Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CANALIZARE MENAJERA SAT DELANI


Anunt de participare numarul 33963/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BEIUS
Adresa postala: piata samuil vulcan, nr.14-16, Localitatea: Beius, Cod postal: 415200, Romania, Punct(e) de contact: nicu silviu odobasianu, Tel.0259/320958, Email: [email protected], Fax: 0259/321273
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CANALIZARE MENAJERA SAT DELANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT DELANI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CANALIZARE MENAJERA SAT DELANI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SUPRAFATA TOTALA ESTE DE 8800 MP , DIN CARE 800 MP AFERENTA STATIEI DE EPURARE
Valoarea estimata fara TVA: 1, 141, 437EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN CUANTUM DE 50000 LEI , SE VA CONSTITUI PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA SAU PRIN VIRAMENT
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ORD7/2006, REFERITOARE LA PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII SPATIULUI RURAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT EMIS DE DGFP PRIVIND ACHITAREA OBLIGATIILOR DE PLATA LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT, CERTIFICAT EMIS DE PRIMARIA LOCALA PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL LOCAL , CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE ORC , DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 181 DIN OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SE VA PREZENTA BILANTUL CONTABIL PE ULTIMII 3 ANI ; OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA FI INREGISTRAT PROFIT SI O CIFRA MEDIE DE AFACERIPE ULTIMII 3 ANI DE8000000 LEI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PREZENTAREA UNEI LISTE CU PRINCIPALELE LUCRARI EFECTUATE IN ULTIMII 5 ANI , OFERTANTUL TREBUIND SA FI REALIZAT O LUCRARE SIMILARADE MINIM 800000 LEI ; INFORMATII PRIVIND PERSONALUL TEHNIC , ECHIPAMENTELE TEHNICE, UTILAJELE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6147/25.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BEIUS
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2007 12:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS , STR. SAMUIL VULCAN, 14-16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITE DE OFERTANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS , NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUIBEIUS
Adresa postala: STR. SAMUIL VULCAN, 14-16, Localitatea: BEIUS, Cod postal: 415200, Romania, Tel.0259/320958, Email: [email protected], Fax: 0259/321273
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2007 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer