Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cartuse de cerneala si toner


Anunt de participare numarul 149016/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa postala: incinta port Constanta nr. 1, cladirea Autoritatii Navale Romane, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Ana Dudu, Tel. +40 372419810, In atentia: Steluta Mircea, Email: [email protected], Fax: +40 241616229, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: siguranta navigatiei
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cartuse de cerneala si toner
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Lot.1- Constanta, lot 2 ? Bucuresti, lot 3- Constanta, lot 4 ? Tulcea, lot 5- Galati, lot 6- Giurgiu, lot 7 ? Dr.Tr.Severin
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 173, 118 si 1, 004, 109RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia trimestrial.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare privind ?Cartuse de cerneala sitoner?pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul Autoritatii Navale Romane.Avand in vedere numarul limitat de caractere, totalitatea informatiilor privind descrierea obiectului, cantitatile maxime, de produse, respectiv cartuse de cerneala sitoner care se vor achizitiona, cat si cantitatile, sunt cele din sectiunea ? Caietului de sarcini? atasat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de sarcini, respectiv anexe Loturi (7 loturi)
Valoarea totala estimata ( fara TVA): intre 173.118, 00 lei si 1.004.109, 00 leiLotul 1Autoritatea Navala Romana ConstantaValoarea estimata (fara TVA) : intre 63.988, 00 lei si 496.904, 00 lei
Lotul 2Autoritatea Navala RomanaBucurestiValoarea estimata (fara TVA) : intre 7.174, 00 lei si 17.944, 00 lei
Lotul 3Capitania Zonala ConstantaValoarea estimata (fara TVA) : intre 29.339, 00 lei si 175.576, 00 leiLotul 4Capitania Zonala TulceaValoarea estimata (fara TVA) : intre 7.718, 00 lei si 74.732, 00 lei
Lotul 5Capitania Zonala GalatiValoarea estimata (fara TVA) : intre 19.544, 00 lei si 86.367, 00 lei
Lotul 6Capitania Zonala GiurgiuValoarea estimata (fara TVA) : intre 19.939, 00 lei si 67.834, 00 lei
Lotul 7Capitania Zonala Drobeta Turnu SeverinValoarea estimata (fara TVA) : intre 25.416, 00 lei si 84.752, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 173, 118 si 1, 004, 109RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Mod de constituire: conf. prev. art. 86 alin (1) din HG 925/2006 : prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta (cont RO79TREZ2315025xxx000533 Trezoreria mun. Constanta, CUI 11055818)- Formular 2. Valabilitatea garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90zile de la data limta de depunere a ofertelor). Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, documentele ce fac dovada constituirii trebuie sa fie prezentate, la sediul ANR, etaj X, cam. 105, cel tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare , in raport cu valoarea maximaestimata a fiecarui lot, sumele prevazute in conformitate cu art 278 indice 1din OUG 34/2006. Echivalenta pentru o garantie de participare constituita in alta moneda se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.IMM beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, cu conditia de a face dovada ca indeplineste conditiile art. 3 din Legea nr. 346/2004. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cuprevederile art. 90 alin (1) sau (3) din H.G.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% (5% pt. IMM) din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare. Garantia de buna executie se va restitui termen de 14 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie a produselor.IMM beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, cu conditia de a face dovada ca indeplineste conditiile art. 3 din Legea nr. 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006.- Formularul 3.2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 - Formularul 4
3) Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 5
4) Certificat de participare cu oferta independenta - Formularul 65) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 7. Persoanele cu functie de decizie din cadrul A.N.R. implicate in procedura de achizitie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Mihai ANDREI, Liviu-Aurelian CAZAN, Serban BERESCU, Cristina CALINTARU, Raluca PISICA-MUSAT, Felicia NUTU, Laurentiu PRICOP, Anisoara BANITA, Gabriela STANCA, Dumitru ANGHEL, Gilda URSACHE, Madalina AVRAMIUC , Madalina MUSAT, Raluca ILIE. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: a)Certificat constatator emis de ONRC. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Autoritatea contractanta va solicita prezentarea Certificatul Constatator , inainte de transmiterea rezultatului aplicariiprocedurii de atribuire- in original/copie legalizata.b) Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, daca este cazul (Formularul 8)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani :2011, 2012 si 2013
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Completare fisa de informatii generale (Formularul 9).Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.b) Bilantul contabil pe anul 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau alte documente edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.a) In vederea demonstrarii conformitatii produselor ofertate cu echipamentele din dotarea autoritatii contractante si cu cerintele caietului de sarcini, pentru fiecare produs ofertat se va prezenta mostra/model pentru verificarea caracteristicilor minime din documenta?ie, conform art.188, alin 1 lit.e) din OUG nr. 34/2006, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, la sediul autoritatii contractante (Incinta Port, Poarta nr. 1 cladire ANR, etaj 10, cam. 105), fara nici o implicatie finanaciara.Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se vor pastra ca etalon iar cele prezentate de catre ofertanti declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea acordului cadru.
Ofertantul va prezenta certificarea implementarii sistemului calitatii, SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru desfasurarea activitatii de comert pentru produsele supuse achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Completare Formular 10continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Prezentare mostre/modelCertificat ISO 9001 sau echivalent, pentru desfasurarea activitatii de comert pentru produsele supuse achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TONERE 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea constractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentatia de atribuire este disponibila la adresa, www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BiroulJuridic A.N.R.
Adresa postala: Incinta Port Constanta nr.1, cladire A.N.R, etaj IX, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241616624, Email: [email protected], Fax: +40 241616229
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer