Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT


Anunt de participare numarul 80983/25.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA IZBICENI (CONSILIUL LOCAL)
Adresa postala: COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT, Localitatea: Izbiceni, Cod postal: 237230, Romania, Punct(e) de contact: AVRAMICA SANDU MANEA, Tel.0246535001, Email: [email protected], Fax: 0249535001
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Izbiceni, judetul Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CANALIZARE SI STATIE EPURARE IN COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANALIZARE SI STATIE EPURARE IN COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT
Valoarea estimata fara TVA: 3, 850, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE = 58.000 LEI; GARANTIA DE BUNA EXECUTIE = 5% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT PRIN OG 7/ 2006 SI BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata; Copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului; Cazier fiscal inoriginal; Cazier judiciar in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale; Bilanturile contabile pentru anii 2006, 2007 si 2008, vizate si inregistrate de organele competente; in copie;Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani - 11500000 lei.; Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100): vaoare minima impusa este de: 100%; Solvabilitate patrimoniala (capital propriu / total pasiv x 100): valoare minima impusa este de: 30%; Scrisoare de bonitate bancara prin care operatorul economic va demonstra ca are disponibile resurse reale depozite bancare -sau ca are acces la linii de credit pentru a putea realiza cel putin 30% din valoarea investitiei supasa achizitiei publice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari; Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Personalul angajat in contract in calitate de: responsabil tehnic cu executia, responsabil cu calitatea; responsabil cu protectia muncii; sudori autorizati pentru executia sudurii pentru conducte PEHD, trebuie sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executate, cu prezentarea documentelor doveditoare ale atestarii, valabile la data deschiderii ofertelor. Se vor prezenta C.V.-urile pentru fiecare membru al echipei de conducere, semnat de titular cu caracter de declaratie pe proprie raspundere;ISO 9001:2000 sau echivalent. ISO 14001:2004 sau echivalent; OHSAS 18001:1999 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima: Ofertantul va face dovada incheierii si executiei integrale in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract de lucrari care au avut ca obiect lucrari de canalizare si statie epurare (in valoare de minim 3.000.000 lei).Se vor prezenta copii legalizate dupa contractul de lucrari, recomandare si proces-verbal de terminare a lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2009 10:00
Locul: sediul Autoritatii contractante, Primaria comunei Izbiceni, judetul Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR; REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR; REPREZENTANTII UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 4021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL OLT
Adresa postala: STR. MANASTIRII NR. 2, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230083, Romania, Tel.0249414989, Email: [email protected], Fax: 0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2009 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer