de referintapentru a vedea evolutia ofertantului; Solvabilitate patrimoniala; Lichiditate generala.copie certificata dupa bilantul contabil la 31.12.2006, inregistrat la D.G.F.P. din care sa reiasa daca ofertantul se afla intr-o situatie economica buna.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani;Lista de experienta similara;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;Informatii privind pers. tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii-cf.doc. atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
indeplinirea si finalizarea, in ultimii 5 ani, a cel putin unui contract care a avut ca obiect realizarea unor lucrari similare; prezentarea in copie a unui contract si a unui proces verbal de receptie la terminarea lucrarii si recomandari aferente lucrarilor executate, vizate de Inspectoratulde Stat in Constructii.Asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) a acelor echipamente, utilaje, mijloace fixe si a altor dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.Asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari, prezentarea de CV-uri, calificari ale personalului, declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului; responsabilul tehnic cu executia lucrarii trebuie sa fie atestat in domeniul constructiilor de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Legii nr. 10/1995
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRET
70%
Descriere:
2.
TERMEN DE EXECUTIE
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2007 12:00
Locul: sediul Primariei orasului Calimanesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatori economici prin reprezentanti legali sau persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Calimanesti
Adresa postala: str. Calea lui Traian, nr.306, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 245600, Romania, Tel.0250750080, Email: [email protected], Fax: 0250750082
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2007 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer