Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare ape uzate menajere satul Rusi, comuna Slimnic, jud.Sibiu


Anunt de participare numarul 81400/02.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SLIMNIC (PRIMARIA SLIMNIC JUD. SIBIU)
Adresa postala: Str. Principala, nr. 6, Localitatea: Slimnic, Cod postal: 557240, Romania, Punct(e) de contact: Rodica Manuil, Tel.0269/856333, Email: [email protected], Fax: 0269/856319, Adresa internet (URL): www.primariaslimnic.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare ape uzate menajere satul Rusi, comuna Slimnic, jud.Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Rusi, comuna Slimnic, jud. Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii pentru obiectivul de investitie , , Canalizare ape uzate menajere satul Rusi, comuna Slimnic, jud.Sibiu ,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sunt prevazute in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 50.000 lei si garantia de buna executie care va fi de 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevderile art.181 din OUG nr.34/2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, atestat pentru executia de lucrari de de canalizare sau realizarea de lucrari tehnico-edilitare, certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local si de stat, certificat constatator si de inregistrare emis de O.R.C., autorizatie de functionare, pentru pers. juridice/fizice romane, documente emise de institutii, organisme din tara in care ofertantii sunt rezidenti, pentru pers. juridice/fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabilpe ultimii trei ani financiari ( 2006, 2007, 2008 ), insotit de anexele explicative, vizat si inregistrat de organele competente .3.- Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani ( 2006, 2007, 2008 ) in domeniul de activitate aferent contractului de lucrari (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va fi de cel putin5.000.000 lei.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani;
-Experienta similara: prezentarea a minim o lucrare( canalizare menajera, tehnico-edilitare ) a carei valoare sa fiede minim 2.000.000lei, in perioada 2004 2008, aceasteava fii insotita de;copie dupa contract ;copie dupa proceselul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ;recomandarea vizata de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru acesata lucrare - original ;
- Completarea si prezentarea formularului- Declaratie privind echipamentele tehnice si dotarile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, insotita de documente care sa ateste ca operatorul economic dispune de ele, se va prezenta o copie dupa lista mijloacelor fixe, sau documentele echivalente.- Completarea si prezentarea formularului 12I - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea- Prezentarea de certificate cu termen de valabilitate la zi, atestate conform legislatiei in domeniu din care sa rezulte respectarea standardelor de asigurare a calitatii ce se aplica contractului - sistemul de management al calitatii pentru lucrari de alimentare cu apa sau lucrari tehnoco-edilitare ISO 9001 sau echivalente, insotite de planul calitatii aferentlucrariiofertate.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de totimembrii asocierii;
- Prezentarea de documente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului in vigoare ce se aplica contractului - ISO 14001 sau echivalente.
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de totimembrii asocierii;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
1. Pretul ofertei80 puncte
-
Descriere:
2.
2. Perioada de garantie acordata lucrarii (min. 24 luni, max. 60 luni)15 puncte
-
Descriere:
3.
3. Programul de asigurare a calitatii propus pentru lucrare5 puncte
-
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.07.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.07.2009 12:00
Locul: sediul CL Slimnic str.Principala nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
din motive tehnice nu este posibila postarea documentatiei in SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104662, Fax: 0213104662
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel.0258810289, Email: [email protected], Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliului Local Slimnic
Adresa postala: Slimnic, str.Principala, nr.6, ,Localitatea: Slimnic, ,Cod postal: 557240, Romania, Tel.0269856333, Fax: 0269856319
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2009 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer