Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea prin proiectul ?Cooperare Transfrontaliera pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea si a unui Centru pentru Educatie Antreprenoriala in municipiul Debrecen?


Anunt de participare numarul 146448/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259437000, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea prin proiectul ?Cooperare Transfrontaliera pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea si a unui Centru pentru Educatie Antreprenoriala in municipiul Debrecen?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia lucrarilor de construc?ii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari pentru realizarea Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea.
Valoarea totala estimata a lucrarilor de construc?ii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari este de 23.344.567, 45 lei fara TVA compusa din : constructii montaj C.+M. (cap./subcap.din devizul general: 1.2+1.3+2+4.1+4.2) = 20.929.182, 03 lei fara TVA;
- Organizare de santier (cap. 51.1.din devizul general) = 9.414, 42lei fara TVA;
- Utilaje, echip. tehnologice si funct. cu montaj (cap.4.3din devizul general) = 1.469.904lei fara TVA;
- Dotari (cap. 4.5 din devizul general) = 806.067 lei fara TVA;
- Cheltuieli diverse si neprevazute (cap.5.3 din devizul general) = 130.000 lei.
Valoarea estimata totala a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in suma de 130.000 lei (suma fixa) reprezentandun procent de 0, 62 % din valoarea C+M calculata prin cumularea capitolelor/subcapitolelor din devizul general 1.2+1.3+2+4.1+4.2, respectiv 0, 62% x 20.929.182, 03 = 130.000 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213100-4 - Lucrari de constructii de cladiri comerciale (Rev.2)
39000000-2-Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
45232142-9-Lucrari de constructii de statii de transfer termic (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia lucrarilor de construc?ii, echipamente tehnologice, utilaje, montaj si furnizare dotari pentru realizarea Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea in conformitate cu caietul de sarcini (PT) elaborat de proiectantul de specialitate
Valoarea estimata fara TVA: 23, 344, 567.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-464.291 lei.Modalitati de constituire: 1)Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; 2)Ordin de plata (vizat de banca) in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea; Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla inoricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit.c) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere aofertelor.Echivalenta leu/alta valuta se va face pentru cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire : Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006 ACTUALIZATA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri nerambursabile obtinute prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform contractului de finantare avand cod HURO/1101/043/2.1.1 si bugetul local
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Se solicita prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006;
Cerinta 2. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Cerinta 3. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Mentiune: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Executiv ? Marius Florin Mos;
Posibili membri ai comisiei de evaluare: Sim Dumitru, Ioana Popa, Ioan Maghiar, Motoc Daniela, Delcea Cristian, Marcela Halasz, Albulescu Anemarie Carmen, Tivadar-Ianceu Daniel, Partenie Anchidim Romeo, Leontin Patcas, Diana Oltea Marc, Mihele Adriana, Diana Birau, Monica Gall, Adina Marge, Antoniu Dan, Eugenia Borbei, Doina Romocea, Iulia Kocsis.Consilieri locali -Unita Lucian; Ritli Laszlo Csongor ; Felea Adrian Ioan; Negrean Daniel Dumitru; Bonchis Ioan; Vulcu Daniel Sorin; Dan Octavian; Mohan Aurel George; Campan Ioan; Lascu Tudor Sebastian; Debelka Boglarka Lilla; Dulca Camelia Mariana; Popa Dan Lucian; Filimon Teofil Laviniu; Manea Mihai; Tau Ioan; Pasztor Sandor; Huszar Istvan Eric; Delorean Ion Iulius; Szabo Jozsef; Sarkozi Zoltan; Corches Dorin Octavian; Ile Cristian; Coste Marina Adelina; Gal Sorin Calin.
- Primarul Ilie Bolojan;
-Viceprimarii: Mircea Malan si Ovidiu Muresan;Cerinta 4. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura;
Cerinta 5. CERTIFICAT de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta;
Cerinta 6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Cerinta 7. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor . Cerinta 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, Cerinta obligatorie: prezentarea in original sau copie legalizata sau copie continand mentiunea "conform cu originalul" a certificatuluiconstatator de catre toti operatorii economici participanti la procedura, iar operatorului economic/membrii asociatiei clasate pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractente va prezenta Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original sau copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatele constatatoare eliberate de O.R.C. trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- cifra medie de afaceri globala pe cel mult ultimii 3 ani fiscali sa fie mai mare sau cel putin egala cu: 46.429.000 lei
Se va prezenta bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali, vizat si inregistrat de organele competente, sau orice alte documente justificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani fiscali, in copiecontinand mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul - "Fisa de informatii generale" anexat la sectiunea "FORMULARE";Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.Prezentare bilant contabil pe ultimii 3 ani fiscali vizat si inregistrat de organele competente, sau echivalent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Cerinta nr. 2. Experienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertei cel putin:
- un contract de lucrari in cadrul caruia s-au executat lucrari de instalare pompe de caldura sol-apa si/sau apa-apa cu o putere instalata de minim 390KW finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertei, insotita de documente justificative/contract/sau parti relevante ale contractului/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari de instalare pompe de caldura sol-apa si/sau apa-apa cu o putere instalata de minim 390KW;Nota: Pentru demonstrarea experientei similare nu se accepta prezentarea unor contracte de executie lucrari care au ca obiect executia lucrarilor de intretinere si/sau reparatii pompe de caldura sol-apa si/sau apa-apa cu o putere instalata de minim 390KW.- un contract avand ca obiect executia unor lucrari de constructie cladiri din domeniul C.C.I.A. in suprafata desfasurata de minim 13.000 mp, finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertei, insotita de documente justificative/contract/sau parti relevante ale contractului/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la cantitatea solicitata;Nota: Pentru demonstrarea experientei similare nu se accepta prezentarea unor contracte de executie lucrari care au ca obiect executia lucrarilor de intretinere si/sau reparatii a unei cladiri in suprafata desfasurata de minim 13.000 mp.- un contract avand ca obiect executia unor lucrari de amenajare peisagistica/spatii verzi pe o suprafata de minim 3.000 mp, finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertei, insotita de documente justificative/contract/sau parti relevante ale contractului/procese verbale de receptie partiala sau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la cantitatea solicitata;Nota: Pentru demonstrarea experientei similare nu se accepta prezentarea unor contracte de lucrari care au ca obiect intretinere de spatii verzi in suprafata de minim 3.000 mp.
Nota: Se accepta si experienta cumulata a celor 3 tipuri de lucrari dintr-un singur contract.
Cerinta nr.3. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil cu executia lucrarilor, care sa contina
cel putin urmatorul personal de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor in vederea implementarii cu succes a proiectului, astfel:
?Manager proiect - cu experienta specifica in executia unor lucrari din categoria constructiilor civile si industriale la nivelul de complexitate al lucrarilor ce fac obiectul achizitiei dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar: minim 1 persoana;
? responsabil tehnic cu executia(RTE) atestat cf. Ordinului nr.777/2003 de MDRT/MDRAP pentru domeniul I ? constructii C.C.I.A.: minim 1 persoana;
? sef de santier? inginer in specialitatea C.C.I.A. ? minim 1 persoana;? inginer in specialitatea instalatii pentru constructii - minim 1 persoana.
NOTA: Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor se va face pe baza urmatoarelor documente:
- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul/prezentare extras din registrul Revisal, contracte de colaborare si/sau de prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
- prezentarea copiilor xerox lizibile continand mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele de studii absolvite pentru personalul responsabil cu indeplinirea contractului, prin care sa se dovedeasca experienta si specializarea acestora conform cerintelor de mai sus;
-copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor emise de organisme acreditate in domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.4.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucraridin caresareiasa ca detine (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing sau contract de comodat) sau alte forme de punere la dispozitie, a necesarul minim de utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru executia lucrarilor.
Cerinta nr.5 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora" - (daca va fi cazul). In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte
din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Cerinta 1. Standarde de asigurare a calitatii Certificate care sa ateste faptul ca
operatorul/ operatorii economici respecta standardele de asigurare a calitatii
conform ISO 9001:2008 pentru executia de lucrari in domeniul C.C.I.A. sau echivalent. Se va prezentarea un certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, alabil la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul trebuie sa fie emis
pentru executia de lucrari in domeniul C.C.I.A.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu de
fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.
Cerinta 2. Cerinte privind Standardele de protectie a mediului.
Prezentarea Certificate care sa ateste faptul ca operatorul/ operatorii economici respecta standardele de protectie a mediului conform SREN -ISO 14001/2005 pentru executia de lucrari in domeniul C.C.I.A. sau
echivalent.Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme nationale
sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu conform conditiilor din standardul, SREN -ISO
14001/2005 - sistem de management de mediu sau echivalent, valabil la
data limita de depunere a ofertelor.Certificatul trebuie sa fie emis pentru
executia de lucrari in domeniul C.C.I.A.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu de
fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul - "Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani" insotita de anexa acesteia ce segasesc anexate la sectiunea "FORMULARE";Se va completa -Formularul ? "Experienta similara" din Sectiunea "Formulare" care va fi insotit de documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie partialasau la terminarea lucrarilor sau finala, din care sa reiasa executia unor lucrari similare la cantitatile solicitate pentru fiecare categorie de lucrari.Se va completa Formularul - "Persoanele responsabile cu executia lucrarilor" din Sectiunea "Formulare" si va fi insotit de dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executia lucrarilorSe va completa Formularul - Declaratie privind tilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si mijlocele de transport anexat la sectiunea "Formulare" care va fi insotit de dovada scriptica de detinere/punere la dispozitiePrezentare ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora" insotita de "Acordul de subcontractare" conform formularelor nr.18 respectiv formular nr.15 anexate la sectiunea "Formulare", daca va fi cazul.certificat emis de un organism national sau international decertificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent - copiesemnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fostfinalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea standardelor de protectie a mediului conform SREN -ISO 14001/2005 sau echivalent - copiesemnata si stampilata pentru conformitate cu originalul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea standardelor de protectie amediului vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o va realiza. Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fostfinalizat si din el reiese ca ofertantul va primii certif.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 13:00
Locul: P-ta Unirii, nr.1, et.1 - sala mica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 conform contractului de finantare avand cod HURO/1101/043/2.1.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in plicuri inchise si sigilate, in vederea departajarii. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi, ?pretul cel mai scazut?.2)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, "Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare" semnata de reprezentantul sau legal - conform formularului nr. 58 anexat la sectiunea "Formulare", prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! Declaratia va fi insotita de Anexa 1 a acesteia, anexata la sectiunea "Formulare", in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2, alin.1. lit. a din OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Oradea - Directia Juridica
Adresa postala: str. P-ta Unirii, nr.1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 259437000, Email: [email protected], Fax: +40 259409406
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer