Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Carburanti auto pe baza de bonuri valorice si carduri


Anunt de participare numarul 99180/05.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN HARAT, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Carburanti auto pe baza de bonuri valorice si carduri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale ABA Prut-Barlad din orasele: Darabani, Dorohoi, Botosani, Harlau, Targu Frumos, Iasi, Negresti, Vaslui, Barlad, Tecuci, Galati.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de carburant auto pe baza de bonuri valorice si carduri.
LOTUL 1: combustibili cu livrarea pe baza de bonuri valorice : -Benzina fara plumb cantitate minima aproximativa 7.500 litri, cantitate maxima aproximativa 24.000 litri, cod CPV 09132000-3
-Motorina Eurodiesel 5 cantitate minima aproximativa 14.500 litri, cantitate maxima aproximativa 55.000 litri, cod CPV 09134200-9.LOTUL 2: combustibili culivrarea pe baza de carduri :
-Benzina fara plumb cantitate minima aproximativa 45.240 litri, cantitate maxima aproximativa55.000 litri, cod CPV 09132000-3
-Motorina Eurodiesel 5 cantitate minima aproximativa 76.300 litri, cantitate maxima aproximativa 90.000 litri, cod CPV 09134200-9.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132000-3 - Benzina (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1: combustibili cu livrarea pe baza de bonuri valorice : -Benzina fara plumb cantitate minima aproximativa 7.500 litri, cantitate maxima aproximativa 24.000 litri, cod CPV 09132000-3
-Motorina Eurodiesel 5 cantitate minima aproximativa 14.500 litri, cantitate maxima aproximativa 55.000 litri, cod CPV 09134200-9.LOTUL 2: combustibili culivrarea pe baza de carduri :
-Benzina fara plumb cantitate minima aproximativa 45.240 litri, cantitate maxima aproximativa55.000 litri, cod CPV 09132000-3
-Motorina Eurodiesel 5 cantitate minima aproximativa 76.300 litri, cantitate maxima aproximativa 90.000 litri, cod CPV 09134200-9.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul suplimentarii cantitatii de carburanti pana la nivelul maxim prevazut, in functie de necesitatile si posibilitatile financiare ce vor fi cu aceasta destinatie, conform art. 6 alin.3) din HG 925/2006.
Valoarea estimata fara TVA: intre 514, 020 si 802, 050RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cantitatea de produse va putea fi suplimentata pana la nivelul maxim prevazut pentru fiecare lot.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: Lotul 1:1500 lei ; Lotul 2:8700 lei.Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA, valabila pe toata durata de derulare a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: fonduri proprii si fonduri bugetare. Platile se vor efectua cu OP in contul deschis la Trezorerie, in termen de 30 zile de la emiterea facurii fiscale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia si a depune oferta comuna, avand obligatia de a-si legaliza asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) in domeniul de activitate aferent obiectului contractului-Fisa informatii generale;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare-incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008) a cel putin unui contract similar;Autorizare pentru livrarea/comercializarea produselor ofertate emisa de producator/importator; Lista statiilor de distributie carburanti sub forma de bonuri valorice sicarduri - ofertantii vor face dovada ca detin in proprietate sau parteneriat statii de distributie carburanti cel putin in orasele: Galati-jud.Galati, Tecuci-jud.Galati, Barlad-jud. Vaslui, Husi-jud.Vaslui, Vaslui-jud.Vaslui, Negresti-jud.Vaslui, Iasi-jud.Iasi, Targu Frumos - jud.Iasi, Harlau-jud.Iasi, Botosani-jud.Botosani, Dorohoi-jud.Botosani, Darabani-jud.Botosani; Informatii privind subcontractantii; Informatii privind asocierea; Certificat de atestare ISO 9001 sau certificat echivalent, Certificat de atestare ISO 14001 sau certificat echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4722/27.04.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2010 18:00
Locul: prin SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-260600, Email: [email protected], Fax: 0232-217808, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administatia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Theodor Vascauteanu, nr 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232-218192, Fax: 0232-213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2010 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer