Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - cartuse pentru imprimante, copiatoare si faxuri


Anunt de participare numarul 148832/13.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse si Servicii, Tel. +40 264405300, In atentia: Olimpia Dumitru, Email: [email protected], Fax: +40 264590592, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
cartuse pentru imprimante, copiatoare si faxuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia centrala UBB, Cluj-Napoca str. I.I.C.Bratianu nr.14 sau alta locatie din Cluj-Napoca, indicata de beneficiar.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 1 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 282, 947 si 565, 894RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Min.2 contract subsecvent / an/ lot. Val. estimata a celui mai mare contr. subsecvent ce va fi atribuit, corespunzator fiecarui lot , este cuprinsa la sectiunea VI.3 -Alte informatii
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de cartuse pentru imprimante, copiatoare si faxuri, in cantitatea si la valoarea corespunzatoare necesarului facultatilor, serviciilor si centrelor din cadrul Universitatii Babes-Bolyai
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192113-6 - Cartuse de cerneala (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime sunt cuprinse in anexa nr. 1 la Caietul de sarcinisi ele contin:
lotul 1:10 repere, lotul 2:92 repere
lotul 3:75 repere, lotul 4:8 reperelotul 5:21 repere, lotul 6:17 repere
lotul 7:32repere, lotul 8:48 repereLotul 9:11 repere
lotul 10:33 repere, lotul 11:2 reperelotul 12:3 repere
lotul 13:10 repere, lotul 14:92 repere
lotul 15:75 repere, lotul 16:8 reperelotul 17:21 repere, lotul 18:17 repere
lotul 19:32repere, lotul 20:48 repereLotul 21:11 repere
lotul 22:33 repere, lotul 23:2 reperelotul 24:3 repere
Valoarea estimata fara TVA: intre 282, 947 si 565, 894RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da, astfel: LOT.1-118.76 lei, LOT.2-3802.34.16lei LOT.3-738.26lei, LOT.4-53.32lei, LOT.5.-353.98lei, LOT.6.-96.36lei, LOT.7.-641.3 lei, LOT.8.-958.72 l;ei, LOT.9.-180.90 lei, LOT.10.-561.86lei, LOT.11.- 26.22lei, LOT.12.-27.84lei; LOT 13.-37.58lei; LOT 14.-1901.16lei; LOT 15.-369.12lei; LOT.16.-26.6 lei; LOT.17.-176.98lei; LOT.18.-48.16lei; LOT.19.-320.64 lei; LOT.20.-479.36lei; LOT.21.-90.44; LOT.22-280.94lei;LOT.23.-13.12lei;LOT.24.-13.92lei. I.M.M.beneficiaza la constituirea garantiei de participare de o reducere de 50%, depunand in acest sens declaratia de incadrare in categoria IMM.Modul de constituire a garantiei de participare: 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.2. Depunere in numerar la casieria Autoritatii Contractante, Str. I.I.C. Bratianu Nr.14, Cluj-Napoca.3. Virament bancar/ ordin de plata in contul Autoritatii Contractante RO86TREZ2165005XXX006896, Trezoreria Cluj-Napoca.4.Doc.de constituire a garantiei, in original, se depune la Secretariatul general al AC la adresamentionata anterior, pana la data limita de depunere a ofertei.Doc. de constituire a garantiei de participare scanat va fi depus in SEAP, semnat cu semnatura electronica.Data de referinta la care se va face echivalenta lei/alta valuta va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP, aplicandu-se cursul de schimb comunicat de BNR.Conform art. 278?1, respectiv art. 278?2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul respinge contestatia pe fond sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 1901.17lei, corespunzatoare lotului 2, pentru celelalte loturi nu se aplica, valoarea lor situandu-se sub pragul prevazut la art. 19 din OUG 34/2006. DaGarantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului de furnizare, fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, sau alta modalitate din cele prevazute la art.90 dinH.G.nr.925/2006, avandu-se in vedere prevederile H.G nr.1045/2011, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazutain documentatia de atribuire in favoarea Autoritatii Contractante.Se accepta si constitirea garantiei prin retineri succesive pentru facturi partiale in conditiile alin.3 al art. 90 din H.G nr. 925/2006.- Restituirea garantiei de buna executie a contractului: Se face in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor, care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, in conditiile art.92, alin.1 din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Eligibilitatea ofertantului- Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu art, 180 din OUG nr. 34/2006- Formularul 1(12A)din Sectiunea Formulare;
2. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 2(12B) din Sectiunea Formulare;
Se sustine cu Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si a impozitelor si taxelor locale precum si a contributiei privind asigurarile sociale - se solicita ca operatorii economici sa prezinte certificate astfel incat din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Mentionam faptul
ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatoriieconomici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile
prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2013.3.Participarea la licitatie cu oferta independenta- Se solicita prezentarea certificatului constituit ca anexa la Ordinul nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., completat in conformitate cu modelul de formular nr. 3 din Sectiunea Formulare;4. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Se solicita completarea formularului 4 din sectiunea formulare;Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante: Rector Acad.Prof.Ioan Aurel Pop, Prorector Prof.dr.Dan Lazar, Prorector Prof.dr.Ioan Bolovan, Director General Ad-tiv.Ec.Ioan Neag, Administrator financiar Ec.Viorica Barsan,
Director financiar contabil Ec.Istvan Pusok,
Sef Serv.Achizitii Ing.Liviu SavaSef Birou Aprovizionare Traian Boc, Sef Birou Achizitii Produse si Servicii Ec.Diana Andrea , Consilier juridic Alexandru Brasoveanu, Consilier juridic Monica Adi, Responsabil achizitie: ing.Olimpia Dumitru
Expert tehnic: Ing.Tiberiu-Laurentiu Morosan Atestarea formei de inregistrare profesionala a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice romane: 1) pentru persoane juridiceCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor2) pentru persoane fiziceAutorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi, astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial , conform O.U.G.Nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse in limba romana.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, documentul in original sau copie legalizata.Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: media cifrei globale de afaceri a ofertantului pe ultimii trei
ani sa fie de minim
-190.000, 00 lei pentru Lotul 2;
-36.000, 00 lei pentru Lotul 3;
-17.000, 00 lei pentru Lotul 5
-32.000, 00 lei pentru Lotul 7;
-47.500, 00 lei pentru Lotul 8;
-28.000, 00 lei pentru Lotul10;
-47.500, 00 lei pentru Lotul 14;
-18.000, 00 lei pentru Lotul 15;
-8.400, 00 lei pentru Lotul 17;
-16.000, 00 lei pentru Lotul 19;
-23.500, 00 lei pentru Lotul 20;
-14.000, 00 lei pentru Lotul 22;
Se va prezenta Formularul nr. 7 - Fisa de informatii generale cu cifra de
afaceri pe ultimii trei aniPentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BNR pentru anii de referin
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 7 - Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri pe ultimii trei aniPentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BNR pentru anii de referinta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari
de produse similare - prezentarea listei privind principalele livrari de produse
similare in ultimii 3 ani, ce va contine valori, perioade de livrare, beneficiari,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara
Se solicita prezentarea de documente/contracte/procese-verbale de
receptie, lasandu-se la latitudinea ofertantilor natura documentelor
prezentate, atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute de art. 188
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006, care sa confirme livrarea de produse
similare a caror valoare sau suma a valorilor este de minim 95.000, 00 lei
pentru lotul 2; 18.000, 00 lei pentru lotul 3; 8.800, 00 lei pentru lotul 5;
16.000, 00 lei pentru lotul 7; 23.500, 00lei pentru lotul 8;14.000, 00 lei pentru lotul 10; 47.000, 00 lei pentru lotul 14;9.000, 00 lei pentru
lotul 15;4.200, 00 lei pentru lotul 17;
8.000, 00 lei pentru lotul 19;11.500, 00 lei pentru lotul 20;7.000, 00 lei pentru
lotul 22;
Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/ valuta
comunicat de BNR pentru anii de referinta.In situatia in care un ofertant si-a inceput activitatea economica de o
perioada de timp mai scurta decat intervalul celor 3 ani, se va lua in
considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare duratei de activitate.Se va prezenta Formularul nr. 5(12D) - Lista principalelor livrari de produse
similare in ultimii 3 ani si formularul 6-Experienta similara
Atestarea faptului ca operatorul economic ofertant are implementat sistemul
de asigurare a calitatii, certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008
sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 5(12D) - Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani si formularul 6-Experienta similara.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteAtestarea faptului ca operatorul economic ofertant are implementat sistemulde asigurare a calitatii, certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul achizitiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD -7/2013- VP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului se stabileste astfel: Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi pret- in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturiegale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Se solicita depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in conditiile art.5 din Ordinul 509/2011.Valoarea maxima a contractelor ce urmeaza a fi atribuite este: Lotul 1 :2969, 00 lei, Lotul 2 :95.058, 50 lei; Lotul 3:18456, 50 lei, Lotul 4:1333, 00 lei;Lotul 5:8849.50 lei, Lotul6:2409, 00 lei, Lotul 7:16032, 50 lei , Lotul 8:23968, 00 lei, Lotul 9:4522, 50 lei, Lotul10:14046, 50 lei, Lotul 11:655, 50 lei, Lotul 12:696, 00lei , Lotul 13 :939, 50 lei, Lotul 14 :47529, 00 lei, Lotul 15:9228, 00 lei, Lotul 16:665, 00lei, Lotul 17:4.424, 50 lei, Lotul18:1204, 00lei, Lotul 19:8016, 00 lei, Lotul 20:11984, 00 lei, Lotul 21:2261, 00 lei, Lotul22:7023, 50 lei, Lotul 23:328, 00 lei, Lotul 24:348, 00 leiCantitatea minima a contractului subsecvent este de 1buc produs/lot.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 264400300, Email: [email protected], Fax: +40 264590592, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si la autoritatea contractanta in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta (referitor la doc. de atribuire data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia in SEAP
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: Str.I.I.C. Bratianu, nr.14, ,, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, ,Cod postal: 400079, Romania, Tel. +40 0264405300-5342, Fax: +40 0264450675
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer