Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 140280 | 140378 | 140543 | 140604 | 140708 | 14123 | 141870 | 141916 | 142745 | 14331 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare si Statie de Epurare


Anunt de participare numarul 34014/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Girleni (Consiliul Local Girleni jud. Bacau)
Adresa postala: Comuna Girleni, Judetul Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607200, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Flenchea, Tel.0234.269263, Email: [email protected], Fax: 0234.269263, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-girleni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare si Statie de Epurare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Girleni, Judetul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Canalizare si Statie de Epurare pentru satele Lespezi si Girleni de Sus
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65120000-0 - Exploatarea unei statii de epurare a apei (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari Canalizare si Statie de Epurare
Valoarea estimata fara TVA: 327, 165RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.11.2007 pana la 01.04.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
32271, 66 cuantumum garantiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat / bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: prezentare formular modelCerinta obligatorie: completare formular modelCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, somajului, asigurarilor de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat, la data de 30.06.2007 in orginal sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor.Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc., comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, valoare minima impusa este de 13.000.000 RONSe solicita bilantul contabil la data de: bilantul la 30.12.2006. si 30.06.2007, vizate si inregistrate de organele competente si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil , precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita certificatele : ISO 9001 , ISO 14001, ISO 18001
Se solicita realizarea in ultimii 5 ani a cel putin 3 lucrari similare din care minim o lucrare de alimentare in valoare minima de 2500000 ron.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
ofertele se vor trimite la adresa de e-mail a institutiei : [email protected]
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar, la caseria Primariei Girleni, Judetul Bacau
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2007 08:00
Locul: Sediul Comunei Girleni, Judetul Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite sa reprezinte firmele ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Natiional de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos Nr.6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul Primariei Girleni, Serviciul Secretariat
Adresa postala: Comuna Girleni, Judetul Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 00000034, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.primaria-girleni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2007 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer