Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cartuse electropompe alimentare, compensatori preincalzitoare inalta presiune, pompe si piese schimb pompe sala masini


Anunt de participare (utilitati) numarul 147529/28.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARIstr. Energeticianului nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6310, In atentia: Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 253372556-6305, Fax: +40 253371922
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Cartuse electropompe alimentare, compensatori preincalzitoare inalta presiune, pompe si piese schimb pompe sala masini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamnetele se folosesc la reabilitarea electropompelor de alimentare ale cazanului de 1035 t/h preincalzitoarelor de inalta presiune si pompelor din sala masini in cazul reparatiei capitale a bloului nr.4
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42124290-3 - Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)
42113100-5-Piese pentru turbine cu aburi (Rev.2)
42122100-1-Pompe pentru lichide (Rev.2)
42124000-4-Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este obligatorie ofertarea tuturor produselor si cantitatilor din lot conform Listei de echipamente anexata fiecarui Caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 748, 322RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot in cuantumul prezentat in anexa B in lei sau valuta cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor. Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta: echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare emitentul va insera in mod expres cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia este irevocabila si se returneaza in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.2781 alin.(2) din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta va fi respinsa fiind incidente prevederile art.33, alin.3 pct.b, din HG 925/2006. Garantia se retine in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. Se completeaza formularul 11. Garantiei de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor conform HG nr. 925/2006, art.92.In cadrul ofertei (formularul 7 punctul 6) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 1 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 2 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator numai pentru literele a, c1 si d).
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹ - Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nici o situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 ? (se va prezenta inclusiv de catre subcontractant cat si de tertul sustinator).
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- formular A
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala : ing. Pisc Ion
- Dir. Tehnic: ing. Chirca Iosif
- Dir. Economic: ec. Vilceanu Adriana
- Dir. Achizitii: ing. Chirca Delia
- Persoanele care semneaza documentatia de atribuire: ing. Grigorescu Ion, ing. Teiu Sorin, ing. Zamfiroiu Constantin, ing. Racoceanu Sorin, ing. Dutu Daniel, ing. Bujor Cristina, cons. jrd. Pupazan Adela, ing. Dumitrescu Filimon.4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- formularulB 1. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, avand datele reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 3 - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin: ? 2.900.000, 00 lei pentru lotul 1;
?320.000, 00 lei pentru lotul 2;
?170.000, 00 lei pentru lotul 3.Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta situatiile financiare din ultimii trei ani.
Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Informatii generale. Completare Fisa de informatii generale - formularul3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani.
Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirmelivrarea de produsesimilare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: ? 1.450.000, 00 lei pentru lotul 1;
?160.000, 00 lei pentru lotul 2;
?85.000, 00 lei pentru lotul 3.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 4Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul F - Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Declaratie privind echipamentele tehnice.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de cercetare utilizate si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice dintre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Pentru neindeplinirea cerintei, conform prevederilor art. 36 alin.1 din HG925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul E -Informatii referitoare la echipamentele tehnice
Certificate sau alte documente emise de beneficiari ai produselor ofertate.
Conditia minima pentru calificarea ofertantului este prezentarea a cel putin un certificat sau document emis dinpartea unor beneficiari sau o copie dupa un document constatator(cf. art.971 HG925/2006), din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, in timpul evaluarii ofertelor, documentele in original daca au fost depuse in oferta in copie xerox sau fax. In cazul in care ofertantul nu trimite documentele in original la cererea autoritatii contractante in termenul solicitat oferta va fi considerata inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 5.
Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea sistemului de management al calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat conform SR-EN ISO 9001 editia2008, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra pr. de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr.34/2006 si HG 925/2006.Doc. calificare solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila (exceptie cazul in care ofertantul prezinta declaratie pe propria raspundere conform art.11 alin.4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu documente dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.Se va preciza obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul??semnat si stampilat.In caz de oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, se aplica conform Anexei nr.2 din Ordinul ANRMAP509/2011In cazul in care pe locul 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer