Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cartuse de toner


Anunt de participare numarul 149312/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Tirgovatu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Iasi
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700483, Romania, Tel. +40 0232244680, Email: [email protected], Fax: +40 0232244631
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Iasi
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700483, Romania, Tel. +40 0232244680, Email: [email protected], Fax: +40 0232244631
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Iasi
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700483, Romania, Tel. +40 0232244680, Email: [email protected], Fax: +40 0232244631
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cartuse de toner
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Iasi si a Ocoalelor Silvice: Ciurea, Dobrovat, Hirlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei, Raducaneni, Santa
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 350, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie anual 2 (doua) contracte subsecvente. Valoarea maxima estimata a celul mai mare contract subsecvent este de 87500 lei. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevazute in Anexa la Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cartuse de toner pentru fotocopiatoare, faxuri si imprimante.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cartuse de toner pentru fotocopiatoare, faxuri si imprimante conform Anexei la Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 7000 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar, ordin de plata, numerar la casieria autoritatii contractante sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul nr. 8 ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, care va fi obligatoriu scanata si postata in SEAP intr-un fisier separat denumit ?Garantie de participare? . In cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Directiei Silvice Iasi - RO49 BRDE 240S V885 1342 2400(pentru euro) sau RO36 BRDE 240S V511 7450 2400 ( pentru lei) deschise la BRD GSG Iasi (RO1590120, J40/450/1991), urmand ca dovada constituirii garantiei de participare(OP, etc) sa fie scanata si postata in SEAP intr-un fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 este de 3500 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 1;
2. Declaratie privind eligibilitatea - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 2;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 3;
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 4;
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 5;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Parascan Corneliu; Frasina Sava; Cheptine Carmen; Paraschiv Anusa; Popa Daniela; Tirgovatu Cristian.
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Mod. indeplinire: Completarea Formularului nr. 6;
7. Certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale si la bugetul statului - Mod. indeplinire: Se vor prezenta certificatele de atestare fiscala in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", care trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care trebuie sa cuprinda informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat certificatul in forma "copie lizibila - conform cu originalul" atunci, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita pentru conformitate, prezentarea certificatului in original / copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii conform standardului ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului nr. 7Se va prezenta copia certificatului sau certificate echivalente, cu mentiunea "conform cu originalul"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante respectand termenele prevazute de art. 78-79 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat la Cap. III.1.1.a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Iasi - Comp. juridic
Adresa postala: Str. Ghe. Asachi nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700483, Romania, Tel. +40 0232244680, Email: [email protected], Fax: +40 0232244631
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer