Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Carburanti auto pentru autovehicule si motoutilaje


Anunt de participare numarul 148997/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Carburanti auto pentru autovehicule si motoutilaje
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: jud. Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 656, 259.51RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare carburanti auto din categoria benzina standard fara plumb CO 95 sau echivalent si motorina standard Euro 5 sau echivalent, pentru autovehicule si motoutilaje, (MA07-2) pe baza cardurilor de credit si a bonurilor valorice emise de furnizor, in perioada 2014-2018 (48 luni), in vederea alimentarii mijloacelor de transport aflate in dotarea Consiliului Judetean Harghita, si a Partenerilor Asociati, Centrul Militar Judetean Harghita si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta OLTUL al judetului Harghita.
Cardurile de credit se vor folosi pentru achizitionarea de benzina si motorina de la pompa statie a furnizorului in vederea alimentarii mijloacelor de transport auto aflate in dotarea Consiliului Judetean Harghita.
Bonurile de valoare pentru carburanti auto (BVCA) se vor folosi pentru achizitionarea de benzina si motorina de la pompa statie a furnizorului in vederea alimentarii mijloacelor de transport auto, respectiv motoutilajelor aflate in dotarea Consiliului Judetean Harghita, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ?OLTUL? al Judetului Harghita si Centrului Militar Judetean Harghita. Contravaloarea carburantilor auto ce se achizitioneaza prin bonurile de valoare pentru carburanti auto (BVCA) este de 50 lei/fila, TVA inclus.
Cantitatile de carburanti auto prognozate a se achizitiona in functie de tipul carburantului auto si a instrumentului de credit/plata pe durata acordului cadru, se prezinta dupa cum urmeaza:
1.Benzina pe baza de carduri de credit, din care:
pentru: -Consiliul Judetean Harghita: min. 84.400 litrii - max. 168.800 litrii
Benzina pe baza de BVCA, din care: pentru: -Consiliul Judetean Harghita: min. 2.000 litrii- max.4.000 litrii
-ISU ?OLTUL? Harghita: min. 1.200 litrii - max. 1.680 litrii
-Centrul Militar Judetean Harghita: min. 4.800 litrii - max. 7.200 litrii
2. Motorina pe baza de carduri de credit, din care:
pentru: -Consiliul Judetean Harghita: min. 127.600 litrii - max. 250.400litrii
Motorina pe baza de BVCA, din care
pentru: -Consiliul Judetean Harghita: min. 2.000 litrii - max. 4.000 litrii
-ISU ?OLTUL? Harghita: min. 19.200 litrii - 20.400 litrii
-Centrul Militar Judetean Harghita: min. 3.600 litrii - 4.800 litrii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimate aleacordului cadru
TOTAL benzina fara plumb: min. 92.400 litrii - max. 181.600 litrii, din care pentru primul contract subsecvent min. 15.400 litrii - max. 30.280 litrii
TOTAL motorina: min.152.400 - max. 279.600 litrii, din care pentru primul contract subsecvent min. 25.400 litrii- max. 46.600 litrii
Consiliul Judetean Harghita si Partenerii Asociati, se obliga sa incheie, ulterior finalizarii procedurii de achizitie publica, Acorduri cadru si Contracte subsecvente pentru furnizare carburanti auto cu ofertantul castigator. Se vor incheia minim cate 5 contracte subsecvente.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 656, 259.51RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de: 53.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006.Scrisoarea de garantie bancara de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa sau renunta la contestatia depusa autoritatea contractanta va retine din garantia de participare un cuantum conform art. 278^1 din OUG 34/2006.Echivalenta valuta/ leu pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din pretul contractului subsecvent fara TVA. Modalitatea de constituire: in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)si(3)din HG nr.925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr. 1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3Documente de confirmare: ?Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.?Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana, in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 4: Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) completarea formularului 4.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul - aferente prezentei proceduri, sunt:
1.Borboly Csaba - presedinte
2.Birtalan Jozsef ? vicepresedinte
3.Petres Sandor ? vicepresedinte
4.Egyed Arpad ? secretar judet
5.Szabo; Barna ? administrator public, si consilierii judeteni:
6.Ambrus Sandor
7.Barti Tihamer
8.Becze Istvan
9.Bege Karoly
10.Bende Sandor
11.Benyovszki Lajos
12.Bíro; Barna Botond
13.Burus-Siklo;di Botond
14.Csillag Peter
15.Csutak Maria Magdolna
16.Danguly Ervin
17.Ferencz Salamon Alpar Laszlo;
18.Incze Csongor
19.Magyari Vencel
20.Marcu Raducu Ioan
21.Orosz-Pal Levente
22.Palffy Domokos
23.Pop Adrian
24.Proca Ion
25.Racz Arpad
26.Rafain Zoltan
27.Salamon Zoltan
28.Sandor Barna
29.Sebestyen Csaba Istvan
30.Sorban Attila
31.Szentes Antal
32.Thamo; Csaba Zsolt Bela
33.To;aso; Laszlo;
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI TRANSPORT IN COMUN
1.Balint Andras
2.Csato; Erzsebet
3.Gergely Olga
4.Gergely Andrea
5.Gergely Maria
6.Lakatos Zsolt
7.Barabas Arpad
8.Mihaly Emeric
DIRECTIAGENERALAADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
1.RomfeldMaria Magdolna
2.ZolyaZoltan
3.Do;saSzilard
4.VagassyAlpar
5.ViraghFerenc
6.TulbureIrina
7.CsaszarIstvan
8.SalamonBoroka
9.Pap Maria
10.Zso;k Sarolta
11.Kiss Judit
12.Szekely Hajnal Gabriella
13.Sillo; Attila
14.Pal Ernest
15.Kiss Zoltan
16.Miklo;si Ildiko;
17.Olah Zoltan
18.Csata Kinga
19.Ichim Ciprian
20.Vrincean Clara
21.Lorincz Edit
22.Szabo; Zsolt Szilveszter
23.Kelemen Biborka
24.Antal Zsofia
25.Salamon Endre
26.Becze Beata-Terez
DIRECTIA GENERALA PATRIMONIU
1.Birta Antal
2.Mathe Arpad
3.Bara Lenuta
4.Kovacs Zoltan
5.Bardo;cz Maria
6.Petroni Zsolt
7.Ambrus Imre
8.Baricz Gergely
9.Kopacz Reka
10.Korodi Agota
11.Petres Éva
12.Bíro; Jolan
13.Beres Tünde
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
1.Bicajanu Vasile
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Persoanele juridice romane vor prezenta: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa formularul Informatii generale ? Formularul nr. 5 furnizand informatii privind cifra medie de afaceri globale in ultimii 3 ani, calculat la cursul de referinta mediu anual LEI/VALUTA comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.- In cazul in care ofertantul/ isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
- Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa formularul Informatii generale ? Formularul nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 6, Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in furnizarea de produse similare la nivelul a cel putin unui contract. Se pot prezenta si contracte in derulare in cadrul carora se demonstreaza ca s-au furnizat produse similare celor ce se achizitioneaza prin prezenta procedura de atribuire. Documente de confirmare: - lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, ce va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se solicita prezentarea unei liste/tabel cu statiile de distributie de carburanti auto din taraPentru a fi considerat calificat, furnizorul trebuie sa faca dovada ca:
1. are acoperire la nivel national cu statii de distributie si care sa fie compatibile cu sistemul de tranzactii pe baza de carduri2. si trebuie sa detina cel putin o statie de distributie in municipiul Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, la care se pot efectua tranzactii pe baza de carduri si BVCA.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, sau echivalent, un sistem de management al calitatii.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea Formularului nr. 6, Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 aniSe solicita completarea Formularului nr.7Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, sau echivalent un sistem de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1(unu) runda. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1(una) zi. Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul ofertei. Preturile care se compara in vederea acordariipunctajului sunt fara T.V.A.Sistemul informatic (SEAP) va pune la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Dupa etapa finala de licitatie electronica, in cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe primul loc autoritatea contractanta va departaja operatorii economici prin solicitarea unor noi propuneri financiare, pentru a incheia acordul cadru.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din O.U. nr. 34 din 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Email: [email protected]ro, Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer