Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cantar electronic de banda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
324.618 RON

Castigatorul Licitatiei: VONREP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147086/03.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142395
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6303, In atentia: Vitan Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cantar electronic de banda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei se folosesc pentru masurarea cantitatii de carbune transportata pe benzile din cadrul Sectiei Concasare de la Sucursala Electrocentrale Rovinari. Pe langa furnizarea in sine a cantarelor complet echipate, se va asigura si asistenta tehnica permanenta la montaj.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42923220-0 - Dispozitive de cantarire continua a produselor (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
324, 618RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 560/ER Denumirea: Cantar electronic de banda
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VONREP S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pietii, Nr.1, Et.2, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210188, Romania, Tel. 0253/214251, Email: [email protected], Fax: 0253/214251, Adresa internet (URL): www.vonrep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 324618.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform L 346/2004, art.16, aliniat2. 2.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUGnr 34/2006 si HG 925/2006.Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate prin comunicari scrise 3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin FDA, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa(exceptie situatia prevazuta la art.11, alin.4 din HG 925/2006). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea(art.11, alin.4 si 5 din HG 925/2006).4.In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia ec. si fin , se aplica conform Anexei nr.2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in MO partea I nr.687/28.09.2011 se va tine cont si de prevederile Legii 279/2011 privind mod si compl.OUG 34/2006.6.Nu se admite completarea ulterioara cu documente care nu s-au regasit in oferta, dupa inceperea sedintei de deschidere a candidaturilor/ofertelor.7.Numarul de operatori economici preconizat: 3.Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de candidati, astfel incat toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare conform FDA, vor fi calificati.Modul de desfasurare al procedurii de atribuire: 1.Etapa l-Calificarea candidatilor: -depunerea si inregistrarea candidaturilor la locul si ora stabilita in documentatia de atribuire;
-existenta garantiei de participare, in cuantumul si perioada de valabilitate solicitata prin Fisa de date;
-deschiderea plicurilor ce contin documentele de calificare pentru selectie;
-intocmire Proces verbal de deschidere unde se va consemna lista documentelor depuse de fiecare operator in parte;
-verificarea documentelor de calificare prezentate de candidati in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere;
-toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi calificati;
-intocmirea, de catre comisia de evaluare, aRaportului intermediar al primei etape de calificare;
-comunicarea rezultatului etapei de calificare.2.Etapa a ll-a?Negocierea;
-transmiterea INVITATIEI DE PARTICIPARE la etapa a ll-a catre candidatii/candidatul selectati/calificati;
-depunerea si inregistrarea ofertei tehnice si a ofertei financiare preliminare de catre candidatiiselectati;
-stabilirea prin tragere la sorti a ordinii in care ofertantii vor negocia;
-negocierea cu fiecare ofertant in parte: in cadrul acestei sectiuni mai intai se va consemna existenta ofertei tehnice(care va fi analizata ulterior de comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare), dupa care se va trece la negocierea ofertei financiare; in acest sens se va intocmi un proces verbal al sedintei de negociere cu fiecare ofertant.3.Etapa a III-a-Evaluarea ofertelor;
-depunerea ofertei finale, in conditiile negociate si mentionate in procesul verbal al sedintei de negociere incheiat in etapa a II-a;
-aplicarea criteriului de atribuire si stabilirea ofertei castigatoare;
-elaborarea Raportului privind procedura de atribuire;
-comunicarea rezultatului procedurii;
-incheierea contractului
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer