Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Capacitati noi de producere a energiei termice cu cazane de apa fierbinte in S.C.Electrocentrale Bucuresti S.A. utilizand gaze naturale- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest


Anunt de participare (utilitati) numarul 146326/05.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 212751281, In atentia: Anca Iuliana Ordean, Email: [email protected], Fax: +40 212751472
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: BirouAchizitii, Tel. +40 212751281, In atentia: Anca Iuliana Ordean, Email: [email protected], Fax: +40 212751472
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Punct(e) de contact: Registratura ELCEN, Tel. +40 212751208
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala care desfasoara activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Capacitati noi de producere a energiei termice cu cazane de apa fierbinte in S.C.Electrocentrale Bucuresti S.A. utilizand gaze naturale- Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest B-dul Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract ?la cheie? pentru instalarea a trei cazane de apa fierbinte ignitubulare de cate 38 MWt , incluzand proiectarea, executarea lucrarilor de constructii, procurarea, livrarea si montarea echipamentelor, racordarea noilor capacitati la instalatiile existente, punerea in functiune, realizarea testelor de functionare si performanta ? detalii in caietul de sarcini.
Valoarea estimata mentionata la punctul II 2.1 include si diverse si neprevazute in valoare de 1.022.150 lei, conform devizului general al SF , reprezentand 5, 49% din valoarea totala estimata a achizitiei (fara diverse si neprevazute).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251200-3 - Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)
42161000-5-Boilere de apa calda (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 cazane de apa fierbinte, ignitubulare de cate 38MWt- detalii in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 19, 654, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantum :390.000 lei (Conform art 16 alin (2) din Legea 346.2004 , IMM-urile beneficiaza de reduceri de 50%; In cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna, se aplica prevederile art. 16, al.2/ legea 346/2004 doar daca aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din IMM- uri)b) Contul de virament pentru garantia de particip. in lei este RO 47 CECE B 300 01 RON 206 3818 deschis la CEC BANK SA, iar pentru euro este RO53 BRDE 450 SV 057 3073 4500 deschis la BRD GSG SMCC (echiv. leu/valuata la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile ).c)Perioada de valabilitate :60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.d)Mod de constituire : Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se poate constitui si prin ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.Restituirea garantiei de particip. se va face pe baza Form.1 care va fi prezentat la ofertare. Gar.de particip.va fi retinuta integral in situatiile prevazute la art. 87, alin (1) din HG 925/2006. In cazul respingerii unei contestatii de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesareautoritatea contractantava respecta art.278ยน din OUG 34/2006 in sensul retinerii sumei corespunzatoare.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economiciGarantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantum garantie: 10% din val.contractului fara TVA(5% pentru IMM-uri, conform declaratie de incadrare in categoria IMM). Mod de constituire: ? prin scris.de garantie bancara/instr.de garantare (in original) de la banca la care face operatiuni/societate de asigurari, conform Formularului 10 (in cazul utilizarii instrumentului de garantare emis de o societate de asigurari continutul modelului de scrisoare de garantie bancara se va adapta corespunzator). Avand in vedere caracterul specific al acestui contract, beneficiarul nu este de acord cu constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea - Se va prezenta Formularul 3 si/sau cazier judiciar/certificat echivalent. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinatorin cazul in care sustinatorul este declarat in oferta.
2. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181- Se va prezenta Formularul 4. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator daca acesta este declarat in oferta; caz in care se vor avea in vedere situatiile prevazute la lit. a, c si d din Formularul 4.
3. Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - Se va prezenta Formularul 5- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie pe proprie raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 - Se va prezenta Formularul 6. Prezentarea acestui document este obligatorie si pentru tertul sustinator si/sau subcontractantin cazul in care sustinatorul si/sau subcontractantul sunt declarati in oferta. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA sunt :
Dan Stefan Cetacli ? Director General SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SASorin Vasilescu ? Director Comercial
Emilian Mateescu - Director Tehnic
Constantin Ioanitescu ? Director Directia Dezvoltare
Marian Voiculescu ? Director Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest
George Ovidiu Voicu-presedinte comisie cu drept de vot
Constantin Ioanitescu - membru
Gigeta Leonte ? membru
Tiberiu Constantinescu- membru
Marian Lita-membru
Dumitru Coman ? membru
Iboica Moldovan - membru
Anca Iuliana Ordean -membru
Stelian Mazilu ? membru de rezerva
Aurelian Diaconu ?membru de rezerva
Cecilia Ionescu ?membru de rezerva
Mihai Nicolaie- membru de rezerva
Mihai Moia ? membru de rezerva
Sorin Radulescu - membru de rezerva
Roxana Kedei- membru de rezerva
Mihaela Radulescu - intocmire documentatie
Cristina Teodora Volf- Serviciu Contracte
Ioana Untila ? Sef Birou Contracte
Mihai Volf ?Serviciu Juridic 1. Persoane juridice/fizice romane - Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente
2. Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalObservatie : In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducereaautorizata si legalizata in limba romana
1. Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizatepentru instalarea, montarea, punerea in functiune si repararea cazanelor de apa fierbinte ( cu parametrii de functionare minim Q=32, 75 Gcal/h (38 MWt), p=16bar, T=120grdC) conf. PT ISCIR C1-2010.
2. Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizate - pentru montarea si repararea conductelor metalice sub presiune pentru fluide ( gaze naturale)conf. PT ISCIR C6- 2010
3. Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizate - pentru instalarea, montarea, punerea in functiune si repararea conductelor de apa fierbinte aferente cazanelor de apa fierbinte (cu parametriipmin =16 bar, tmin =120 grdC)conformPT ISCIR C10- 2010
4. Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizate ? pentru montare, punere in functiune si reparare, pentru sistemele de automatizare care echipeaza cazanele de apa fierbinte, precum si pentru instalatiile de ardere aferente acestor cazane conf. PT ISCIR C11- 2010
5. Autorizatie ANRE pentru elaborarea, verificarea si avizarea conforma a proiectului de instalare, montare a instalatiei de alimentare cu gaze naturale ( conducta generala, conductele de legatura si instalatiile de utilizare aferente celortrei cazane)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind principalele lucrari executate in ultimii 7 ani; executile de lucrari se vor confirma prin prezentarea a cel putin unui document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Ofertantul trebuie sa faca dovada derularii in ultimii 7 ani a unui contract complex(proiectare, procurare, executie) sau a unor contracte distincte pentru proiectare, procurare si executie lucrari de montare si instalare pentru cazane de abur sau cazane de apa fierbinte similare (ignitubulare)
Ofertantii vor prezenta obligatoriu o lista a lucarilor similare (cazane ignitubulare) executate in ultimii 7 ani insotita de certificari de buna executie pentru acestea din partea beneficiarului.
Se va avea in vedere perioada de 7ani determinata pornind de la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea cerintei se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 7 completat corespunzator
Informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, etc.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 8 completat corespunzator
Autorizatie ISCIR( ofertant) - personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu supravegherea lucrarilor ( RSL)
Se va prezentaautorizatia emisa de ISCIR, sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
Se va face dovada ca autorizatia este valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaautorizatia emisa de ISCIR
Autorizatie ISCIR( ofertant) ? personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura ( RTS)
Se va prezenta autorizatia emisa de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
Se va face dovada ca autorizatia este valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta autorizatia emisa de ISCIR
Atestat ISCIR( ofertant)? personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatiile tehnice sub presiune (RADTI ? RADTP ? RADTA- IP)conf. Ord.ISCIR nr.165/2011, PT ISCIR C1 ? 2010 si PT ISCIR C11 ? 2010, PT ISCIR C10-2010
Se va prezenta atestatul emis de ISCIR sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
Se va face dovada ca atestatul este valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta atestatul emis de ISCIR .
Ofertantul va dispune de personal, respectiv sudori autorizati conformPT ISCIR CR9 ? 2010
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta angajamentul ferm al ofertantului
Ofertantul va face dovada ca pentru efectuarea incercarilor nedistructive dispune de :
a) laborator autorizat ISCIR conf. PT ISCIR CR6- 2010;
b)personal autorizat conform PT ISCIR CR6- 2010 si ORD. ISCIR 165/ 2011
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta angajamentul ferm al ofertantului
Ofertantul va face dovada ca detine instalatori autorizati in domeniul gazelor naturale ? responsabil cu executia instalator autorizat ANRE gradul ID.Se va prezenta autorizatia emisa de ANRE sau altele echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
Se va face dovada ca atestatul este valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta autorizatia emisa de ANRE
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta Formularul 9 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul 9 completat corespunzator, acordurile de subcontractare si ponderea pe care o au acestia la indeplinirea contractului
Informatii privind asocierea
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale pana la data incheierii contractului de achizitie publica.In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.2.1.a) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati iar la III.2.3.b) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei
Certificat ISO 9001/2008
Se va prezenta certificatul ISO 9001/2008 eliberat de un organism de certificare a sistemului calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei). Se accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.In cazul in care operatorul economic nu are un asemenea certificat se va prezenta orice alt document echivalent care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii lucrarilor; este acceptata comunicarea emisa de un organism de certificare prin care se atesta ca procesul de verificare s-a incheiat si urmeaza sa se emita certificatul.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificatul ISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 14:00
Locul: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 315
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va prezenta toate documentele in termen de 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006)2. In cazul in care ofertele care prezinta pretul cel mai scazut sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o nouapropunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, notificata in solicitarea autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Pentru vizualizarea documentatiei recomandam operatorilor economici sa procure programul disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respecta termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDICELCEN
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer