Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL-09 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Moldova Noua


Anunt de participare (utilitati) numarul 148821/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALAAQUACARAS S.A.RESITA
Adresa postala: P-ta Republicii , Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Ladislau Sallai, Tel. +40 0255212458, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. AQUACARAS S.A.
Adresa postala: Str. Piata Republicii, Nr 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 255212458, In atentia: Dan OGASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale din judetul Caras Severin
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
CL-09 - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare din Moldova Noua
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Moldova Noua, Judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie a urmatoarelor investitii:
Alimentare cu apa:
Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare apa, 6 unitati:
- rezervorul din Moldova Veche, cu capacitatea V = 1000 mc;
- rezervoarele Dealul Viilor, cu capacitatea V = 2x1000 mc;
- rezervorul Dealul Viilor, cu capacitatea V = 500 mc;
- rezervoarele din Moldova Noua, cu capacitatea V = 2x250 mc.
Reabilitarea conductei de aductiune apa tratata pe o lungime de aproximativ 7 km
Reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de aproximativ 15, 1 km;
Extinderea retelei de distributie cu aproximativ 5, 6 km;
Statii noi de pompare apa potabila cu hidrofor: 2 buc.
Canalizare:
Reabilitare retea de canalizare pe o lungime de 12 km;
Extindere retea de canalizare cu 13, 2 km;
Statii noi de pompare ape uzate: 2 buc.
Lucrarile de constructie includ: lucrari de constructie si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare menajera, furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, executare bransamente de alimentare cu apa, contorizare, executare racorduri de canalizare, statii de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare si punere in functiune, instruirea personalului operatorului.
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este 5, 74% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General, respectiv de 2.185.305 Lei, este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor urmatoarelor investitii:
Alimentare cu apa:
Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare apa, 6 unitati:
? rezervorul din Moldova Veche, cu capacitatea V = 1000 mc;? rezervoarele Dealul Viilor, cu capacitatea V = 2x1000 mc;? rezervorul Dealul Viilor, cu capacitatea V = 500 mc;? rezervoarele din Moldova Noua, cu capacitatea V = 2x250 mc.
Reabilitarea conductei de aductiune apa tratata pe o lungime de aproximativ 7 km
Reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de aproximativ 15, 1 km;
Extinderea retelei de distributie cu aproximativ 5, 6 km;
Statii noi de pompare apa potabila cu hidrofor: 2 buc.
Canalizare:
Reabilitare retea de canalizare pe o lungime de 12 km;
Extindere retea de canalizare cu 13, 2 km;
Statii noi de pompare ape uzate: 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 256, 815RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 760.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele liderului de asociere in care se mentioneaza raspunderea solidara fata de toti membrii asocierii, insotita de Acordul de asociere intocmit conform Formularului 3A.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, cuantumul acesteia va fi calculat in acea valuta la cursul de schimb Leu/valuta stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata la punctul IV.3.7 din Anuntul de participare.In cazul in care se vor aplica prevederile art 278^1, alin (1) litera c, suma in alta valuta va fi calculata aplicand cursul de schimb Leu/alta valuta stabilit de BNR cu 7 zile calendaristice inainte de data de deschidere a ofertelor indicata la punctul IV.3.7 din Anuntul de participare.In cazul depunerii unei contestatii de catre un ofertant iar contestatia este respinsa pe fond, i se va retine ofertantului din GP suma de 11.367, 15 lei, cf. art. 278^1.(1). c) din OUG 34/2006.(model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modul de constituire a garantiei de buna executie, poate fi prin: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie ? conform model din vol. 3 sectiunea 2 a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului.- Polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.(model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de MediuFonduri de Coeziune82, 64 %Co-finantare nationala17, 36 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) sau Cazier judiciar al operatorului economic2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din din OUG 34/2006
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ); si documentele privind obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, la bugetul consolidat precum si la cel local. In masura in care procedura de emitere a acestor documente nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 ).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 ).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Director General - Anatoli LiberDirector Executiv - Dan Petrescu
Manager Sucursale - Cornel PopIng. Zgriba Antoanela ? ing. Departament PAGSP
Manager Comercial - Dacian RomanSef Departament Tehnic - Vladimir DavidSef Departament PAGSP - Iulian MunteanuIng.Responsabil cu Achizitiile ( UIP) - Dan OgasanJurist - Ramona VoinaIng.(UIP) - Adela PuichitaIng.(UIP) - Sallai Ladislau
Ec. Pozsar Simona Teodora ? economist UIP
Ing Matilda Marin ? ing constructor
Ing Dobra Flavius ? ing automatizari si SCADA
Ec. Chita Sporea Florentina - economist UIP
Ing.(UIP) - Fac IoanIng.(UIP) - Dalea CezarIng.(UIP) ? Negrea Mihaela Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
a.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Pentru a implementa contractul care face obiectul prezentei proceduri, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca obiectul lor de activitate acopera si aria contractului in cauza (Cod CAEN).
b.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu valoarea de 38.000.000lei.Documente relevante:
Bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente/ rapoarte de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator printr-o nota justificativa anexata, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7) si prezentarea documentelor relevante mentionate la aceasta cerinta.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv:
An Curs de schimb RON/EUR
2011:4, 2391
2012:4, 4593
2013:4, 4190Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala
Europeana (www.ecb.europa.eu)
Cerinta nr. 2
La momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , ,3, , luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin5.700.000 leiModalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are acces la finantare in suma de 5.700.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are acces la finantare in suma de 5.700.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularul nr. 4 si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 7AFormularul nr. 7B
Formularul nr. 4
Formularul nr. 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei a executat urmatoarele
1. Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 25 km de retele de apa in mediu urban si/sau aductiuni de apa.
2. Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 25 km de retele de canal in mediu urban.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala sau procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii si finalizarii contractului) si locul executiei lucrarilor;
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8 si prezentarea documentelor relevante mentionate la aceasta cerinta.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B, Formular 4 si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8AFormular nr. 8B
Formular 4
Formular nr. 6
Cerinta nr. 2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Autoritatea contractanta solicita aceste informatii iar ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Completare Declaratie privind subcontractarea.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Autoritatea contractanta solicita informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S164-286098din24.08.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 11:00
Locul: La adresa autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoana autorizata sa asiste la deschiderea ofertelor va prezenta o imputernicire scrisa din partea ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In exemplarul Original al ofertei, toate Formularele ce trebuiesc completate de ofertant, din capitolul 1 sectiunea 2, vor fi documente in original.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul solicitarii prezentarii pentru conformitate a documentelor in original/copie legalizata.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta vasolicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie si testare a lucrarilor de 16 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului. Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Se va organiza o vizita de santier in 21 zile calendaristice de la data publicarii Anuntului de Participare (exclusiv ziua publicarii AP). In cazul in care conform calculului prima zi va fi intr-o zi de Simbata, Duminica, sau o sarbatoare legala vizita de santier se va organiza in prima zi lucratoare care urmeaza datei calculate. Ofertantii interesati sa participle vor notifica in scris prezenta cu cel putin 1 zi inainte de data programata pentru vizita de santier. Locul de intilnire pentru vizita de santier este la sediul Aquacaras indicat in FDA la capitolul I.1 la ora 09:00. De asemenea, se vor mai putea solicita vizite ulterioare acestei date cu conditia ca ultima vizita sa poata fi programata cel mai tirziu cu 14 zile inainte de termenul limita de deschidere al ofertelorModul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.In conformitate cu Notificarea ANRMAP emisa in aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 si art 29 alin. 21Din OUG 34/2006, la nivelul propunerii financiare fiecare operator va cuprinde, ca element distict si constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii 5, 74% la valoarea propunerii sale financiare constituite fara diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C.in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. AQUACARAS S.A. Compartiment juridic
Adresa postala: Piata Republicii nr. 7, Localitatea: Resita, Cod postal: 320026, Romania, Tel. +40 0255212459, Email: [email protected], Fax: +40 0255214421
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer