Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 10 ?Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagaras?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.573.124 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 141745/08.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141553
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA - CANAL S.A. SIBIU
Adresa postala: Sibiu, str.Eschil, nr.6, jud.Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550096, Romania, Punct(e) de contact: IOAN STURZ, Tel. +40 269222916, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 269223468, Adresa internet (URL): http: //www.apacansb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 10 ?Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagaras?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Fagaras, jud. Brasov.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagaras constand in: - reabilitare 2 rezervoare;
- reabilitare 30 puturi- instalatii electrice coresp. noilor pompe- 2 statii de clorare- 2 statii de pompare- conducte de legatura intre puturi 4, 500 km Dn 90-350- aductiune Dn 400, 10.648 kmValoarea lucrarilor diverse si neprevazute este de 880.370, 37 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 573, 124.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S27-042200din07.02.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S79-130180din24.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16163 Denumirea: Reabilitarea captarii si a aductiunilor pentru Municipiul Fagaras
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email: [email protected], Fax: 2081401, 3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19767194.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12573124.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 45
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
In oferta a fost declarat subcontractantul SC ELECTROECHIPAMENT SRL cu un procent de 20, 4% din valoarea totala a contractului. La momentul semnarii contractului s-a convenit de catre ambele parti contractuale un procent maxim de subcontractare de 45% din valoarea totala a contractului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de mediu.
VI.2) Alte informatii
Algoritmul de calcul pentru desemnarea ofertei castigatoare: 1.Pentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctaj.Pentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pp = [Pretmin / Pretn ] x 50, Unde: - Pp este punctajul obtinut de oferta n- Pretmin ? cel mai mic pret ofertat- Pretn ? pretul ofertei n2.Pentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda maximul de punctaj.Pentru alt cost operational ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: PCO = [COmin / COn ] x 50Unde: - PCO este punctajul obtinut de oferta n- COmin ? cel mai mic cost operational ofertat- COn ? cost operational aferent ofertei nOfertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: Punctaj total= Punctaj Pret+Punctaj CostoperationalOferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata castigatoare.Daca doua sau mai multe oferte au punctaje egale, se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.Daca doua sau mai multe oferte aupreturi egale si ofertele se claseaza pe primul loc, autorit. contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis, in vederea departajariiacestor oferte.Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscurile si datele necesarepentru a pregati oferta.Vizitarea amplasamentelor se va face la o data care va fi stabilita si comunicata celor interesati printr-o clarificare in SEAP, ulterior publicariianuntului de participare in SEAP.Intentia de vizitare a amplasamentelor va fi anuntata in scris cu minim 48 ore inaintea datei stabilite.Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.Daca este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA-CANAL SA SIBIU-BIROU JURIDIC
Adresa postala: STR. ESCHIL, NR. 6, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550093, Romania, Tel. +40 269222916, Fax: +40 269223468
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer