Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cantar electronic de banda


Anunt de participare (utilitati) numarul 147086/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6303, In atentia: Vitan Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI: str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Cantar electronic de banda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei se folosesc pentru masurarea cantitatii de carbune transportata pe benzile din cadrul Sectiei Concasare de la Sucursala Electrocentrale Rovinari. Pe langa furnizarea in sine a cantarelor complet echipate, se va asigura si asistenta tehnica permanenta la montaj.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42923220-0 - Dispozitive de cantarire continua a produselor (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantar electronic de banda - 3 buc., echipat complet si asistenta tehnica la montaj pentru fiecare cantar in parte conform solicitarii din caietul de sarcini.
Este obligatorie ofertarea intregii cantitati (3 buc.) de ?Cantar electronic de banda complet echipat?, conform solicitarilor caietului de sarcini. Contravaloarea cu asistenta tehnica la montaj, va fi inclusa in pretul ofertat pentru cantarul electronic de banda.
Valoarea estimata fara TVA: 486, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 9.000, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare minim 90 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a candidaturilor. Se va constitui in lei sau echivalentul in valuta la un curs lei/valuta comunicat de B.N.R. cu 5 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a candidaturilor. Modul de constituire a garantiei de participare va fi conform HG 925/2006, art.86. Instrumentul de garantare emis de banca sau societatea de asigurari, va contine in mod expres cerintele prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 din OUG 34/2006. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925/2006. Garantia de participare este irevocabila si se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006.Cont bancar beneficiar: RO18RZBR0000060014677139 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Tg.-Jiu.Completare formular 1. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta unprocent de 10% din valoarea totala a acestuia si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 si Hotararii 1045/2011In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui conform art.92 din H.G. nr. 925/2006.In cadrul ofertei (formularul 12) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Prezentarea declaratiei conform Formular 2 (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Prezentarea declaratiei conform Formular 3 (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (pentru tertul sustinator sunt aplicabile numaipct. a), c1) si d) din art. 181, OUG 34/2006..
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69┬╣Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 69┬╣ din OUG 34/2006, conform Formular 4 (va fi prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul)Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69┬╣ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala: Pisc Ion
- Dir. Tehnic: Chirca Iosif
- Dir. Dezv. Investitii: Bosnari Marius
- Dir. Economic: Vilceanu Mirela
- Dir. Achizitii: Chirca DeliaPersoanele care semneaza/aproaba prezenta documentatie: Teiu Sorin, Pupazan Adela, Grigorescu Ion, Vitan Ovidiu, Stefan Virginel, Rosoiu Ion, Predan Cristian, Birsan Simona, Pasareanu Flavia.
4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- formularul5 1. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului avand datele reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.
2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 900.000, 00 lei.
Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Completare formularul6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Informatii privindcapacitatea tehnica
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.Pentru livrarile din lista, se vor prezenta documente/contracte/copii de parti relevante ale contractelor/proces verbal de receptie din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul a cel putin 1 contract maxim 3 contracte a carui/caror valoare, valoare cumulata a fost de minim 470.000, 00 lei, insotite de certificate/ documente constatatoare/recomandare sau alt document emis din partea unor beneficiari/clienti din lista principalelor livrari.
Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 7.Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.Pentru livrarile din lista, se vor prezenta documente/contracte/copii de parti relevante ale contractelor/proces verbal de receptie din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul a cel putin 1 contract maxim 3 contracte a carui/caror valoare, valoare cumulata a fost de minim 470.000, 00 lei, insotite de certificate/ documente constatatoare/recomandare sau alt document emis din partea unor beneficiari/clienti din lista principalelor livrari.
Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.
2. Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii:
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru indeplinirea contractului, dar si pentru personalul responsabil cu asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 8
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru indeplinirea contractului, dar si pentru personalul responsabil cu asigurarea controlului calitatii.
3. Informatii referitoare la echipamentele tehnice
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice - ofertantul poate depune ca dovada ca dispune de echipamentele tehnice necesare derularii contractului orice document care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) acestor echipamente.
Produsele avand un caracter complex, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii (art. 189/OUG 34/2006).
Modalitatea de indeplinire
Completare - formularul 9Declaratie referitoare la echipamentele tehnice - ofertantul poate depune ca dovada ca dispune de echipamentele tehnice necesare derularii contractului orice document care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) acestor echipamente.
Produsele avand un caracter complex, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii (art. 189/OUG 34/2006).
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii.
Furnizorul trebuie sa prezinte in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul certificatul acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare. Certificatul trebuie sa fie in valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturorpartilor ce alcatuiesc asociatia.
Modalitatea de indeplinire
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii.
Furnizorul trebuie sa prezinte in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul certificatul acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate custandardulSR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare. Certificatul trebuie sa fie in valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturorpartilor ce alcatuiesc asociatia.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform L 346/2004, art.16, aliniat2. 2.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUGnr 34/2006 si HG 925/2006.Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate prin comunicari scrise 3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin FDA, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa(exceptie situatia prevazuta la art.11, alin.4 din HG 925/2006). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea(art.11, alin.4 si 5 din HG 925/2006).4.In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia ec. si fin , se aplica conform Anexei nr.2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in MO partea I nr.687/28.09.2011 se va tine cont si de prevederile Legii 279/2011 privind mod si compl.OUG 34/2006.6.Nu se admite completarea ulterioara cu documente care nu s-au regasit in oferta, dupa inceperea sedintei de deschidere a candidaturilor/ofertelor.7.Numarul de operatori economici preconizat: 3.Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de candidati, astfel incat toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare conform FDA, vor fi calificati.Modul de desfasurare al procedurii de atribuire: 1.Etapa l-Calificarea candidatilor: -depunerea si inregistrarea candidaturilor la locul si ora stabilita in documentatia de atribuire;
-existenta garantiei de participare, in cuantumul si perioada de valabilitate solicitata prin Fisa de date;
-deschiderea plicurilor ce contin documentele de calificare pentru selectie;
-intocmire Proces verbal de deschidere unde se va consemna lista documentelor depuse de fiecare operator in parte;
-verificarea documentelor de calificare prezentate de candidati in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere;
-toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi calificati;
-intocmirea, de catre comisia de evaluare, aRaportului intermediar al primei etape de calificare;
-comunicarea rezultatului etapei de calificare.2.Etapa a ll-a?Negocierea;
-transmiterea INVITATIEI DE PARTICIPARE la etapa a ll-a catre candidatii/candidatul selectati/calificati;
-depunerea si inregistrarea ofertei tehnice si a ofertei financiare preliminare de catre candidatiiselectati;
-stabilirea prin tragere la sorti a ordinii in care ofertantii vor negocia;
-negocierea cu fiecare ofertant in parte: in cadrul acestei sectiuni mai intai se va consemna existenta ofertei tehnice(care va fi analizata ulterior de comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare), dupa care se va trece la negocierea ofertei financiare; in acest sens se va intocmi un proces verbal al sedintei de negociere cu fiecare ofertant.3.Etapa a III-a-Evaluarea ofertelor;
-depunerea ofertei finale, in conditiile negociate si mentionate in procesul verbal al sedintei de negociere incheiat in etapa a II-a;
-aplicarea criteriului de atribuire si stabilirea ofertei castigatoare;
-elaborarea Raportului privind procedura de atribuire;
-comunicarea rezultatului procedurii;
-incheierea contractului
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006 cu modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer