Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR TIP -10 SALI DE CLASA (SCOALA DE ARTE SI MESERII), Sat Vetrisoaia, Comuna Vetrisoaia, Judetul Vaslui


Anunt de participare numarul 44606/26.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VETRISOAIA
Adresa postala: COMUNA VETRISOAIA , JUDETUL VASLUI, Localitatea: Vetrisoaia, Cod postal: 737570, Romania, Punct(e) de contact: VASILE PUIU, Tel.0235432016, Email: [email protected], Fax: 0235432016
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR TIP -10 SALI DE CLASA (SCOALA DE ARTE SI MESERII), Sat Vetrisoaia, Comuna Vetrisoaia, Judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sat Vetrisoaia, Comuna Vetrisoaia, Judetul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unei Scoli cu 10 sali clasa;Camin internat 100 locuri;Cantina si club 100 locuri;Sala de sport;Terenuri sport;Atelier;Cabina poarta;Centrala termica;Cladire garsoniere;Sistematizare verticala;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45251200-3-Centrala termica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CAMPUS SCOLAR TIP -10 SALI DE CLASA (SCOALA DE ARTE SI MESERII), Sat Vetrisoaia, Comuna Vetrisoaia, Judetul Vaslui - Informatii privind scopul contractului se gasesc in Sectiunea II - Caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 14, 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 150000 RON; Garantia de buna executie5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare buget de stat; plata - prin ordin de plata;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declartia privind neincadrarea in situatiile prevazute deart. 181 din OUG 34/2006; Certificat emis de ORC;Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007;
informatii generale ofertant;
obligatii contractuale cu alti beneficiari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de minimum 5000000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaprincipalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, experienta similara; recomandare pentru fiecare lucrare similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea si finalizarea a trei contracte in utimii 5 ani in valoare totala de 3000000 euro
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2008 14:00
Locul: Consiliul Local Vetrisoaia, sat Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010837, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Vaslui - Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Badea Romeo, nr. 13, ,Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730138, Romania, Tel.0235311032, Email: [email protected], Fax: 0235312432
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Vetrisoaia
Adresa postala: Comuna Vetrisoaia, Localitatea: Vetrisoaia, Cod postal: 737570, Romania, Tel.0235432003, Email: [email protected], Fax: 0235432016
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2008 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer