Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare in loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea, com Galda de Jos, jud Alba


Anunt de participare numarul 37648/30.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Galda de Jos (Consiliul Local Galda de Jos), Jud. Alba
Adresa postala: Galda de Jos, Principala, 90, Localitatea: Galda de Jos, Cod postal: 517285, Romania, Punct(e) de contact: Floare Giorgiu, Tel.0258846032, Email: [email protected], Fax: 0258846032, Adresa internet (URL): www.comuna-galda.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare in loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea, com Galda de Jos, jud Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Intravilanul loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate menajere compus din retea de canalizare si doua statii de epurare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea retelei de canalizare cu lungimea de 6943 m si a doua statii de epurare
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 000, 000 si 3, 062, 759RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 30000 lei, garantia de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare - buget, modalitati de plata - ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice asociere careia i s-ar atribui contractul, trebuie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea si/sau Cazier judiciar/certificat echivalent, Declaratie privind neincadrarea in preved art 181 din OUG 34/2006, Declaratie privind indeplinirea obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani, Certif de atestare fiscala emis de Dir Gen a Finantelor Publ Teritoriale (valabil), Certif fiscal privind impozitele si taxele locale (valabil), imputernicire de semnatura pt persoana/persoanele autorizeze sa semneze oferta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Autorizatie de functionare/altele echivalente, Statutul si contractul de societate, actele aditionale la statutul si contractul de societate, Documente care dovedesc o forma de inregistare/atestare ori apartenenta d.p.v. profesional, bilanturi contabile sau extrase contabile pe ultimii 3 ani (auditate), cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani de 3.000.000 euro, scrisoare de bonitate bancara, solvabilitatea patrimoniala >30%, lichiditatea medie pe ultimii 3 ani >100, un document legal cu suma maxima a creditului obtenabil nominalizat pt proiectul licitat emis de o institutie financiara abilitata, identificarea financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele lucrari exec in ultimii 5 ani, PV de receptie la terminarea lucrarilor/PV de receptie finala/Recomandare avizata de ISC pt fiecare lucrare, Declaratie privind utilajele, echip. etc pt indepl contr, Decl priv efectivele medii anuale ale pers angajat si de conducere, inf priv la studii, preg prof, calificarea, CV-uri in original, atestate, carti de munca in copie pr pers de cond si cel resp de indepl contractului, CV vor fi insotite de declaratii priv disponibilitatea, prez de doc prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, certif valabile atestate priv standardele de asig a calitatii (sist de manag al calit in conform. cu standardele SR EN ISO sau daca nu este certificat, docum princ a calitatii sa fie avizate de specialisti sau organisme agreate de MLPAT sau certificate de un organism de acreditare abilitat), certifcare sa ateste conformitatea produselor identifprin referire la specificatii sau standarde relevante, lista subcontractanti, specializarea si acordul acestora, proportia si partile din contract indepl de subcontractanti, realizarea a cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani, dintre care cel putin una de canalizare, personalul de conducere sa aiba minim 3 ani vechime, in echipa de conducere a lucrarii sa fie numit un responsabil tehnic cu executia si un controlor de calitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata in contul RO40TREZ00221360250XXXXX, cod fiscal 4561928 sau lichiditati la casieria Primariei Galda de Jos
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2007 12:00
Locul: Primaria Galda de Jos, str Principala, nr 90, jud Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: strada I.C. Bratianu nr 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf art 272 al 2, 3 din OUG 34/2006 cu modificarele prevazute prin OUG 94/2007
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Galda de Jos
Adresa postala: strada Principala, nr 90, Localitatea: Galda de Jos, Cod postal: 517285, Romania, Tel.0258/846032, Email: [email protected], Fax: 0258/846032, Adresa internet (URL): www.comuna-galda.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2007 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer