Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt


Anunt de participare numarul 92964/08.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OSICA DE SUS
Adresa postala: COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT, Localitatea: Osica de Sus, Cod postal: 237310, Romania, Punct(e) de contact: VICTORIA MUSAT, Tel.0249418064, Email: [email protected], Fax: 0249418064, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Osica de Sus
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de canalizare ape uzate cu statie epurare, se va moderniza drumul comunal DC 82 satele Peretu si Greci, se va extinde reteaua de alimentare cu apa.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari de canalizare ape uzate cu statie epurare, se va moderniza drumul comunal DC 82 satele Peretu si Greci, se va extinde reteaua de alimentare cu apa. Valori estimate pe obiective de investitii in lei fara T.V.A.:
Extindere retea de apa 677.546 lei, Canalizare si statie epurare 3.150.006 lei, Modernizare drum comunal DC82 = 3.937.994 lei, Utilitati apa+canal 37.535 lei, Probe tehnologice 254 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 803, 335RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 140.000 lei se constituie conf. art. 86 alin. (1) din H.G 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR masura 3.2.2. renovarea si dezvoltarea satelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata, subcontractare, sustinere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare, inclusiv anexa, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, Acord de asociere, Cazier fiscal eliberat de DGFP, Certificat ORC, Certificat de inregistrare(CUI).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie bancara.
Bilant contabil.Informatii privind cifra de afaceri.
Lichiditate generala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilant la data 31.12.2008.Cifra de afaceri media pe ultimii trei ani 13.300.000 lei.Lichiditate generala pentru anul 2008 vizat de AFP 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale lucrari in ultimii 5 ani, Lista de experienta similara, Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii, Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii, Informatii privind subcontractantii, Acord de subcontractare, Certificate ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
UTILAJE: Statie producere mixturi asfalticeRepartizator asfaltCilindru asfaltCilindru terasamenteInstalatie aplicat emulsieIncarcator excavatorStatie de betoanePompa betonAutogrederAutobasculanteAutobetoniereLaborator de gradul IIBuldozer pe senilePERSONAL TEHNIC: -inginer Manager de Proiect certificat ;
-inginer specialitate C.F.D.P. - sef lucrare experienta minim 5 ani in domeniu;
-ingineri specialitate CFDP;
-inginer constructii edilitare;
-responsabil tehnic cu executia pentru care se va prezenta atestat in domeniul lucrarii(lucrari de drumuri si lucrari edilitare) si copie dupa contractul de munca sau de colaborare;
-responsabil cu calitatea pentru care se va prezenta atestat eliberat de ISC(lucrari de drumuri si lucrari edilitare) si copie dupa contractul de munca sau de colaborare;
-responsabil cu protectia muncii atestat;
-responsabil cu protectia mediului atestat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2010 10:00
Locul: Comuna Osica de Sus, judetul Olt la sediul Primarie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, Reprezentantul U.C.V.A.P si C.R.P.D.R.P 4 SV Oltenia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR masura 3.2.2. renovarea si dezvoltarea satelor
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310 4641, Email: [email protected], Fax: 021 / 310 4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL OLT, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Str. Manastirii, Nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249414989, Email: [email protected], Fax: 0249435782, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instantaprezentare.aspxidinstitutie=54
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: Str. N. Titulescu, Nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2010 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer