Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt


Anunt de participare numarul 81591/03.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OSICA DE SUS
Adresa postala: COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT, Localitatea: Osica de Sus, Cod postal: 237310, Romania, Punct(e) de contact: VICTORIA MUSAT, Tel.0249418064, Email: [email protected], Fax: 0249418064
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor proiecta : Canalizare ape uzate, statie epurare, extindere alimentare cu apa si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor proiecta : Canalizare ape uzate, statie epurare, extindere alimentare cu apa si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt
Valoarea estimata fara TVA: 362, 781RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 7000 leiGarantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR - Masura 3.2.2. Renovarea si dezvoltarea satelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in original/copie legalizata; Cazier fiscal eliberat de DGFP in original; Cazier judiciar/certificat echivalent in original; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original/copie legalizata; Copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie bancara; Asigurarea riscului profesional; Bilant contabil; Informatii privind cifra de afaceri; Solvabilitate patrimoniala; Lichiditate generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani 2006, 2007, 2008; ifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008) sa fie minim 1.000.000 lei; Solvabilitate patrimoniala vizata de AFP nivel minim 30% pentru anul 2008; Lichiditate generala vizata de AFP nivel minim 100% pentru anul 2008.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale livrari/prestatii/lucrari in ultimii 3 ani; Lista de experienta similara; Recomandari de la beneficiari; Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii; Informatii privind subcontractantii; Certificate ISO 9001, 14001, 18001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: cel putin doua contracte de aceeasi natura pentru fiecare din investitiile: alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare si drum; Cerinta minima: minim 2 recomandari(in copie legalizata) cu proces-verbal(in copie legalizata) de predare a documentatiei pentru fiecare din investitiile : alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare si drum.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1737/09.06.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2009 10:00
Locul: Sediul Primariei Osica de Sus, judetul Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cn.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL OLT
Adresa postala: str. Manastirii nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249414989, Email: [email protected], Fax: 0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA OSICA DE SUS
Adresa postala: Comuna Osica de Sus, judetul Olt, Localitatea: Osica de Sus, Cod postal: 237310, Romania, Tel.0249418064, Email: [email protected], Fax: 0249418064
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2009 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer