Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare si statie de epurare in localitatile Sebesul de Sus si Racovita, comuna Racovita, judetul Sibiu


Anunt de participare numarul 27677/13.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Racovita (Primaria Rracovita)
Adresa postala: Racovita, Nr. 416, Localitatea: Racovita, Cod postal: 557195, Romania, Punct(e) de contact: Nicolaie Vasiu, Tel.0269527101, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269527421
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizare si statie de epurare in localitatile Sebesul de Sus si Racovita, comuna Racovita, judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatile Sebesul de Sus si Racovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conducte canalizare, statie de epurare, camine de vizitare, statii de pompare pentru localitatile Sebesul de Sus si Racovita, comuna Racovita, judetul Sibiu descrise in caietul de sarcini al documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232421-9 - Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.1)
45232411-6-Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in conformitate cu caietul de sarcini al documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 7, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 30000 Ron, garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural OG nr.7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
O forma de asociere legalizata: reprezentant/asociere/subcontractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificate fiscale de indeplinire a atributiilor fiscale fata de bugetul de stat si local, certificat de inregistrare ORC, autorizatie functionare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani de cel putin 2.000.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta in lucrari similareAsigurare cu dotare tehnicaAsigurare cu personal tehnicStandarde de asigurare a calitatiiStandarde de asigurare a protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada realizarii in ultimii 5 ani a cel putin 2 lucrari de canalizare si statii de epurare , cu o valoare minima de 2.000.000
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria consiliului local Racovita sau prin ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2007 12:00
Locul: Consiliul Local al comunei Racovita, str.Principala, nr.416, judetul Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentanti/imputerniciti ai ofertantului, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021- 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In maxim 10 zile de la primirea comunicarii rezultatului
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Racovita - compartiment juridic
Adresa postala: str.Principala, nr.416, Localitatea: Racovita, Cod postal: 557195, Romania, Tel.0269/527101, Email: [email protected], Fax: 0269/527421
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2007 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer