Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR, SCOALA DE ARTE SI MESERII IZVOARELE, com. Izvoarele, jud. Olt


Anunt de participare numarul 113379/27.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA IZVOARELE
Adresa postala:  COMUNA IZVOARELE, JUDETUL OLT, Localitatea:  Izvoarele, Cod postal:  237235, Romania, Punct(e) de contact:  AURELIA ISPAS, Tel. 0249486078, Email:  [email protected], Fax:  0249486078, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR, SCOALA DE ARTE SI MESERIIIZVOARELE, com. Izvoarele, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Izvoarele, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde ansamblul lucrarilor pentru CAMPUS SCOLAR, SCOALA DE ARTE SI MESERIIIZVOARELE, com. Izvoarele, jud. Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CAMPUS SCOLAR, SCOALA DE ARTE SI MESERIIIZVOARELE, com. Izvoarele, jud. Olt
Valoarea estimata fara TVA: 12, 268, 707RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 220000 lei, garantie de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR-POR 2007-2013, Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Doeniul 3.4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere autentificata pt. castigatori
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraS
Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare, inclusiv anexa(daca este cazul);
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, eliberat de D.G.F.P si de Primaria locala; Acord de asociere(daca este cazul);Istoricul litigiilor.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare):
Prezentare Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluicu cel mult 30 zile anterior datei de deschidere; Cazier judiciar pentru dministratorul/administratorii /asociatul/asociatii asa cum sunt acestia mentionati in certificatul constatator; Certificat de inregistrare, Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Bilant contabil2)Informatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) prezentarea bilanturilor contabile la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 din care sa reiasa un rezultat financiar pozitiv, in copie2) cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sa fie minim22.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Lista principale lucrari in ultimii 5 ani
Lista de experienta similaraDeclaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiInformatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatiiAutorizatii/atestari
Informatii privind subcontractantiiAcord de subcontractare(daca este cazul)
Standarde de asigurarea calitatii, ISO 9001 sau echivalent;
Standarde de protectia mediului: prezentarea certificatului ISO 14001 sau echivalent, Obligatiile contractuale in derulare la momentul actual, daca exista.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principale lucrari in ultimii 5 ani-cmpletare formular Formular C3(Sectiunea A.2.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii: Completarea Formularului 12H (Sectiunea A.2).Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii: completare Formular F si Formular F1(Sectiunea A.2).- Conducerea propusa pentru realizarea investitiei va fi nominalizata de catre constructor in Formularul F1-Se vor anexa CV-uri in original, diplome(copie cf. cu originalul), contracte de munca(copie cf. cu originalul), atestate(copie cf. cu originalul), ale specialistilor.Experienta similara- dovada ca a incheiat si finalizat, in ultimii 5 ani, minim un(1) contract de lucrari de constructii de cladiri(civile/industriale), pentru care va prezenta copia a contractului de executie a lucrarilor, procesul verbal de receptie in copie;Ofertantul va prezenta urmatoarele autorizatii: -autorizatie ANRE tip B;
-autorizatie ISU pentru instalare sisteme de detectie si alarmare incendiu.Completarea Formularului 12G (Sectiunea A.2) cu subcontractantii si serviciile furnizate.Prezentarea acordului de subcontractare Formularul 6 (Sectiunea A.2), daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.01.2011 10:00
Locul: Consiliul Local (Primaria) Izvoarele, jud. Olt.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii mandatatii ai ofertantilor si UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR-POR 2007-2013, Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Doeniul 3.4
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia tehnica se poate obtine gratuit de la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt
Adresa postala:  Str. Manastirii, nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local (Primaria) Izvoarele, jud. Olt
Adresa postala:  Comuna Izvoarele, jud. Olt, Localitatea:  Izvoarele, Cod postal:  237235, Romania, Tel. 0249486078, Fax:  0249486078
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer