Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cherestea pentru punctul de lucru Targu Mures


Anunt de participare numarul 1400/05.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 02384
Adresa postala: SOSEAUA DE CENTURA, NR 44, COMUNA TUNARI, JUD ILFOV, Localitatea: Tunari, Cod postal: 077180, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS GLAVAN, Tel.021/351.65.40, In atentia: Biroului Achizitii, Email: [email protected], Fax: 021/351.55.39
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Cherestea pentru punctul de lucru Targu Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Produsele se vor livra la punctul de lucru Targu Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea produselor se va face esalonat, in decurs de 2 luni de la semnarea contractului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
02190000-2 - Cherestea (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
105 mc de cherestea; 300 mc de dulapi; 30 mc de rigle rasinoase
Valoarea estimata fara TVA: 208, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantii de participare: 3.132 RONGarantia de buna executie: 5% din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea simpla in participatiune
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cer. minima:
- vor fi excl. ofert.care se regasesc in sit. de la art. 180 181 din O.U.G. 34/2006.
Doc. solic.:
- form. A decl. priv eligib.;
- form. B decl. priv neincadrarea in sit. prev. la art. 181;
- certif. de atestare fisc.pt pers. juridice si certif. fisc. pt plata taxelor si impoz. locale.
Inreg:
Cer. minima:
- vor fi exclusi ofert. care nu prez. Certif. constatator elib. de O.R.C. de pe langa Trib. Terit. din care sa rezulte ob.de activ.: prod.si/sau comercializarea produselor care fac ob.procedurii;
Doc. solic.:
- certif. unic de inregistrare emis de O.R.C. de pe langa Trib. Terit.;
- certif. constatator emis de O.R.C. de pe langa Trib. Terit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima:
- cifra de afaceri pe anii 2003, 2004 si 2005 = 122.463, 34 euro
Se vor prezenta:
- bilantul pe anul 2005, vizat si inregistrat de organele competente;
- balanta de verificare la 30.06.2006, vizata si inregistrata de organele competente;
- fisa de informatii generale formularul B2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cer. minima:
- Un contr. de furniz. cherestea in anii 2004, 2005 si 2006, in valoare de minim 61.231, 67 euro.
Docum. solic.:
- se va prez. form. C 1 - Lista cu princip. livrari de produse similare (cherestea) in ultimii 3 ani
Standarde de asig. a calitatii
Cer. minima: Certif. ISO 9001
Docum. solic.:
- se va prez. certif. ISO 9001 pt ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: O.P. in contul autoritatii contractante sau in numerar depus la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.03.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.03.2007 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Din partea autoritatii contractante: - Comisia de evaluareDin partea ofertantilor: - reprezentantii acestora cu imputernicire si actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR 5, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3118090, Fax: 021/3118095
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPATIMENT JURIDIC PROPRIU
Adresa postala: SOS DE CENTURA, NR 44, Localitatea: Tunari, Cod postal: 077180, Romania, Tel.021/3516540, Fax: 021/3515539
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2007 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer