Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Carne de pui /carne vita/porc/crenvusti de pui


Anunt de participare numarul 144496/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Carne de pui/carne vita/porc/crenvusti de pui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalulclinic de recuperare Iasi.Str.P.Halipa nr.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 164, 040RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, in functie de necesitate si fondurile alocate.Cantitati minime si maxime pentru un contract subsecvent, /conform tabelului din caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare carne de pui /porc /vita/preparate din carne
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15111100-0-Carne de vita (Rev.2)
15112300-9-Ficat de pasare (Rev.2)
15113000-3-Carne de porc (Rev.2)
15131500-0-Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire produs UM Cantit minima Cantit maxima
LOT nr.1pulpa de pui cu os kg 1200 /14400
pipota kg 50 /600
ficat pasare kg 50 /600
LOT nr.2Pulpa vita fara os kg 50 /600
pulpa porc fara os kg 50 /600
LOT nr.3crenvusti pui kg 100 /1200
Valoarea estimata fara TVA: 164, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participipare pentru lot 1? 2605.20 lei;lot 2? 375.60 lei;lot3-300 lei; -Formularnr 3 seconstituie conf art.86 alin.1 din H.G.925/2006 cu modif si complet ulter.Perioada de valabilitate a garantiei de participare e de 90zile de ladata limita stabilita pentru depuneria ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%.Dovada constituirii garantiei de participare va fiinsotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Cu obligiativitatea mentionarii loturilorpetrucareesteconstituit.CONTULAUTORITCONTRACTANTE: RO04TREZ4065041XXX000709, Trezoreria Iasi, cod fiscal: 4541092.Garantia de participare aferenta fiecarui lot in partese va mentiona in anexa B loturi din fisa de date.Lipsa garantiei de participare conduce la eliminarea ofertantului , respective respingerea ofertei.In cazul respingerii unei contest depuse la CNSC, in conform cuart.278^1lit.a)dinOUG34/2006, cumodificarileulterioare, sevaretinedingarantiadeparticip: pentrulotnr.pentru lot nr.1-1302.60lei;pentru lotnr.5 ;.Pentru cei doresc sa depuna garantia de participare in valuta echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limitade depunere a ofertelor cu 5 zile Dovada constitituirii garantiei de participare va fi insotita de o anexa care cuprinde denumirea lot pentru care s-a ofertat si valoarea garantiei de participare pt fiecare lot in parte si valoarea totala a garantiei de participare (anexa B).Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 90 de zile de la data limitastabilita pt depunerea ofertelor, solicitata in AnexaB loturi din fisa de date.Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelo.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita : prezentare formular B, Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completariulterioare Se solicita: completare formular A , Certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul general consolidat), din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele , C de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C , Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Subsemnata CUMPAT CARMEN MARINELA, in calitate de managerin cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, BALTAG DORUin calitate de director medical
CANILA VIOLETTAin calitate de director financiar-contabil
HUTU DANIELA, in calitate de sef serviciu administrativ
MACARI VLADIMIR, in calitate de responsabil achizitie Presedinte in comisia de evaluare privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa etapa finala de licitatie electronic.
LUPASCU ANA-MARIA in calitate de inlocuitor responsabil achizitie privind procedura de licitatie deschisa onlinecu etapa finala de licitatie electronic.
FLORENTINA POPA, in calitate de membru comisie de evaluareprivind procedura de licitatie deschisa onlinecu etapa finala de licitatie electronic.
CIOCARLAN DAN, in calitate de inlocuitor membruin cadrul procedurii privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
AMARITEI MIHAELA, membru comisie de evaluare in cadrul procedurii privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
CIURARU ILENUTA, in calitate de inlocuitor membru comisie evaluare in cadrul procedurii privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
STEFAROI IOANA ALEXANDRU, membru comisie evaluare in cadrul procedurii privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
MOCANASU MANUELA-ORTANSA, in calitate de inlocuitor membru comisie evaluare in cadrul procedurii privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
ADRIANA MUNTEANU-VSILIU, in calitate de jurist privind procedura de licitatie deschisa online cu etapa finala de licitatie electronic.
TUTA MOCANU, in calitate de inlocuitor sef serviciu administrativdin OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita: completare formular D Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM -In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilormici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici simijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in original, la vedere Formularul nr 4. Persoane juridice/fizice /romane/straine: Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, in copie lizibila ?conforma cu originalul? /copie legalizata sau in original.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator prezentarea documentului in original pentru conformitate acestuia, inainte detrasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.Documente care atesta statutul de IMM- daca este cazul.( formular privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent care vizeaza activitatea
din cel mult ultimii 3 ani Conform art.185, alin.1 , lit. c) din OUG 34 / 2006 cu
modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioareUltimul Bilant Contabil , sau dupa caz rapoarte anuale, scrisori deaudit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare princare ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara. Se vadepune copie lizibila, conform cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR ESe va depune copie lizibila, conform cu originalul dupa ultimul Bilant contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia dinurma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Conform art.188, alin.1 , lit. a) din OUG 34 / 2006 cu modificarile ulterioare , aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarilesicompletarile ulterioare.
mostre
Certificat SR EN ISO 22000 sau HACCP sau echivalent(Sistem de
Management al Sigurantei Alimentului, pentru a demonstra capacitatea
unitatii de a furniza produse cu o siguranta crescuta pentru consumatori, cf.
HG 924/2005, actualizata;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
FORMULAR K +ANEXA FORMULAR KLa sediul autoritatii contractante paina la data limita de depunereofertelorcopie lizibila , conform cu originalul, semnatura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementeleprevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU, cu respectareaprevederilor art. 202 din OUG 34/2006 c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice simomentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertareinformatii referitoare la: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatiaelectronica i. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. ii. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmitereainvitatiei. iii. Durata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.07.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe locurile din clasament adica cele 3 se va solicita clarificari prin intermediul SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi astfel incat noile preturi reofertate sa nu afecteze ceilati ofertanti clasati pe locurile de mai sus
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONF.ART256(2*) DIN OUG 34/2006 ACTUALIZATA , termenul de exercitare a cailor de atac este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luariila cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiu juridic
Adresa postala: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.Str.P.Halipa nr.14, Localitatea: ias, Localitatea: iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 0332/410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332/410774, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer