Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Draganu


Anunt de participare numarul 86292/11.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Draganu (Primaria Draganu)
Adresa postala: COMUNA DRAGANU, SAT OLTENI, judetul Arges, Localitatea: Draganu, Cod postal: 117382, Romania, Punct(e) de contact: primaria draganu, Tel.0248663310, In atentia: Aurelian Maria, Ilie Ruxandra, Email: [email protected], Fax: 0248663365
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Draganu
Adresa postala: Comuna Draganu, Sat Olteni, Judetul Arges, Localitatea: Draganu, Cod postal: 117382, Romania, Punct(e) de contact: primaria draganu, Tel.0248663310, In atentia: Maria Aurelian, Ilie Ruxandra
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Draganu
Adresa postala: Comuna Draganu, Sat Olteni, Judetul Arges, transmitere solicitare scrisa prealabila in intervalul orar 08.00-10.00, in perioada 14-23.09.2009;, Localitatea: Draganu, Cod postal: 117382, Romania, Punct(e) de contact: primaria draganu, Tel.0755016444, In atentia: Maria Aurelian, Ilie Ruxandra, Email: [email protected], Fax: 0248663365
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Draganu
Adresa postala: Comuna Draganu, Sat Olteni, Judetul Arges, Localitatea: Draganu, Cod postal: 117382, Romania, Punct(e) de contact: primaria draganu, Tel.0248663310, In atentia: Maria Aurelian, Ilie Ruxandra
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Draganu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Draganu, Judetul Arges
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie canalizare si epurare ape uzate menajere in comuna Draganu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39715300-0 - Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
realizare canalizare si statie de epurare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 317, 616EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local si bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181; certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Autorizatie de functionare; Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani;
-declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani;
-lichiditate la data de 30.06.2009 >100%
-asigurarea riscului profesional.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica:
-informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate;
-lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani;
-informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere;
-informatii privind masurile de protectie a mediului;
-declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice;
Informatii privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2009 15:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor; comisia de evaluare a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
fisierele documentatiei de atribuire au dimensiuni mai mari de 5 MB si nu pot fi incarcate (documentatia contine planse desenate, sectiuni si date tehnice necesare intocmirii ofertelor, etc.)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: SECTOR 3, STR.STAVROPOLEOS, NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL ARGES
Adresa postala: B-DUL EROILOR, NR.5, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110416, Romania, Tel.0248216599, Fax: 0248212410, Adresa internet (URL): www.justitie-ag.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Draganu, Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: Comuna Draganu, Judetul Arges, persoana de contact Ilie Ruxandra, Localitatea: Draganu, Cod postal: 117382, Romania, Tel.0248663310, Fax: 0248663365
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2009 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer