Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare menajera si statie de epurare comuna Micfalau


Anunt de participare numarul 29564/27.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Micfalau
Adresa postala: Judetul Covasna Comuna Micfalau nr 165, Localitatea: Micfalau, Cod postal: 527115, Romania, Punct(e) de contact: Vilmos Nyaguly, Tel.0267/379160, Email: [email protected], Fax: 0267/379160
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare menajera si statie de epurare comuna Micfalau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Micfalau
drumurile de acces si strazile comunei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de instalare de retele de canalizare menajera comunala, statie de epurare a apelor reziduale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332300-6 - Lucrari de instalare de conducte de evacuare (Rev.1)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
retele de canalizare menajera, statie de epaurare
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 500, 000 si 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
de buna executie 5 % din valoarea lucrarii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantari bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizata sau contract de subantrepriza
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate privind neancadrarea in prev.art 180 si 181 din L 34/2006
certificat emis de Oficiul Registrul Comertului, certificat privind plata la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si de stat(conform formularelor din caietul de sarcini)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
scrisoare de recomandare bancara, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, bilanti contabil pe anii 2004, 2005, 2006conform formularelor din caietul de sarcini)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul, declaratie privind dotarile specifice privind numarul de personal angajat pe ultimii 3 ani, experiente similare in domeniu, scrisoare de recomandare privind executia si calitatea de la alti beneficiari(conform formularelordin caietul de sarcini)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: numarar la caseria Primariei comunei Micfalau, sau ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2007 10:00
Locul: sediul Consilului local Micfalau Comuna Micfalau nr 165
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii , imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030083, Romania, Email: [email protected], Fax: 0040213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna
Adresa postala: Piata Libertatii nr 4, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel.+40267351137, Fax: +40-267-310060
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2007 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer