Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - canalizare menajera si statie de epurare in loc.FIZESU-GHERLII, JUD.CLUJ


Anunt de participare numarul 46486/17.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FIZESU-GHERLII (CONSILIUL LOCAL FIZESU GHERLII)
Adresa postala: com. Fizesu-Gherlii, str. Principala, nr. 317, jud. Cluj, Localitatea: Gherla, Cod postal: 407275, Romania, Punct(e) de contact: IONEL MANECAN, Tel.0264248001, Email: [email protected], Fax: 0264248001
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
canalizare menajera si statie de epurare in loc.FIZESU-GHERLII, JUD.CLUJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOC.FIZESU-GHERLII, JUD.CLUJ
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
8405 ML CONDUCTA PVC, 160 BUC.CAMINE DE VIZITARE, 1 BUC. STATIE DE POMPARE APE UZATE, 1 BUC.STATIE DE EPURARE, 1 BAZIN DE COLECTARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
45232423-3-Statie de pompare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
8405 ml conducta pvc , 160 buc.camine de vizitare , 1 bucata statie de pompare a apei uzate, 1 buc.statie de epurare , 1 bazin de colectare
Valoarea estimata fara TVA: 3, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
lucrari similare necesare finalizarii investitiei
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie -19500 lei, dovada asigurarii de cash-flow de 3900000
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credit furnizor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate , declaratie neincadrare in prevederile art.181, certificat constatator emis de registru comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil pe ultimii 3 ani: 2005, 2006, 2007, dovada asigurarii conditiei de cash-flow de 3900000 lei, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani 4000000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani, asigurarea riscului profesional, declaratie privind echipamentele si utilajele, declaratie privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii, minim 2 recomandari pentru lucrari executate si receptionate, programul de asigurare a calitatii pentru lucrare in cauza
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: la caseria primariei fizesu-gherlii, jud.cluj
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2008 14:00
Locul: primaria fizesu-gherlii, nr.317, jud.cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: STR.STRAVOPOLEOS, NR.6.SECTOR 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: STR.STEFAN CEL MARE NR.1, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264596110, Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM PREVEDERILOR LEGALE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC DIN CADRU PRIMARIEI FIZESU-GHERLII
Adresa postala: STR.PRINICIPALA NR.317, JUD.CLUJ, Localitatea: FIZESU-GHERLII, Cod postal: 407275, Romania, Tel.0264248001, Fax: 0264248001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2008 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer