Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE COMUNA BARBATESTI , JUDETUL VALCEA


Anunt de participare numarul 22274/05.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARBATESTI (PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI)
Adresa postala: COMUNA BARBATESTI , SAT BODESTI , JUDETUL VALCEA, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN DUMITRASCU, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CANALIZARE SI EPURARE APE MENAJERE COMUNA BARBATESTI , JUDETUL VALCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: COMUNA BARBATESTI, JUDETUL VALCEA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RETEA DE CANALIZARE DIN TUBURI PVC LUNGIME 24.000 METRI , STATIE EPURARE MONOBLOC QUZ=576 MC/ZI , SEDIU EXPLOATARE LABORATOR Adc=50 MP
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI TEHNICE SI CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 3, 095, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 60000 RON CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
PERSOANE JURIDICA SAU ASOCIERE DE PERSOANE JURIDICE , SUBCONTRACTANTI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA (FORMULAR A)-DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA LA ARTICOLUL 181 (FORMULAR B)-CERTIFICATE FISCALE PLATA TAXE SI IMPOZITE BUGET STAT SI BUGET LOCAL-DATE DE REFERINTA VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR-CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE ORC-CERTIFICAT DE INREGISTRARE PERSOANA JURIDICA-BILANTURI CONTABILE INREGISTRATE MF PE ULTIMII 3 ANI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DOVADA CIFREI MEDII ULTIMII 3 ANI(FORMULAR C1)-minim acceptat 11000000 RON-SCRISOARE DE BONITATE (FORMULAR C2)(LICHIDATE SI SOLVABILITATE)-minim acceptat -LICHIDITATE GENERALA>100%SI SOLVABILITATE PATRIMONIALA>30%-BILANT LA 31.12.2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI(FORMULAR D)CU DOVADA EXECUTARII CEL PUTIN UN CONTRACT SIMILAR CA VALOARE SI COMPLEXITATE-CV PERSONAL DE CONDUCERE/EXECUTIE-LISTA PERSONAL ANGAJAT PE MESERII CU CONTRACT DE MUNCA-LISTA PARC MASINI/UTILAJE(FORMULAR E)-CERTIFICAT IMPLEMENTARE SISTEM MANAGEMENT AL CALITATII-DOVADA EXISTENTEI IN SCHEMA A UNUI RESPONSABIL TEHNIC ATESTAT MLPAT
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
VALOAREA OFERTEI
60%
Descriere:
2.
DURATA DE EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
DURATA GARANTIEI LUCRARII
10%
Descriere:
4.
SITEMUL ASIGURARII CALITATII EXECUTIEI
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2500 RON
Conditii si modalitate de plata: IN BAZA UNEI SOLICITARI SCRISE PRIMITE SAU TRIMISE PRIN FAX LA TEL 0250864629 CU VIRAMENT SAU NUMERAR LA CASIERIA PRIMARIEI BARBATESTI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2007 12:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTATII OFERTANTILOR IN BAZA UNEI IMPUTERNICIRI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DATA LIMITA DE PRIMIRE A SOLICITARILOR DE CLARIFICARE-MINIM 10 ZILE INNAINTE DE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR LA ADRESA MAI SUS MENTIONATA;DATA LIMITA DE TRANSMITERE A RASPUNSURILOR LA CLARIFICARI-MINIM 5 ZILE INNAINTE DE DATA LIMITA
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 03084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV PITESTI
Adresa postala: STRADA VICTORIEI NR 22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE DE LA DATA LUARII DE LA CUNOSTINTA ASUPRA ACTULUI ADMINISTRATIV CONTESTAT
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI - BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: COMUNA BARBATESTI , JUDETUL VALCEA, Localitatea: BARBATESTI, Cod postal: 247027, Romania, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2007 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer