Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CHERESTEA DE BRAD (24mm, 48 mm)


Anunt de participare numarul 133706/05.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice - Sucursala Feldioara str.Dumbravii nr.1, Tel. +40 268265137, In atentia: Carla Garbacea, Email: [email protected], Fax: +40 268265445, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Adresa postala: str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Carla Garbacea, Email: [email protected], Fax: +40 268265445
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Adresa postala: str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Carla Garbacea, Email: [email protected], Fax: +40 268265445
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Adresa postala: str. Dumbravii, nr. 1, jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 268265137, In atentia: Carla Garbacea, Email: [email protected], Fax: +40 268265445
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CHERESTEA DE BRAD (24mm, 48 mm)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A.,
str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 45 luni
Valoarea estimata fara TVA: 68, 616.94RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: pentru anul 2012: val min 6.904, 44 lei fara TVA, val max 7.671, 58 lei fara TVA; pentru anul 2013: val min 16.110, 4 lei fara TVA, val max 19.332, 48 lei fara TVA; pentru anul 2014 val min 16915, 80 lei fara TVA, val max 20.298, 96 lei fara TVA;pentru anul 2015 val min 17.761, 6lei fara TVA, val max 21.313, 92 lei fara TVA pentru anul 2015.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de CHERESTEADEBRAD 24mm si 48mm, pentru executarea unor lucrari de repara?ii in cadrul atelierului de tamplarie, precum si la executarea unor lucrari de construc?ii in cadrul Sucursalei Feldioara in anul 2012
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03419000-0 - Cherestea (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2012: Cantitate maxima estimata: 5 mc.cherestea brad 24 mm si 5 mc.cherestea brad 48 mmCantitate minima estimata: 4, 5 mc.cherestea brad 24 mm si4, 5 mc.cherestea brad 48 mm2013: Cantitate maxima estimata: 12 mc.cherestea brad 24 mm si 12 mc.cherestea brad 48 mmCantitate minima estimata: 10 mc.cherestea brad 24 mm si 10 mc.cherestea brad 48 mm2014: Cantitate maxima estimata: 12 mc.cherestea brad 24 mm si 12 mc.cherestea brad 48 mmCantitate minima estimata: 10 mc.cherestea brad 24 mm si 10 mc.cherestea brad 48 mm2015: Cantitate maxima estimata: 12 mc.cherestea brad 24 mm si 12 mc.cherestea brad 48 mmCantitate minima estimata: 10 mc.cherestea brad 24 mm si 10 mc.cherestea brad 48 mmTOTAL Cantitate maxima estimata: 41 mc.cherestea brad 24 mm si 41 mc.cherestea brad 48 mmCantitate minima estimata: 34, 5 mc.cherestea brad 24 mm si 34, 5 mc. cherestea brad 48 mm
Valoarea estimata fara TVA: 68, 616.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiade participare solicitata este in cuantum de: 687, 00 leiValabilitatea garantiei de participare estede 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.1. Forma de constituire a garantiei de participare: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (pentru cazul scrisorii de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare) ? in original .b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul Sucursalei Feldioara (CUI 6535810, J08/489/1998) identificat prin cod IBAN RO74RNCB 0053048578270015 deschis la BCR ? Brasov ? in copie certificatac) prin depunerea in numerar a acesteia la casieria Companiei Nationale a Uraniului ? S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, localitatea Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0268/265.137, numai in zilele lucratoare, intre orele 07:30 รท 12:30 ? in copie.- Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 88 din H.G. nr. 925/2006In situatia in care ofertantul depune contestatie si aceasta este respinsa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilorart. 2781 din OUG nr.34/2006, respectiv 686, 16lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse, respectiv fonduri provenite din valorificarea productiei propriialte surse, respectiv fonduri provenite din valorificarea productiei proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea ? in original
- Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul va completa Formularul C2 din Sectiunea Formulare ? in original;
- Neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006: Ofertantul va completa FormularulC6 - Declaratie neincadrare in prevederile art. 691 din OUG 34/2006. Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt persoanele cenominalizate pe site-ul oficial al CNU SAla adresa http: //www.cnu.ro/Conducere*aID_110-pagina pentru Sucursala Feldioara + responsabilul desemnat pentru atribuirea contractului Carla Garbacea si responsabilul privind executia contractului Tibor Lazar
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Ofertantul va completa Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta- Formularul C7 din Sectiunea Formulare ? in original
- Ofertantul va prezenta Formularul privind informatiile generale despre ofertant, din care pot fi culese date referitoare la denumire, cod fiscal, adresa, telefon, persoana de contact, cod IBAN etc., necesare solicitarii de clarificari ulterioare deschiderii ofertelor, intocmirii comunicarilor privind rezultatul procedurii, elaborarii anunturilor de atribuire si a intocmirii contractului de furnizare cu ofertantul declarat castigator ? in original; ofertantulva completa FormularulC3 - Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, aflat in termenul de valabilitate, in copie certificata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2012 12:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota: In cazul in care, in urma efectuarii clasamentului, doua sau mai multeofertese situeazape primul loc, departajarea acestora se va face urmare a depunerii, din partea operatoriloreconomici, a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP, la solicitarea autoritatii contractante1.1.Inainte de semnarea acordului cadru si a contractului subsecvent de achizitie publica, ofertantuldeclarat castigator vaprezenta toate documentele ofertei, in forma solicitata de catre autoritatea contractanta pentru respectivul document, adica in ?original? (?copie legalizata?), ?copie? sau ?copie certificata? si anume: documentele ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare si documentele care insotesc oferta (conform cap. III.2), documentele aferente propunerii tehnice (conform cap. IV.4.1) precum si documentele aferente propunerii financiare, in original.2.Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta.Persoana care semneaza documentele va scrie citet numele si calitatea in care semneaza.Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.3. In prezenta documentatie prin sintagma ?copie certificata? se va intelege acea reproductie a unui act pe care apare mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura persoanei care angajeaza patrimonial, in mod legal, ofertantul, stampila ofertantului si data.4. Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitatecu prevederile art.2562 alin.(1) lit.a) si alin.(2) din OUG nr.34/ 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2012 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer