Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Centrale termice si lucrari aferente C.P.P.A.S. Bucuresti


Anunt de participare numarul 147235/14.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Teodorescu Eugen Constantin, Tel. +40 311323216, In atentia: Teodorescu Eugen Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei, Directia Achizitii
Adresa postala: str. Lipscani nr.16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 311323216, In atentia: Eugen Teodorescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani nr 16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 311323216, In atentia: REGISTRATURA, Fax: +40 213158294
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Centrale termice si lucrari aferente C.P.P.A.S. Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. dr. Staicovici nr, 42-48, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii si instalatii termice, electrice, inclusiv retele de gaze, procurare si montare echipamente in centralele termice (cazan fonta putere nominala 455 kW, arzator mixt, statie dedurizare automata, etc), racordarea acestora la instalatiile aferente si punerea in functiune a centralelor. Executantul va intocmi documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare CNCIR, va obtine autorizarea centralelor, iarin perioada de garantie va presta gratuit reviziile tehnice.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 148.704, 86 lei (fara TVA) este in cuantum de 3, 8% din valoarea contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
39715000-7-Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Operatiile care trebuiesc executate, lista de utilaje, fisele tehnice, probe si verificari se gasesc in Sectiunea II ? Caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 053, 237.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 78.090 lei. Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul B.N.R. din data publicarii anuntului de participare in SEAP.Garantia pentru participarea la procedura de achizitie va fi valabila timp de 100 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa mentioneze modul in care se va putea executa garantia si situatiile in care BNR va putea solicita executarea garantiei, conf. OUG34/2006 si HG925/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei. Garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, se va constitui in conformitate cu prevederile Art. 90 din H.G. 925 / 2006 ? (3).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006, completata in conformitate cu Formular A - Sectiunea FORMULARE;
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006.
Se vacompleta Formular B ? Sectiunea FORMULARE
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetul general consolidat al statului, emis de Administratia Finantelor Publice care sa ateste inexistenta de obligatii restante;
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de organismele competente ale Administratiei Publice Locale, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante;Certificatele se vor prezenta in original sau in copii semnate de conformitate cu originalul.
Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul consolidat sau bugetul local, in luna anterioara celei in care se mentioneaza termenul de depunere a ofertele.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.1 din Ordinul ANRMAP nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatuluide participare la licitatii cu oferta independenta completata in conformitate cu Formular C - Sectiunea FORMULARE
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691din O.U.G. 34/2006
Seva completa Formular D ? Sectiunea FORMULARE
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 691 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator - Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin GeorgescuViceguvernator - Bogdan Olteanu
Viceguvernator - Dr. Cristian Popa
Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru - Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru - Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru - Dr. Napoleon Pop
Vasile Ifrim ? director, Directia Achizitii
Niculaie Dumitrache ? director adjunct, Directia AchizitiiIulia Stanciu ? director, Directia Contabilitate
Daniela Costina Ilie ? director adjunct, Directia Contabilitate
Alexandru Paunescu ? director, Directia Juridica
Rodica Constatinescu ? sef serviciu, Directia Juridica
Ion Paduraru ? director, Directia Buget si Analiza Financiara
Andreea Bognar ? sef serviciu, Directia Buget si Analiza Financiara
Mihai Dascalescu ? director, Directia Patrimoniu si Investitii
Catalin Belghiru ? director adjunct, Directia Patrimoniu si Investitii. Persoane juridice/fizice romane
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Persoane juridice /fizice straine
Cerinta obligatoriePrezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. (original/copie legalizata/copie conform cu originalul).
Nota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract;
Cerinta obligatorie.
Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului constatatoar emis de ORC in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiului financiar la 31 decembrie 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilant contabil la 31 decembrie 2012, depus la organele competente;Se va completa Fisa de informatii generale ? Formular E - Sectiunea FORMULARE.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus.In xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii
Lista principalelor lucrari de instalare centrale termice executate in ultimii 5 ani
Certificatul sistemului de management de mediu ISO 14001/2005
Certificatul sistemului de calitate ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Daca este cazul se va completa Formularul I, cu subcontractantii si specializarea acestora. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita datele de identificare a subcontractantilor si partile din contract care se vor indeplini de catre subcontractanti. Contractantul va prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul prealabil, scris al autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Declaratie referitoare la personal tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii; informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor; aceste persoane vor prezenta palmaresul propriu de realizari sub forma de CV.Se va completa Formular H ? Sectiunea FORMULAREOfertantul va asigura personalul de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului.Declaratie privind lista principalelor lucrari de C+M aferente centralelor termice, cu procurare, montare si instalare echipamente executate in ultimii 5 ani, continand valori, termene de executie, beneficiari. Lucrarile executate vor fi confirmate prin prezentarea unor certificate/documente. Se va completa Formular F - Sectiunea FORMULARE.Ofertantii vor prezenta orice documente constatatoare /recomandari emise de beneficiari / procese verbale de receptie si punere in functiune / anexe tehnice la contracte, prin care sa faca dovada ca au furnizat si montat/punere in functiune cazane de putere nominala minim 400 kW, pe gaze. In cazul in care experienta similara este sustinuta de prezentarea unui contract (sau mai multe) se va completa Formular G -Sectiunea FORMULARE.Ofertantul va prezenta un certificat valabil prin care i se atesta faptul ca are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001/2005, in domeniul ?Constructii civile si industriale si instalatii aferente acestora? sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Se va prezenta o copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.Conditie obligatorie.Ofertantul va prezenta un certificat valabil prin care i se atesta faptul ca are implementat sistemul de calitate ISO 9001, in domeniul ?Constructii civile si industriale si instalatii aferente acestora?, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Se va prezenta o copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2013 10:00
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1).Pt clarificarea temei tehnice si identificarea constrangerilor speciale impuse de particularitatile constructive ale amplasamentului, consideram ca vizitarea obiectivului este necesara si utila in elaborarea ofertelor. Pt asigurarea accesului in imobilul B.N.R.- C.P.P.A.S. Bucuresti, op ec vor trimite o solicit scrisa cu cel putin 5 zile lucrat. inainte de data limita de depunere a ofertelor, la fax :0213127152, in atentia dlui Razvan Minda ? referent de specialitate sau pe e-mail [email protected] Solicitarea va contine datele de identificare ale firmei, nr. si numele persoanelor care vor participa (maxim 3 persoane), insotite de CI/BI si CNP. Accesul in incinta BNR. se va face numai pe baza C.I./B.I. si a imputernicirii emise de op. econ. pt. pers. participante la vizionare. Reprez op ec vor prezenta adeverinta de acces la info cu caracter clasificat emisa in cond legii si vor semna acord de confidentialitate. In cazul in care aceasta procedura de acces nu se respecta, BNR isi rezerva dreptul de a nu permite accesul pentru vizionarea obiectivului.2). in cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, doc vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. 3).Reprez imputerniciti ai ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor ? max 2 pers. Imputernicirea va mentiona nivelul de delegare al reprez. Pers fara imputernicire (prezentata la intrarea in sala!) scrisa si semnata de pers competente si BI/CI nu vor putea participa la sedinta de deschidere.4). In cazul in care se constata ca exista 2 sau mai.multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, se va solicita ofertantilor aflati la egalitate sa trimita o noua oferta de pret, in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatatmata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in conformitate cu prevederile art. 2562 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer